Fen- Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Süre 4 Yıl
Başvur
uku-hukuk-lisans-programi CIU-gorsel-iletisim-tasarimi-programi-1 CIU-mimarlik-programi-3

Bölüm Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin misyonu doğrultusunda, Türk dili, kültürü ve edebiyatı konusunda kendini yetiştirmiş, bu konuda araştırma ve inceleme yapabilecek düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmeyi ön planda tutmaktadır. Bölüm, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin vizyonu doğrultusunda, bağlı olduğu üniversiteyi ulusal ve uluslararası alanda başarı ile temsil edebilmeyi, vereceği eğitim ve öğretimle sahip olduğu bilgi birikimini toplumla paylaşarak ülke ve toplum yararına kullanmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin bölüme sosyal uyumlarını sağlamak için çeşitli geziler ve sosyal etkinlikler yapılmaktadır. Düzenli şekilde gerçekleşirilen konferans, panel vb. akademik toplantılar aracılığıyla öğrencilerimiz hem kendi alanında hem de farklı alanlarda çalışan uzmanlarla tanışma, onlarla konuşma fırsatı yakalamaktadır. Ulusal anma günlerinde öğrencilerin de katkılarıyla etkinlikler düzenlenmektedir. Öte yandan öğrenciler; Rusça, İtalyanca, İspanyolca vb. gibi yabancı dillerin öğrenimine teşvik edilmektedir.

Akreditasyonlar

Türk Dili Edebiyatı Programı eğitim kalitesini öncü bir akreditasyon kuruluşu olan Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından, 24 Şubat 2018'ten itibaren akredite edilmiş ve bu çerçevede eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim Olanakları

Programımızda Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Türk Dili gibi temel bilim dallarına ait derslerin yanı sıra; Batı Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Kıbrıs Türk Edebiyatı, Türk Kültür Tarihi, Düşünce Tarihi, Estetik, Çocuk Edebiyatı ve Mitoloji vb. alanlarda dersler verilmektedir. Türk Halk Edebiyatı ve Halkbilimi derslerinde öğrencilere Türk Dünyası halk kültürünü inceleme ve yorumlama becerileri kazandırmak hedef alınmıştır. Yeni Türk Edebiyatı derslerinde Tanzimat’tan günümüze uzanan süreçte meydana gelen edebî yönelişlerin tarihî, siyasî ve sosyal açıdan ele alınmasına ek olarak çağdaş sanat akımları, edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemleri ışığında seçilmiş metinlerin incelenmesiyle öğrencilerin çağın gerisinde kalmamaları ve bilimsel temellerle örülmüş eleştirel düşünme becerisine sahip olmaları sağlanmıştır. Eski Türk Edebiyatı öğretiminde; Türk edebiyatı tarihinin tasnifi, Türk edebiyatının kaynakları, Halk, Divan ve Tekke-Tasavvuf edebiyatlarının ayrışması, İslam öncesi süreçten başlayarak XII. yüzyılın sonuna kadar Türk kültür hayatında oluşan edebî gelenek ve bu gelenek etrafında XIII-XVII yüzyıl Türk Edebiyatı, Orta Asya, Azeri ve Anadolu sahalarında oluşturulan edebî ürünler, şahsiyetlerin ele alınması, metinler üzerinde inceleme uygulamalarının yapılması gerek Osmanlıca metin okuma gerekse eski Türk edebiyatı metin tahlil yöntemlerinin kavratılması amaçlanmıştır.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde orta öğretimde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilirler. Radyo ve televizyon gibi yayın organlarında program yapımcılığı, haber redaktörlüğü ve sunuculuk yapabilirler. Osmanlı Türkçesi alanında kendilerini geliştirenler, kütüphane ve arşivcilik kurumlarına yönelebilir. Basın ve yayın organlarında Türkçe düzeltmenlik, editörlük yürütebilirler. Halkbilimi alanında çeşitli özel ve resmî kurumlarda çalışabilirler. Edebiyatın sanatsal üretim alanı da, öğrencilerimiz için parlak ve ilginç uğraşlardır. Türk Dünyası’na yönelik verilen dersler, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne yönelmek ve oralarda çalışmak isteyenlere de geniş iş fırsatları sağlamaktadır. Lisansüstü programlara devam edip bir bilim dalında Doktora derecesi alan mezunlarımızsa öğretim elemanı olarak çeşitli üniversitelerde görev yapabilmektedir.

İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH113
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2601
Fakülte E-posta: secretary-fas@ciu.edu.tr
 

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İNGİLİZCE-I

Ders Kodu

INGL121

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de entegre ederek temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Konuşma becerisi aracılığı ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecekler, geniş zamanda sorulara cevap verebilecekler, nesnelerin yerini belirtebilecekler, ve bir günlük rutinlerini anlatabilecekler. Okuma becerisi aracılığı ile öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geniş zamanda kontrollü paragraflar yazarak edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
OSMANLICA-I

Ders Kodu

TDED103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Osmanlı Türkçesinin on beşinci asırdan yirminci yüzyılın ilk çeyreğine dek yazımı için kullanılan Arap kökenli alfabenin tanıtımıyla başlanacak derste, harf birleşmeleri ve seslerin yazımda gösterimine ilişkin esasların anlatımıyla konu akışına devam edilecek. Türkçe, Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerin yapı özelliklerine değinilecek, Türkçe kelimelerin yazımında ünlü seslerin gösterimi ve sözcük tabanlarına eklerin getirilme şekilleri uygulamalı şekilde aktarılacak. Arapça kökenli sözcüklerin mastar biçimleri ve kalıpları üzerinde genel bilgiler aktarılarak konuya ilişkin çözümlemeler yapılacak; Arapçanın ön çekim biçimleri işlenecek. Arap ve Fars dillerinden gelen izafet biçimleriyle Türkçe tamlamalar yapı ve anlam özelliklerine göre tanıtılarak karşılaştırmalar yapılacak. Osmanlı Türkçesinin yapı ve yazımına ilişkin bilgiler, seçilen manzum ve mensur metin okumalarıyla desteklenecek; transkripsiyon alfabesiyle yazı çevrimi uygulamaları yapılacak; eski alfabeyle yazım çalışmalarına gidilecek.
YENİ TÜRK EDEBİYATI-I

Ders Kodu

TDED105

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Edebiyat biliminin doğasını kavrayabilme çalışmalarının temel alınarak Yeni Türk Edebiyatıyla ilgili terim, kavram ve yöntemlerin aktarılması. Yeni Türk Edebiyatı sahasının belirlenmesi; sınırları; dönemleri, sahada en çok kullanılan yöntemler ve nazımla ilgili temel terimlerin açıklanması; çeşitli metinlerle (nazım) ilgili uygulamalar. Osmanlı'da yenileşme ve batılılaşma çabaları (Lâle Devri, Elçilikler, Fransız İhtilali, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Eğitim- Öğretim Faaliyetleri, Kalemler, Encümen-i Daniş, Konaklar, Çeviriler, Gazeteler), sosyal-siyasal yaşamda görülen değişiklikler, eski şiirimiz ve yeni şiirimiz arasındaki farklar, yeni bir tür olarak tiyatronun ülkemize girişi ve gelişimi konularında örneklendirilmiş incelemeler yapılması. Tanzimat edebiyatının birinci kuşağı sanatçılarından Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal’in yaşamı ve yayın faaliyetleriyle fikirlerinin ele alınması, edebî görüşlerinin değerlendirilmesi, eserlerinin incelenmesi. Namık Kemal, Şemsettin Sami, Mizancı Murat ve Ahmet Mithat Efendi gibi şahsiyetlere ait eserlerin tahlil edilmesi.
EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI-I

Ders Kodu

TDED109

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Türk dili ve edebiyatı eğitiminin dört anabilimdalı temel olmak üzere, ilgili diğer alanlardaki bilgi ve kuramların uygulamalı olarak öğrenilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Temel edebiyat bilgi ve kuramlarını bilerek edebiyat sanatı, edebiyatın diğer alanlarla ilişkisi, edebiyatın işlevleri, edebiyat ürünleri, edebî türlerin oluşumu, nazım ve nesir tanımı, özellikleri, nazım şekil ve türleri konularını ele alan bir derstir. Edebiyata ait kavramlar, bunların birbirleriyle ilişkileri, nazım ve nesir türlerini belirleyen öğelerin yöntem açısından karşılaştırılmasını, edebiyata konu olan olaylar ve sonuçlar öğrenilir. Dil-anlatım sorunları tespit edilerek düzeltilir. Vezinler, edebî anlatım türleri ve biçimleri uygulamalı olarak işlenir. Edebî ekoller kavranılır. Kapsamlı, esnek ve derinlemesine düşünme becerisine sahip olan öğrenci Türk edebiyatı ile ilgili gerekli alan bilgisine sahip olur.
TÜRK DİLBİLGİSİ-I: SES VE BİÇİM BİLGİSİ

Ders Kodu

TDED111

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Türk dil bilgisine ilişkin temel kavramların tanıtımıyla başlanacak derste, bu bilim dalının çalışma konuları ve dili incelemede esas aldığı ilkeler aktarılacak. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini belirleyebilmek için tipoloji ve akrabalık açısından yeryüzünde konuşulan dillerin kendi içinde bağlı olduğu ana grup ve alt kolların dökümü yapılacak. Türkçenin bağlı olduğu dil birliği içinde, diğer dillerle ortaklaşan ses, yapı, söz dizimi özellikleri örneklerle açıklanacak. Türkçenin oluşum şekline, söylenme sürelerine ve oluşum yerlerine göre sesleri ve bu seslerin yazı dilinde gösterimi tartışılacak. Ses uyumları ve çevresel faktörlere bağlı gerçekleşen ses değişmeleri belirlenen örnekler üzerinden gidilerek tanıtılacak. Türkçenin söz yapma ve kelime işletiminde görev alan ekleri işlenecek; eklerle söz varlığı arasındaki ilişki uygulamalarla desteklenecek. Türetim dışında kalan söz yapma yolları, belirlenecek örneklere göre sınıflandırılacak.
ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-I

Ders Kodu

TDED113

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Dîvân Edebiyatının bağlantılı olduğu diğer edebiyatlar: Arap ve Fars klâsik edebiyatlarının önemli ürün ve isimleri hakkında bilgi edinmek, bunların Dîvân Edebiyatına etki ve yansımalarını anlamak. Edebi sanatları tanımak, sanatlardan hareketle metinbilimsel açıklamalarda bulunmak. Metinleri anlamak ve yorumlayabilmek. Dîvân edebiyatının temel kavramlarını öğrenmek. Mazmunların metinler üzerinden tespitinin yapılması. Eski Türk Edebiyatının temel kaynakları. Osmanlı nesrinin temel özellikleri. Mecmua ve tezkirelerin yüzyıllara göre dağılımı. Osmanlı nazmının temel özellikleri. Nazım ve nesir alanında yazılmış olan türler hakkında bilgi sahibi olmak. Aruz vezni çalışmaları: Aruz vezninin uygulamalarını yapmak; Eski Türk Edebiyatında nazım şekillerini öğrenmek ve edebi sanatları yakından tanımak. Nazım şekillerini metin üzerinden tespit edebilmek.
İkinci Dönem
TEMEL BİLGİSAYAR

Ders Kodu

BILT110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, çevre birimleri, yazılım, genel olarak işletim sistemleri, işletim sistemini kullanma, windows, menüler, dosyalar, kelime işlemci programları, kelime işlemci hakkında genel bilgiler, kelime işlemci programını kullanmak, elektronik tablolama programları, tablo programları hakkında genel bilgiler, temel kavramlar ve araç çubukları, formül hazırlama ve kullanma, hazır fonksiyonları kullanma, verileri sıralama, sunu programı hakkında genel bilgiler, veri sunumu, sunu programı hazırlama, yeni slayt ekleme, slime, yakınlaştırma, uzaklaştırma, sunuya canlandırma effekti vermek, slayt gösterisi, eğitimde internet kullanımı, virüs nedir, solucan nedir, truva atı nedir, işletim sistemini virüslerden korumak, parolalar, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
İNGİLİZCE-II

Ders Kodu

INGL122

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
INGL122 dersi INGL121 dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi entegre etmektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Buna ilaveten öğrenciler daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunacaklardır. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler Şimdiki Zamanı ve Geçmiş Zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade edebileceklerdir. Dahasıda, yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini içeren konular hakkında paragraflar yazarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
OSMANLICA-II

Ders Kodu

TDED104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Osmanlı Türkçesinin yazımında standartlaşmanın başladığı on beşinci asrın ikinci yarısından itibaren, yirminci yüzyılın ilk çeyreğine gelinceye değin gözlemlenen değişmeler metin örnekleri üzerinden tanıtılacak. Harflerle, harflerin sesleri yansıtma şekilleri hakkında imlâdan yola çıkılarak bağın nasıl kurulacağı örneklerle gösterilmeye çalışılacak. Türk, Arap ve Fars dillerine ait söz varlığının yapı ve anlam değişmeleri, kelime yapımı ve çekimi konusunda bilgilerin aktarımına devam edilecek. Türk edebiyatının on dokuzuncu asra ait matbu metin örnekleri üzerindeki okuma ve yeni yazıya aktarma çalışmalarına devam edilecek. Arapça tamlamalar, Farsça tamlamalar, Arapça mastarlar, mücerdded mastarların listesi, ism-i fail, ism-i meful kavramları, kelime cinsiyeti, Arapça ve Farsçada çokluk şekilleri işlenecek. Ara Osmanlı Türkçesinin söz varlığına ait sözlük ve diğer kaynakların tanıtımı yapılacak, kaynakların kullanımına ilişkin uygulamalara gidilecek.
YENİ TÜRK EDEBİYATI-II

Ders Kodu

TDED106

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Batılılaşmanın etkisiyle Türk edebiyatında görülen yeni türler ve kavramların işlenmesi, Yeni Türk Edebiyatının kaynakları, Yeni Türk Edebiyatının belli başlı özelliklerinin toplumsal ve sosyo-kültürel yapılar bağlamında ele alınması. Tanzimat edebiyatının ikinci kuşağını ve Servet-i Fünûn’u hazırlayan etmenleri, önemli edipleri ve eserleri tanıtarak Batı edebiyatı etkisiyle Türk edebiyatında görülen edebî tür, şekil ve içerik değişikliklerinin kavratılması. Batı edebiyatındaki edebî akımların ve bunların Türk edebiyatındaki yansımalarının karşılaştırmalı metin incelemeleriyle ortaya konulması. Tanzimat edebiyatının ikinci kuşağı sanatçıları; Recaî-zâde M. Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’ın fikirleri ve edebî kişiliklerinin irdelenmesi, şiirlerinin incelenmesi. Bu dönemde Abdülhak Hamit Tarhan, Recaî-zâde M. Ekrem, Muallim Nâci, Sâmî Paşazâde Sezâî ve Nabizâde Nâzım’ın hikâye, roman ve tiyatrolarının tahlil edilmesi.
EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI-II

Ders Kodu

TDED110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Edebiyata ait kavramlar, bu kavramların birbirleriyle ilişkileri, nazım ve nesir türlerini belirleyen öğelerin yöntem açısından karşılaştırılmasını, edebiyata konu olan olaylar ve sonuçların incelendiği bu ders, ayrıca, vezin kavram ve türlerine, hece ve aruz vezinlerine, edebi sanatlara ve yansıtmacılık, biçimcilik, yapısalcılık gibi edebiyat kuramlarına odaklanmaktadır. Bu perspektif içerisinde bir kavram olarak edebiyatın işlev ve temel özellikleri, Türk edebiyatının doğuşu ve genel seyri ile temel kavramsal çerçevesini oluşturan ders anlatım biçimleri ve ölçüleri, Halk Şiiri ve türleri, Aruz ve Divan Edebiyatı, yeni Türk şiirinde kullanılan nazım biçimleri ve türlerinin yanı sıra edebi sanatlara, edebi akımlara ve kuramlara yönelmektedir. Edebiyat bilgi ve kuramlarını hem teorik hem de uygulamalı bir bütünlük içerisinde ele alan bir derstir.
TÜRK DİL BİLGİSİ-II: SÖZCÜK BİLGİSİ

Ders Kodu

TDED112

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Ölçünlü dilin söz varlığına yoğunlaşılacak bu derste kelimeler yapı, anlam ve kullanım gibi ana özelliklerine göre kendi içinde gruplandırılacak. Yapı bakımından Türkçede basit, türemiş ve birleşik kelimeler yanında kalıplaşmış sözcüklere işaret edilecek. Temel anlam, yan anlam, terim anlamı, mecaz anlam vb. hakında bilgi verilerek kelimedeki anlam çeşitliliği ile sözlük arasındaki bağlar kurulacak. Türkçenin kavram alanlarının belirlenmesinde anlam değişmelerinin rolü tartışılacak. Kullanımlarına göre alt türleri belirlenen ad soylu sözcüklerin sınırı çizilerek isimlerle sıfat, zamir ve zarfların farkları örneklerle aktarılacak. Fiillerin içerik, anlam ve söz dizimindeki görevlerine bakılacak. Fiilimsilerin isim ve fiillerle kesişen yanları açıklanacak. Görevli kelimeler olan edat, bağlaç ve ünlemlerin cümledeki etkileri gösterilecek. Sözcük türleri arasında geçişe ilişkin tartışmalar ele alınacak.
ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ-II

Ders Kodu

TDED114

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Eski Türk Edebiyatı'nın kaynakları, gerçek ve kült ilimler; kelam, tasavvuf. Eski Türk şiirinin sanat ontolojisini kavramak. Eski Türk edebiyatının bağlantılı olduğu diğer edebiyatlar: Arap-Fars klâsik edebiyatlarının önemli ürün ve isimlerini kavrayabilme, bunların edebiyata etki ve yansımalarını anlamak. Edebi sanatlar hakkında bilgi sahibi olmak. Edebi sanatlar ve ilgili terimleri tanımak: iştikak, tekrir, sihr-i helâl, iade, aks, kalb, rücû, tevriye, iham, tezad, ta'riz, tenasüb, leff ü neşr vb. metinlerde uygulama. Fütûvvet-nâmeler, pend-nâmeler, belde-nâmeler, hilyeler, hicret-nâmeler, seyahat-nâmeler, gazavat-nâmeler, sâkî-nâmeler, sûr-nâmeler, fal-nâmeler, kıyafet-nâmeler, hasbihaller, verayet-nâmeler. Eski Türk şiirinde üslûplar: Klâsik üslûp, sebk-i Hindî, hikemi, mahalli tarz. Metinleri anlamak ve yorumlayabilmek. Metinler üzerinde uygulama ve inceleme yapmak.
Üçüncü Dönem
TÜRK DİLBİLGİSİ-III: TÜMCE BİLGİSİ

Ders Kodu

TDED201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Türkçede söz dizimi çalışmalarının yapılacağı derste, kalıplaşma sonucu oluşan birleşik kelime türleriyle kelime gruplarının arasındaki sınır çizilecek. Kelime gruplarının oluşum şartlarının gösterimiyle devam edecek akış içinde, tamlamalar kendi içinde sınıflandırılacak. Ad ve sıfat tamlamalarının oluşum şartları, bu tamlamaları meydana getiren kurucuların konumu ve türü karşılaştırmalı şekilde işlenecek. Fiilimsi grupları ele alınacak, diğer kısaltma grupları vb. ile konu akışına devam edilecek. Türk edebiyatından seçilecek metin parçaları üzerinde kelime gruplarının çözümüne ilişkin uygulamalarla aktarılan bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacak. Cümleye geçildikten sonra, cümleyle kelime grupları arasında anlam ve işleve ilişkin ayrılıklar gösterilecek. Cümlenin temel kurucuları olan özne ile yüklem arasındaki ilişki, yüklemin yönetiminde olan diğer cümle kurucuları, işlevsel ve anlamsal açıdan tartışılacak. Yüklemin anlamı, işlevi vb. dikkate alınarak tasniflemeler konuşulacak. Cümle çözümlemelerindeki görüş ayrılıkları üzerinde durulacak, çözüm yolları araştırılacak.
ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I

Ders Kodu

TDED203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Eski Türk edebiyatının özellikleri ve 13. Yüzyıl şairlerinin hayatı, edebî kişiliği ve eserlerinden örneklerin incelenmesi dersin konusunu oluşturmaktadır. 13. Yüzyıl Türk Edebiyatı'nın genel özelliklerini kavratmak, dönemin temsilcilerini eserleriyle birlikte tanıtmak. İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı ve özelliklerinin kavranması. Türk dünyasında İslâmiyet sonrası oluşan edebiyatın özellikleri ve kaynakları. Bu edebiyatı adlandırma sorunu. Karahanlı Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri. İlk eserler: Kutadgu Bilig, Divânu Lugâti't-Türk, Atabetü'l-Hakayık, Dîvân-ı Hikmet. Gazneliler ve Selçuklular Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri. 13. Yüzyıl'da Anadolu'da Türk Ed. Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Sultan Veled, Ahmed Fakih, Hoca Dehhânî, Şeyyad Hamza ve Yunus Emre’nin hayatı, edebi kişiliği ve şiirlerinden örnek metin incelemeleri.
YENİ TÜRK EDEBİYATI-III

Ders Kodu

TDED205

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Ara Nesil sanatkârları ile Servet-i Fünûn dönemi hakkında genel bilgiler verilmesi, Yeni Türk Edebiyatı’nın önemli bir öncül ekolü sayılan Servet-i Fünûn topluluğunu oluşturan toplumsal ve siyasal ortamların tarihsel olaylar ve toplumsal yapı çerçevesinde incelenmesi. "Eski"-"Yeni" kavgası, Ekrem-Nâcî tartışması, "Yeni"nin ekipleşmesi: Servet-i Fünûn topluluğunun teşekkülü, Servet-i Fünûn topluluğunu oluşturan başlıca sebeplerin değerlendirilmesi. Servet-i Fünûn şiirinin temel özelliklerinin açıklanması, Türk şiirine getirdiği yeniliklerin tartışılması. Servet-i Fünûn dönemi şair kadrosunun ve sanat anlayışlarının belirlenmesi, bu dönemin önde gelen şairlerinden ve kendilerinden sonraki kuşaklarda önemli etkileşimler yaratmış olan Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif gibi şairlerin şiirlerinden örneklerin klasik ve çağdaş yöntemlerle incelenmesi. Servet-i Fünûn dönemde tenkit türündeki ilerlemelerin zirve şahıslar ve örnek metinler üzerinden işlenmesi, bu dönemin edebî poetikaları ve anlatıya dayalı türlerin genel değerlendirilmesi.
YAZILI ANLATIM

Ders Kodu

TDED215

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özelliklerinin ele alınan bu ders yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklara odaklanmaktadır. Bu çerçevede yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf türleri, metin tanımı ve bilgilendirici, yazınsal gibi metin türleri, metnin içsel yapısı, serbest ve planlı yazma gibi yazılı anlatım, konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, yazma planı hazırlama, kâğıt düzenini içeren planlı yazma aşamaları, dilekçe, mektup, haber, ilan/reklam gibi bilgilendirici metinler incelenmektedir. Dilekçe, iş mektubu, haber, karar, ilan/ reklam, tutanak, rapor; bilimsel yazı , makale, köşe yazısı/ fıkra, söyleşi, eleştiri, günlük, anı, gezi yazısı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü, tanıtma yazısı, özel mektup vd); yazınsal/ edebî metinler (şiir, roman, öykü/hikâye, oyun, deneme, mektup vd); örnekler üzerinde çalışmalar.
TÜRK HALK EDEBİYATI-I

Ders Kodu

TDED217

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Halkbilimi (Folklor) ve halk edebiyatı kavramlarının açıklanması, alanın temel literatürünün incelenerek yazılı, elektronik ortamlardaki kaynak ve verilerin tanıtılarak, kütüphaneyle bağlantılı bilgi kaynaklarına ulaşma çalışmaları, halkbiliminin temel kuram ve yöntemleri, derleme yöntemleri, Türk Halkbilimi alanında önemli çalışmaları yaratmış yerli ve yabancı halkbilimcilerin biyografileri üzerinde çalışmalar. Dünya edebiyatlarının kaynağı sayılan Mitoloji konusundaki temel kaynak ve verilerin tanıtılması, Mitolojinin sanat ve estetiğin, edebiyatın doğuşundaki işlev ve önemi üzerine araştırmalar yapılması. Antik Yunan, Roma, Ortadoğu ve Türk mitolojileri üzerinde metinbilimsel araştırmalar yapılarak kültürler arası edebî gelişim çizgisinin saptanması. Halkbilimi kaynaklarında mitolojik etkiler. Mitoloji ve epik edebiyat ilişkilerinin destan türüyle bağdaştırılarak ele alınması. Mitoloji ve destan türlerinin evrensel anlamda edebiyat ve sanatın oluşundaki işlevinin örnekler üzerinde karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Destan türünün halk edebiyatı içindeki yeri ve öneminin metinbilimsel araştırmalarla işlenmesi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TDEDXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dördüncü Dönem
DİLBİLİM

Ders Kodu

TDED202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dilbilimin konu, içerik ve kuramsal çerçevesinin tanıtımıyla başlayacak derste, bu bilim dalının dil bilgisiyle olan yöntemsel ayrılıkları açıklanacak. Yapısal dilbilim öncesi dil incelemelerinin tarihî süreci hakkında verilen bilgilerin ardından, Saussure’nin modern dilbilimi kuruş süreci ve dilbilime getirdiği temel kavramlar işlenecek. Gösterge türlerinin tanıtılacağı derste, Saussure sonrası ekoller ve onun dil-söz ayrımına Chomsky’nin getirdiği edinç ve edim ilişkisine parmak basılacak. Fonoloji ve morfoloji gibi dilbilimin temel çalışma alanlarına ait yöntemler tanıtılacak, fonem ve morfem teorileri işlenecek. Parça ve parçaüstü sesbirimler; bağımlı ve bağımsız biçimbirimler Türkçenin özelinde açıklanmaya çalışılacak. Anlambilim konusundaki temel uygulamalar Türkçenin eşzamanlı yöntemle söz varlığı üzerinden yürütülecek. Chomsky’nin üretici-dönüşümlü cümle yöntemiyle klasik söz dizimi çalışmaları karşılaştırılacak.
ESKİ TÜRK EDEBİYATI-II

Ders Kodu

TDED204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
14. Yüzyıl Eski Türk şairlerinin hayatının, edebî kişiliğinin öğrenilmesi ve eserlerinden örneklerin incelenmesi bilgisini kazandırmak. 14. Yüzyıl Türk Edebiyatı'nın genel özelliklerini kavramak ve dönemin temsilcilerini eserlerinden seçilmiş örnekler aracılığıyla tanımak. 14. Yüzyıl Türk Edebiyatı: Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı; Rabgûzi, Mahmud Bin Ali, İslâm, Kutub, Harizmî, Seyf-i Sarayî, Hüsam Kâtip. 14. Yüzyıl Doğu Türkçesi ile yazılmış eserler. Azeri sahası Türk Edebiyatı; Hasanoğlu, Ahmed Bin Veys ve Nesîmî. 14. Yüzyıl. Anadolu sahası Türk Edebiyatı; tarih, kültür hayatı ve Anadolunun genel manzarası. Gülşehri, Âşık Paşa, Hoca Mesûd, Şeyhoğlu Mustafa, Eflâkî, Ahmedî, Kadı Burhaneddin. 14. Yüzyıl Anadolu sahasında mesneviler. 14. Yüzyıl Anadolu'da yazılan mensur eserler ve yazıları. Metin okuma ve değerlendirme.
YENİ TÜRK EDEBİYATI-IV

Ders Kodu

TDED206

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Edebiyatımızda Batılılaşmanın başlangıcı kabul edilen Tanzimat döneminde yeni bir edebî tür olarak karşımıza çıkan roman ve hikâye hakkında öğrencilerin bilgilerinin pekiştirilmesi. Çağdaş roman inceleme yöntemleri hakkında bilgi verilmesi. Servet-i Fünûn hikâye ve romandaki genel eğilimler ve yeniliklerin değerlendirilmesi. Halid Ziya Uşaklıgil ve eserlerinin Türk öykü ve romanının gelişimindeki etkilerinin metinler üzerinden kavratılması. Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit’in edebî şahsiyetinin değerlendirilmesi ve hikâye ve romanlarının tahlil edilmesi. Batı edebiyatı taklidine dayalı ilk dönem eserlerinden sonra giderek nitelik ve özgünlük bakımından belli bir düzeye gelmeye başlayan edebiyatımızdaki roman ve hikâye ürünleri üzerinde yöntembilimsel araştırmalar yapılması. Batılı tarzdaki eserlerin sırasıyla Tanzimat, Servet-i Fünûn, Meşrutiyet dönemlerindeki çizgilerinin karşılaştırmalı olarak ortaya konması. O dönemlere ait edebiyat dergilerinin işlev ve önemlerinin kavratılmasına yönelik kaynakça çalışmalarının yaptırılması.
TÜRK HALK EDEBİYATI-II

Ders Kodu

TDED218

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Halk şiirine giriş. Kavram ve kökenle ilgili araştırmalar. İlkel toplumlarda şiirin ortaya çıkışı, işlevi ve tarihsel gelişiminin irdelenmesi. Dinî törenler, ritüellerin şiirin doğmasındaki rolleri. Ortak halk şiiri türleri. Kavram ve içerik incelemeleri. Orta Asya’daki eski geleneksel halk şiirinin temel özellikleri, türleri, halk şiiri üzerinde yapılan önemli çalışmalar, biyografiler. Yazılı ve görsel kaynaklarda halk şiirinin bilgi çerçevesi. Halk şiirinin temel teknik özellikleri arasında sayılan nazım, ölçü ve uyak bilgileri üzerinde uygulamalı çalışmalar. Heceli türlerin nitelikleri ve tarihsel süreç içindeki değişim ve dönüşümleri. Halk şiirinde aruzlu türler. Halk şiirinin izleksel ve sosyal çevrelere göre incelenmesi. Zamandizimsel akış içinde Orta Asya’dan Anadolu’ya ortak halk şiiri türlerinin gelişim ve etkilerinin örnek metin incelemeleriyle belirlenmesi. Âşık Edebiyatına giriş. Kavram-tür-içerik incelemeleri. Ortak halk şiirinin Âşık Edebiyatının oluşundaki işlevi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TDEDXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Beşinci Dönem
YENİ TÜRK EDEBİYATI-V

Ders Kodu

TDED301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
II. Meşrutiyet dönemi fikir hareketleri, dönemin sosyal ve siyasi yapısının değerlendirilmesi. Fecr-i Âti (1909-1911) topluluğunun ortaya çıkışındaki etmenler ve Fecr-Âti beyannamesinin değerlendirilmesi. Fecr-i Âti edebî topluluğunun şiir ve roman anlayışlarının örneklerle incelenmesi. Ahmet Haşim’in yaşamı ve edebî kişiliğinin aydınlatılması, şiirlerinin metinler üzerinden tahlil edilmesi, Türk şiirindeki tesirinin değerlendirilmesi. Fecr-i Âti’nin diğer şairlerin şiirlerinden örneklerin incelenmesi. Milli edebiyata geçiş süreci ve Mehmet Fuat Köprülü’nün edebî faaliyetleri. II. Meşrutiyet dönemini izleyen süreçte iz bırakan Yahya Kemal, Mehmet Akif gibi zirve şairlerin sanat anlayışlarının ve eserlerinin karşılaştırmalı yaklaşımlarla incelenmesi. Edebî türlerde gözlemlenen izleksel değişiklikler, biçemsel yeniliklerin kavratılması.
ESKİ TÜRK EDEBİYATI-III

Ders Kodu

TDED303

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
15. Yüzyıl Eski Türk Edebiyatı'nın genel özellikleri ve 15. Yüzyıl şairlerinin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve örnek metin inceleme deneyimi kazandırmak. 15. Yüzyıl Türk Edebiyatının genel özelliklerini kavratmak. Dönemin temsilcilerini eserleriyle birlikte tanıtmak. 15. Yüzyıl Eski Türk Edebiyatının genel özelliklerinin öğrenilmesinin ardından sırasıyla Anadolu dışındaki Türk edebiyatlarının genel özellikleri ve belli başlı temsilcileri öğrenilecek. Çağatay edebiyatının ve Azeri sahası edebiyatının belli başlı temsilcileri: Ahmed-i Dâî, Şeyhî, Ahmet Paşa, Necatî Bey, Avni, Sultan Cem, Şehzade Korkut, Adlî, Adnî, Nişancı Mehmet Paşa, Atayî, Cemalî, K. Nizamî, Ümmî Kemal, Eşrefoğlu Rumî, Sarıca Kemal. 15.Yüzyıl Anadolu sahası mesnevi şairleri ve eserleri; Süleyman Çelebi, Mehmed Yazıcıoğlu, Elvân-ı Şirâzî, Dede Ömer Rûşenî.
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLLERİ

Ders Kodu

TDED307

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Türkiye Türkçesi dışında kalan Türk lehçelerinin ele alınacağı derste, farklı alfabelerle Türkçenin yazımı üzerinde durulacak. Oğuz, Kıpçak, Karluk ve diğer kollarda bulunan Türk lehçelerinin sınıflandırılması için esas alınacak dillik ölçütlere yer verilecek. Oğuz Grubu üzerinde yoğunlaşılacak derste, Azerbaycan Türkçesinin yazımı için tarihî sıraya göre kullanılan Arap, Kril ve Latin alfabeleriyle örnek metin çözümlemeleri yapılacak. Bu Türk lehçesinin fonetik, morfolojik ve sentaktik özellikleri açıklanacak. Türkmen ve Gagavuz Türk lehçelerinin ortaklaşan ve ayrılık gösteren dillik yanları belirlenerek metinler üzerinde tespitlere gidilecek. Türk lehçelerinin gramer ve söz varlığına ilişkin yapılan çalışmaların bugünkü durumu hakkında veriler sunulacak. Lehçeler arasında metinler aktarılacak, metin aktarımında karşılaşılan yalancı eş değerler sorununun çözümüne ait metodolijik öneriler aktarılacak.
TÜRK HALK EDEBİYATI-III

Ders Kodu

TDED319

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Âşık Edebiyatı’nın kavram, ilke ve kaynaklarının incelenmesi, Âşık Edebiyatı’nı hazırlayan sebepler, diğer edebî ekollerle olan etkileşim, Anadolu dışı Âşık Edebiyatı’nın genel durumu, Azerbaycan örneğinden hareketle Türkî cumhuriyetlerdeki bu geleneğin geçmişle bağlantılı gelişim seyrinin irdelenmesi. Âşıklık geleneğini oluşturan sosyo-kültürel koşullar, değerler ve kurumlar. Toplumsal yapı ve kültürel olgularla bu geleneğin ilişki ve etkileşimi. Âşıkların sosyal çevrelere göre yetişmelerindeki süreçlerin incelenmesi. Âşık Edebiyatı’nın zamandizimsel incelemelesinin devirlerin genel özellikleri ve sanatçıların biyografik incelemelerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Âşıklık gelenekleri ve âşıkların yetişmesi; çıraklık, mahlas alma, müzik ve şiir, âşık kolları. Gelenekte aranan âşıklık kuralları, hikâye anlatma geleneği, âşık fasıllarının genel nitelikleri, âşık şiirinde biçim ve tür. Nazım biçimleri, biçem ve biçim çalışmaları. Yüzyıllara göre Âşık Edebiyatı örneklerinin incelenmesi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TDEDXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TDEDXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Altıncı Dönem
YENİ TÜRK EDEBİYATI-VI

Ders Kodu

TDED302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
II. Meşrutiyet dönemini izleyen süreçte iz bırakan Yahya Kemal, Mehmet Akif’e ilaveten Halide Edip, Yakup Kadri ve Refik Halid Karay gibi kimi sanatçılar hakkında araştırmalar yapılması ve bu sanatçılardan seçilmiş şiir, hikâye ve romanların incelenmesi. Millî edebiyat döneminde (1911-1923) yaşanan toplumsal, sosyal ve siyasal değişim ve dönüşümler ve bunların edebiyata yansıması, romancılar ve romanları, romanlarda görülen izleksel ve biçimsel yenilikler, hikâye türünün döneme ilişkin görünümüyle bağlantılı uygulamalı çalışmalar yapılması. Millî edebiyat döneminde şiirde görülen değişiklikler/yenilikler hakkında metinbilimsel incelemeler yapılması. Millî edebiyatın oluşumunu hazırlayan edebî faaliyetler, dergiler. Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Hikmet ve Rıza Tevfik’in eserlerinin değerlendirilmesi. Ziya Gökalp ve edebî faaliyetlerinin değerlendirilmesi, eserlerinin incelenmesi. Ömer Seyfettin’in hikâyelerinin tahlil edilmesi. Millî edebiyatın diğer şair ve yazarlarının eserlerinin metinbilimsel yaklaşımlarla incelenmesi.
ESKİ TÜRK EDEBİYATI-IV

Ders Kodu

TDED304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
16. Yüzyıl Eski Türk Edebiyatı'nın özelliklerini ve 16. Yüzyıl şairlerinin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve örnek metin incelemelerini yapabilmek dersin konusunu oluşturmaktadır. 16. Yüzyıl Türk Edebiyatı'nın genel özelliklerini kavramak ve dönemin temsilcilerini eserlerinden seçilmiş örnekler aracılığıyla metinbilimsel incelemeler yapmak. Türk edebiyatının gelişim seyrini kavratmak. Çağatay ve Azeri sahasında edebiyatın belli başlı temsilcileri. Fuzûlî’nin hayatı, sanatı ve eserleri örnek şiir incelemeleri. 16. yüzyıl mesnevîcileri ve eserleri. 16. Yüzyıl mensur eserleri (tezkireler vs.). 16. Yüzyıl’da yazılmış olan başlıca tezkirelerin incelenmesi. 16. Yüzyıl Osmanlı sahası Türk Edebiyatı temsilcileri; Zâtî, Hayâlî, Bâkî, Nev'î, Bağdatlı Rûhî, Lamiî ve Kemalpaşa-zâde’nin hayatı, edebi kişiliği, eserleri, şiirlerinden örnekler. 16. Yüzyıl mesnevileri. 16. Yüzyıl mensur eserleri üzerine değerlendirmeler.
TÜRK HALK EDEBİYATI-IV

Ders Kodu

TDED320

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Tekke edebiyatının kavram ve temel bilgileri üzerinde kaynaklara dayalı çalışmalar. Tasavvuf düşüncesinin halk tabakaları arasındaki yorumlanması ve bu sürecin Tekke Edebiyatı içindeki yansıması. Tasavvufun kurumlaşması, Orta Asya’dan Anadolu’ya geçiş sürecinde Tekke Edebiyatındaki ilk temsilciler. Bu ekolün şiirinde ölçü ve uyak, biçem, ortak anlatım kalıpları, anlam ve söz sanatlarının kullanılışı. Yerel dilin bu ekol içindeki rolünün şiir örnekleriyle incelenmesi. Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatının tematik sınıflama çerçevesinde zamandizimsel irdelenmesi. Toplumsal yapının oluşmasında işlevsel olan Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatının yüzyıllara göre biyografik çalışmalarla incelenmesi. Ahmet Yesevî’den Yunus Emre’ye öncül isimlerden Anadolu’daki Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatının gelişim çizgisinin belirlenmesi. Konularına göre Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatının sınıflaması ve sınıflamayı oluşturan türler üzerinde araştırmalar yapılması.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TDEDXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TDEDXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Yedinci Dönem
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Ders Kodu

SOSH100

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
COMMUNITY SERVICE PRACTICES
YENİ TÜRK EDEBİYATI-VII

Ders Kodu

TDED401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Cumhuriyet döneminde sosyal ve siyasi yapıdaki değişiklikler ve bunun edebiyata yansımalarının incelenmesi. Türk şiir tarihi içinde ortaya konulmuş olan poetikaların kuramsal yanlarının öğretilmesiyle uygulamalı şiir analiz çalışmalarının metinbilimsel yöntemle yapılması. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin ana çizgilerinin belirlenmesi. Bu dönemde öne çıkan sanatçılar hakkında bilgi verilmesi. 1923'ten günümüze şiir toplulukları, toplumsal değişim ve dönüşümler ışığında ortaya çıkan şairler, şiirde işlenen izlekler, şiirdeki biçimsel değişiklikler, diğer gelişmeler, şiirin edebiyat sosyolojisi bağlamındaki konumunun ele alınması. 20. Yüzyıl ve güncel Türk şiirinin temsilcilerinin şiirleri üzerinde çağdaş metin inceleme yöntemlerinin uygulanarak Türk şiirinin geçirdiği değişimin ortaya konulması, güncel edebiyatın farklı türleri üzerinde karşılaştırmalı araştırmaların yapılması.
ESKİ TÜRK EDEBİYATI-V

Ders Kodu

TDED403

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
17. Yüzyıl edebiyatının genel özelliklerini ve dönemin temsilcilerini, eserlerden seçilmiş örnekler aracılığıyla tanıtmak. Divan şiiri coğrafyasını kavramak. Sebk-i Hindî ve hikemî tarzın özelliklerini metin üzerinde tespit edebilmek. Bu üslûpların metne kazandırdığı hususlar hakkında değerlendirmelerde bulunmak. 17. Yüzyıl Osmanlı sahası Türk edebiyatının özellikleri. 17. Yüzyıl Osmanlı sahası Türk şiirini etkileyen üslûplar; sebk-i Hindî ve hikemi şiirin genel özellikleri ve temsilcileri. Nef'î, Şeyhülislâm Yahya, Nâ'ili-i Kadim, Neşâtî, Fehim-i Kadim, Cevrî, İsmetî, Nedim-i Kadîm, Azmizâde Hâleti’nin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örneklerin incelenmesi. Şiirlerde sebk-i Hindî’nin özelliklerinin tespiti. Hikemî tarz. Nâbî, Bosnalı Sâbit; hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekler. Şiirlerde hikemî tarzın tespiti. 17. Yüzyıl Osmanlı sahası mesnevicileri ve eserleri; Nev'izâde Atâyî, Ganizâde Nâdiri’nin mesnevileri. 17. Osmanlı sahası mensur eserleri üzerine değerlendirmeler.
TÜRK HALK EDEBİYATI-V

Ders Kodu

TDED417

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Köroğlu destanının tarihsel, sosyo-kültürel ve folklorik yanlarının metinbilimsel irdelemelerle belirlenmesi. Köroğlu kollarının Türk coğrafyasındaki edebiyat, sinema, ve diğer güzel sanat alanlarına yansımalarının incelenmesi. Halk hikâyelerinin doğuş ve kaynak sorunları. Hikâyecilik geleneğinin temel özellik ve uygulamaları. Halk masalları ve bunların kaynak, tür, varyant sorunları hakkında metinbilimsel çalışmalar yapılması. Masalların toplumsal ve özellikle çocuk eğitimindeki işlevleri. Ulusal ve evrensel masal örneklerinin tip, epizot ve işlevler bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Efsanenin kaynakları, dinsel ve mitik efsane türleri, kozmogonik ve sebep açıklayıcı efsanelerin kültürel sembolik anlatım değerleri. Gelenek- görenek koruyuculuğu ve koyuculuğu açısından efsanelerin Türk halk kültürü içindeki yeri. Fıkraların oluşumu, sınıflandırılması, çeşitlenme ve değişim süreçleri. Atasözü ve bilmecelerin tür özellikleri. Geleneksel Halk Tiyatrosunun tarihsel süreç içinde türleri ve işlevleri açısından incelenmesi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TDEDXX7

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
UNIVERSITY ELECTIVE
Sekizinci Dönem
YENİ TÜRK EDEBİYATI-VIII

Ders Kodu

TDED402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Cumhuriyet dönemi roman ve öykü yazarları ve öykümüzün biçimsel ve izleksel süreçlerinin incelenmesi. Cumhuriyet dönemi Türk roman ve öyküsüne ilişkin gelişim çizgilerinin belirlenmesi. 1923'ten günümüze kadar Türk roman ve öyküsünün gelişim sürecinin yapıtlar üzerindeki metinbilimsel çalışmalarla belirlenmesi. Romanda işlenen izleklerin, biçimsel değişiklikler ve gelişmelerin edebî şahsiyetler (Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Adalet Ağaoğlu, Sabahattin İsmail, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Tağrık Buğra, Kemal Tahir, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Orhan Pamuk, Tahsin Yücel, Leyla Erbil vd.) ve eserler ekseninde ele alınması. Cumhuriyet dönemi Türk romanında ele alınan sosyal ve siyasi meselelerin değerlendirilmesi. Cumhuriyet dönemi Tük öyküsünde gözlemlenen değişim ve gelişimlerin metinbilimsel yaklaşımlarla kavratılması.
ESKİ TÜRK EDEBİYATI-VI

Ders Kodu

TDED404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
18. yüzyıl Türk edebiyatının genel özelliklerini kavramak ve dönemin temsilcilerini, eserlerinden seçilmiş örnekler aracılığıyla tanımak. Türk edebiyatının 18-19. yüzyıllar arası tarihi gelişim seyrini kavramak. 19. Yüzyıl'a kadar gelen sosyal ve edebi oluşum hakkında bilgi sahibi olmak. 18. Yüzyıl tarihi, sosyal ve edebi oluşumuna genel bakış. 18. Yüzyıl Orta Asya Türk Edebiyatı’nın genel özellikleri ve edebî metinlere yansımaları hakkında değerlendirmeler. 18. Yüzyıl Osmanlı sahası Türk edebiyatının genel özellikleri ve edebî metinlere yansımaları. Nedîm, Koca Râgıp Paşa, Kâmî, Seyyid Vehbî, Sünbülzâde Vehbî ve Fıtnat Hanım ve Şeyh Galip’in hayatı, edebî kişiliği ve eserlerinin tanıtılması. Şiirlerde dönemin izlerinin tespiti. 18. Yüzyıl mesnevileri: Hüsn ü Aşk üzerine değerlendirmeler. 19. Yüzyıla genel bir bakış ve Encümen-i Şu'ârâ.
DİL VE EDEBİYATTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

TDED408

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Alanın alt dallarını kapsayan bilimlere ilişkin temel araştırma ve inceleme yöntemleri. Tarihî-coğrafî yöntem, dil bilimsel metin incelemeleri. Kaynaklar ve akademik çalışmalar üzerinde karşılaştırmalı değerlendirmeler. Araştırma yöntemlerini inceleyebilme. Farklı metodolojiler bağlamında literatürü değerlendirebilme. Türk dili ve edebiyatı alanında araştırma evrelerini kavrayabilme. Türk dili ve edebiyatının kaynakları niceliksel ve niteliksel olarak ayırt edebilme. Saha çalışmaları yapabilme, derleme ve metin yayınlarında bulunma. Türk Dili ve edebiyatına ait tarihî metinlerin bulunma, yayımlanma süreçleri ve tartışmalar hakkında değerlendirmeler yapabilme. Dil öğretim yaklaşımlarını tanma ve Türkçenin öğretimi için önerilen dil öğretim yaklaşımları üzerine eleştiri yapabilme, önerilerde bulunabilime. Araştırma ile ilgili genel bilgiler ve bu bilgilerin edebiyat dersine uyarlanması, özellikle biyografi ve otobiyografi incelemeler yapılması.
TÜRK HALK EDEBİYATI-VI

Ders Kodu

TDED418

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Halkbilimi kaynakları üzerinde peryodikler ve el kitapları kapsamında literatür çalışmaları. Halk ve halkbilimi kavramlarının açıklanarak tarihsel süreç içinde halkbiliminin gelişim ve sistematiğinin belirlenmesi. Bireyliklerin başlamadığı dönemler içindeki evrensel çerçevede halkbilimsel oluşumlar, ortak kültürel veriler ve bunların yayılan değişim-dönüşüm süreçlerinin incelenmesi. Halkbiliminin geçmişi ve işlevi hakkındaki görüşlerin yerli ve yabancı kaynaklardan aktarılması. Halkbilimi yöntemlerinin tarihsel, coğrafik, sosyolojik ve psikolojik görüş açılarından incelenmesi. Türk Halkbiliminin tarihsel gelişim çizgisi, ilk çalışmalar kapsamındaki yabancı halkbilimcilerin Türk Halkbilimine katkılarının biyografik ve belgesel araştırmalarının tamamlanması. Günümüz halkbilim kuramlarının uygulamalı çalışmalarla işlenmesi. Derlemenin nitelikleri, yöntem ve koşulları üzerinde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılması. Alanda derleme yapmanın teknik ve öznel sorunları üzerinde deneysel uygulamalar. Başlangıcından günümüze kadar Halkbilimi kadrolarının karşılaştırmalı incelenmesi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TDEDXX8

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
UNIVERSITY ELECTIVE

Seçmeli Dersler

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ

Ders Kodu

TDED209

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

6
Oğuz Türkleri’nin on üçüncü yüzyıldan itibaren kendi lehçelerine dayalı olarak kurup geliştirdikleri ve bugünkü Türkiye Türkçesinin temelini oluşturan Eski Anadolu Türkçesinin oluşum süreci ele alınacak. Oğuz lehçelerinin on üçüncü yüzyıl öncesinde kaynaklarına inmek için diğer tarihî Türk lehçelerinin kaynak eserleriyle bağlantı kurulacak. On beşinci yüzyılda yerini Osmanlı Türkçesine bırakacak bu yazı dilinin kendi içinde teker teker Selçukiler Devri, Beylikler Devri ve Osmanlı Türkçesine Geçiş Devri olmak üzere dönemlere ayrılmasının ardından, her devrenin kendine has fonetik ve morfolojik hususiyetleri tanıtılacak. Tarihî metin aktarımının esasları öğretilerek matbu metinlerle başlanan metin aktarımı denemelerini, el yazması eserlerin çözümlenip transkripsiyon edilmesi izleyecek. Dede Korkut, Süheyl ü Nevbahar, Yusuf u Zeliha gibi dönemin dillik özelliklerini yansıtan eserlerden seçilen bölümlerdeki dil incelemelerini, sahanın kaynakları ile ilgili yayınların tanıtım ve değerlendirmesi izleyecek.
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI-ŞİİR

Ders Kodu

TDED213

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

1950’den itibaren Çağdaş Türk Edebiyatı'ndaki gelişmeler teori ve uygulama zemininde ortaya konacaktır. Şiirin, Türk edebiyatı genelindeki işlev ve konumu irdelenecek. 1950’den günümüze kadar ortaya çıkan çeşitli şiir toplulukları ve bu toplulukların temsilcileri ve ortaya koydukları edebiyat ürünleri incelenecektir. Şiir ekollerinin çağdaş şiirin biçimlenmesindeki işlevlerinin algılanabilmesi için konu ile ilgili örnek metinlerin tahlili ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Şiirin kökenleri ve eski şiirin çağdaş şiirdeki işlevleri karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır. Evrensel kaynaklar üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Cumhuriyet dönemi edebiyatının ana örnekleri üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır. Alanda yapılmış tüm akademik çalışmaların tanıtılması, eleştirilmesi ve değerlendirmeler. Poetikalar. Şiir türlerini inceleme metotları, dilbilimsel yöntemler ve çağdaş inceleme teknikleri öğrenilecek. Uygulamalar ve monografi çalışmaları yapılacaktır.
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI-NESİR

Ders Kodu

TDED210

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

6
Nesir türünün tarihi seyri ve temel kaynaklar hakkında bilgi verilmesi. Türk edebiyatında geçmişten günümüze kadar nesir türünde verilmiş olan eserler. Roman ve hikâyeciliğinin temel özelliklerinin kavratılması. 1950’den günümüze kadar özellikle Türk roman ve hikâyesindeki gelişmeler. Yeni Türk Edebiyatına düzyazı türünde yazılmış olan eserler ve bu eserler üzerinde yapılmış olan akademik çalışmalar üzerine literatür taramasının yapılması. Bu eserlerde gözlemlenen izleksel ve biçemsel gelişmelerin metinler üzerinden değerlendirilmesi. Edebî toplulukların oluşumu ve edebî faaliyetlerinin incelenmesi. Metinlerin estetik yapısının örnek metinlerden hareketle çözümlenmesi. Bu dönemin sanatçılarının hayatı, edebî kişiliğinin öğretilmesi. Sanatçıların düzyazı türünde vermiş oldukları eserler. Dönem sanatçılarının düzyazı türünde ortaya koydukları eserlerin metinbilimsel yöntemle incelenmesi.
HALKBİLİMİ

Ders Kodu

TDED214

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Halkbilimi kaynakları üzerinde peryodikler ve el kitapları kapsamında literatür çalışmaları. Halk ve halkbilimi kavramlarının açıklanarak tarihsel süreç içinde halkbiliminin gelişim ve sistematiğinin belirlenmesi. Bireyliklerin başlamadığı dönemler içindeki evrensel çerçevede halkbilimsel oluşumlar, ortak kültürel veriler ve bunların yayılan değişim-dönüşüm süreçlerinin incelenmesi. Halkbiliminin geçmişi ve işlevi hakkındaki görüşlerin yerli ve yabancı kaynaklardan aktarılması. Halkbilimi yöntemlerinin tarihsel, coğrafik, sosyolojik ve psikolojik görüş açılarından incelenmesi. Türk Halkbiliminin tarihsel gelişim çizgisi, ilk çalışmalar kapsamındaki yabancı halkbilimcilerin Türk Halkbilimine katkılarının biyografik ve belgesel araştırmalarının tamamlanması. Günümüz halkbilim kuramlarının uygulamalı çalışmalarla işlenmesi. Derlemenin nitelikleri, yöntem ve koşulları üzerinde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılması. Alanda derleme yapmanın teknik ve öznel sorunları üzerinde deneysel uygulamalar. Başlangıcından günümüze kadar Halkbilimi kadrolarının karşılaştırmalı incelenmesi.
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ

Ders Kodu

TDED312

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Türk kültürünün dünya kültürleri içerisindeki yerini ve önemini inceleyen bu ders, tarihsel bir bakış açısıyla, Türk kültürünün geçirdiği değişimi ve gelişimi incelemektedir. Bu çerçevede ders, öncelikle, kültür ve medeniyetle ilgili kavramlara odaklanarak bu kavramlara ilişkin geliştirilen yaklaşımları incelemekte ardından da Türk kültürünün oluşturucu öğelerini tarihsel bir bakış açısıyla ele almaktadır. Kültür ve medeniyet arasındaki farklar ve bu farklara ilişkin yaklaşımlarla genel bilimsel çerçevesini hazırlayan ders, ikinci aşamada, Türk kültürünün oluşturucu öğelerine yönelmekte, bu bağlamda da, dil, yazı, bilim, giyim-kuşam, sanat, din ve diğer kültürü yaygınlaştırma araçlarına odaklanmaktadır. Ders, kültürel gelişmelere, Türk kültür tarihi özelinde, hem analitik hem de eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabilmeyi hedefleyen bir derstir.
TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ

Ders Kodu

TDED411

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Tarihî Türk lehçelerinin oluşum şartları ve gelişim evrelerine ait genel bilgilerle başlanacak derste Karahanlı Türkçesinin yazım, ses, yapı ve anlam özelliklerine yoğunlaşılacak. Geçiş döneminin genel özelliklerini yansıtan devrenin temel kaynakları olan Kutadgu Bilig, Atabetü’l-Hakayık ve Divanu Lugati’t-Turk’ten seçilen metinlerde dil bilgisi özellikleri çözümlenecektir. Yapılan çözümlemeler sonucunda ulaşılan bulgular, Karahanlı Türkçesini hazırlayan yazım süreci olan Köktürkçe ve Uygurcayla karşılaştırılacak; Karahanlı Türkçesi sonrası oluşan Harezm ve Çağatay lehçelerine gidişte bu yazı dilinin aktarım rolü ortaya konacaktır. Batı Türkçesinin yazı dili olduğu evrede, görülen yazım ve dil özelliklerine Doğu Türkçesinin hangi yönlerden kaynak oluşturduğu araştırılacak, karışık dilli eserler meselesi tartışmaya açılacaktır. Satır arası çevrilerden başlayarak Türkçenin söz varlığındaki değişmeler dersin genelinde değerlendirilecek, bugünkü söz varlığına zemin teşkil eden çeşitli dillik yönler gözler önüne serilecektir.
DÜNYA EDEBİYATI

Ders Kodu

TDED416

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Dünya edebiyatının temelini oluşturan Eski Yunan ve Latin edebiyatlarının temel dönem özellikleri, türler, sanatçılar ve edebî eserler. Doğu Edebiyatının dönem özellikleri, türler, sanatçılar ve edebî eserleri. Edebî akımlar ve genel özellikleri. Başlangıç noktası olarak Fransız Edebiyatı dönem özellikleri, türler, sanatçılar ve edebî eserler. İngiliz Edebiyatı, Rus Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı, Alman Edebiyatı, Yunan Edebiyatı, İtalyan Edebiyatı, İspanyol Edebiyatı dönemleri, edebî türleri, başlıca temsilcileri ve eserleri. Eserlerinden örnek metinlerin okunması. Zaman dizimsel ve türsel incelemelerde bulunmak. Metinleri bağlı oldukları edebî akım temelinde çözümleyebilme. Batı Edebiyatı dersinin dışında kalan – Amerikan, Asya, Afrika vd.- edebiyatlarının önemli yapıt ve sanatçılarının incelenmesi. Çağdaş dünya edebiyatlarının seçkin örnekleri üzerinde araştırmalar.
DÜŞÜNCE TARİHİ

Ders Kodu

TDED315

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Ders, geniş bir çerçeve içerisinde, düşüncenin tarihsel gelişim süreci içerisindeki evrelerini incelemektedir. Antik Dönem, Orta, Yeni ve Yakın Çağ'daki düşünce sistemleri ve bu çağlarda yaşayan düşünürlerin ileri sürdüğü fikirler bu perspektif içerisinde değerlendirilmektedir. Antik Dönem ve bu dönemin tartışma konularını belirli kavramlar ve düşünürler aracılığıyla inceleyen ders bu temel başlangıç noktasının ardından Orta, Yeni ve Yakın çağlar özelinde daha ileri tartışmalara yönelmektedir. Şehir devletleri, bu devlet yapılanmalarını ortaya çıkaran sosyo-ekonomikve kültürel dönüşüm, demokrasi, kölelik, yasa ve yasaların üstünlüğü gibi, bu dönüşüm içerisinde ortaya çıkan ve daha sonraki dönemlerde de yoğun bir biçimde tartışılacak olan kavramlar derste inceleme konusu yapılmaktadır. Bunun yanı sıra derste modern Türkiye'nin temellerini oluşturan düşünce sistemleri ve kökenleri de inceleme konusu yapılmaktadır.
TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

TDED413

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Geleneksel dil öğretim modellerinin tanıtılmasıyla başlanacak derste, gramer metodu, sözcük yöntemi, çeviri yöntemi, kültürel aktarım gibi bugün uzaklaşılan dil öğretim şekillerinin tarihçesine gidilecek. Türkçenin öğretimine ilişkin geleneksel dil bilgisi kaynaklarıyla sıralanan dil öğretim yaklaşımları arasındaki ilgi tartışılacak. Davranışçı yönteme göre Türkçenin öğretimi çalışmalarının doğurduğu sorunlar ele alınacak; bilişsel modelin aksayan yanları gösterilecek. Yapılandırmacı dil öğretim yaklaşımının temel ilkeleri, öğretmen ve öğrencinin bu yaklaşımda rolleri çizilecek; yapılandırmacılık esasına göre Türkçenin ana dili ve ikinci dil şeklinde öğretimi için modelin uygulamadaki çizelgeleri sunulacak. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ne göre dil öğrenme dereceleri ve her derecenin öğreniminde beklenen kazanımlar sıralanacak. Yapılandırmacı yaklaşıma göre dil bilgisinin öğretiminde çözüme kavuşturulamayan konulara çıkış yolları aranacak.
OSMANLICA METİN İNCELEMELERİ

Ders Kodu

TDED211

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Arapça ve Farsçanın yazı dili özellikleri, gramer yapıları. Konuyla ilgili uygulamalar; örnek metinlerin incelenmesi ve kavranması. Arapça kelimelerin yapısı. Aslî ve zâid harfler. Arapça kelimelerin vezinleri. Aksam-ı seb'a. Arapça sayı isimleri. Mükesser çokluk vezinleri. Arapça masdarlar. Sülâsi mücerred masdarlar. Sülâsi mücerred masdarların ism-i fâil ve ism-i mef'ûlü. Rübai masdarlar. Mimli masdarlar. Mezîdünfih masdarlar. Farsça kelimelerin yapısı. Farsça sayılar. Farsça türemiş isimler. Farsça isimden türemiş sıfatlar (ön ek ve son eklerle). Farsça birleşik sıfatlar. Zarf grupları. Farsça yapılı tamlamalar. El yazma metinler üzerinde çalışmalar. Osmanlı yazı türleri. Divan, tezkere ve diğer kaynaklar üzerinde incelemeler. Metinlern üzerinden Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerin tespiti.
ESTETİK

Ders Kodu

TDED317

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Güzelin bilimi olarak ve beğeni yargılarının incelenmesi süreçlerinde Estetik’in kavramsal boyutlarının ele alınması. Estetiğin güzellikler bilimi olarak ve sanatların da felsefesi konumunda bulunması itibarıyla, çağların ve toplumların sosyo-kültürel yapıları içinde ortaya koyduğu düşünsel ve uygulayımcı gelişiminin çeşitli sanat dallarından örneklerle irdelenmesi. Estetik duygunun gelişiminde edebî yaratıların işlev ve katkılarının yöntembilimsel olarak ortaya konulması. Estetik kuramları üzerinde uygulayıcı çalışmalar yapılarak sanat ve sanatın oluşumu, gelişim süreci ve edebî yapıtlarla bağlantılar üzerinde durulması. Sanatın yararlılık, bilgi, gerçek, büyü-din gibi olgularla ilişkileri bağlamında ve alt yapı/üst yapı sorunlarının tarihsel süreçleri içinde ele alınması. Dünya ve Türk edebiyatındaki eserler üzerinde estetiksel kuramlara dayalı uygulamalı araştırmalar yapılması. Sanat kuramları ile estetik anlayışları arasındaki bağlantılar ve farklılıkların incelenmesi.
KIBRIS TÜRK EDEBİYATI

Ders Kodu

TDED412

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Kıbrıs Türk edebiyatının temel kavramlarının aydınlatılması, oluşumu hakkında bilgi verilmesi. Kıbrıs’ta yaşanan sosyal ve siyasal olaylar ve bunun edebiyata yansımasının irdelenmesi. Kıbrıs Türk Edebiyatının dönemleri, dönemlere göre şiir, roman, öykü, tiyatro, anı, deneme, gezi yazısı türlerinde gözlemlenen izleksel ve biçemsel gelişmelerin metinler üzerinden değerlendirilmesi. Anonim halk edebiyatı ürünlerinin, eski Kıbrıs Türk şiirinin, yeni Kıbrıs Türk şiirinin ana eğilimler, zirve şahıslar ve eserler çerçevesinde, Türk edebiyatıyla karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Kıbrıs Türk Edebiyatında nesrin gelişmesini etkileyen faktörler, başlıca yazarlar ve eserlerinin tanıtılması. Örnek metinler üzerinde inceleme uygulamaları yapılması. Kıbrıs Türk basın faaliyetlerinin; gazete ve dergilerin edebiyatın gelişimindeki yerinin kaynak taramasına yönelik araştırmalarla kavratılması.
TÜRK DİLİ TARİHİ

Ders Kodu

TDED222

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Türk dilinin yazılı ilk kaynaklarını kapsayan Köktürkçeden itibaren bugünkü yazı dillerinin oluşumuna kadar devam eden süreç hakkında genel taslağın sunumuyla derse başlanacak. Köktürk öncesi döneme ait dil verileri sunan birtakım kaynaklar üzerinde durulacak, Runik alfabe ve diğer yazı sistemleriyle yazılmış en eski Türkçe metinler üzerinde araştırma tarihi irdelenecek. Költigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtlarının genel içeriğini tanıtacak mahiyette metin okumaları yapılacak. Uygur Türkleri’nde edebî türlerin tanıtımıyla devam edilen aşamada, dilde görülen ilk değişmeler aktarılacak. Karahanlı ve onu takip eden Harezm sahasında alfabe değişimi ve dildeki değişmelerin bugünkü çağdaş lehçelerin oluşumundaki etkileri çözümlenecek metinler vasıtasıyla belirlenecek. Çağatay sahasının temel kaynakları ve araştırma tarihine giriş yapılarak Doğu ve Batı Türkçesinin yapısal farkları tartışılacak.
TİYATRO-CANLANDIRMA

Ders Kodu

TDED313

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
ŞİİRBİLİM

Ders Kodu

TDED316

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders şiire farklı bakış açısı ve yöntemlerle yaklaşan incelemeleri ele almaktadır. Bu perspektif içerisinde ders, inceleme yöntemlerinin evrensel oluşumlar ve örnekleri üzerindeki araştırmalara bilimsel bir bakış açısıyla odaklanmaktadır. Şiir incelemelerinin yapısal yönlerinin ele alındığı ve bu bağlamda yapısal dilbilim, göstergebilim ve şiir ilişkilerinin incelendiği göndergesel anlam, yananlam, uzak çağrışımlar, kavram karşıtlığı, aktarmalar, ad aktarmaları, şiir dilinde sapmalar, alışılmamış bağdaştırmalar, şiirin dizisel ve söylemsel yapısı gibi temel konuların yanı sıra şiirbiliminin insan, sunuluş ve kalıcılık açılarından incelendiği, sosyo-kültürel içerimlerin de göz önünde bulundurulduğu ileri tartışmalara da derste yer verilmektedir. Ders, anlatımda lirizmin tarihsel gelişimini ortaya koyan ulusal ve evrensel şiir tahlillerinin geneli hakkında uygulamaları da içeren özelliktedir.
SANAT KURAMLARI

Ders Kodu

TDED414

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Sanatı değerlendirmede tarihsel süreçte oluşan farklı görüşler, çok değişik değerlendirme ilkelerine göre düzenlenebildiğinden kuramların yansıtmacı, dışavurumcu, biçimci, işlevsel ve kurumsalcı başlıklar altında örneklere dayalı olarak incelenmesi. Sanatı kuram ve uygulama bütünlüğünde ele alan, sanatın uygulama alanlarına ilişkin özel sorunlarını tanıyan disiplinler arası bir eğitim modeline dayalı sanat kuramcısı ve eleştirmen yetiştirmenin sağlanması. Sanat ortamının gereksindiği alanlara kuramcı ve eleştirmen yetiştirmenin yanı sıra aynı zamanda ele alınan edebî eserleri estetik ve sanat kuram ve yöntemleri kapsamında değerlendirebilme alışkanlıklarının edinilmesi. Avrupa’daki sanat kuramlarının genel çizgisi yanında Türk sanatının gelişim evrelerinin belirlenerek, Batılılaşma olgusu içinde Türk sanatının günümüze kadar geçirdiği evreler üzerinde örneklere dayalı çalışmalar yapılması.
GÖSTERGEBİLİM

Ders Kodu

TDED314

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Dil öğretiminde klasik dil bilgisi yöntemlerinden farklı olarak göstergebilim ve dilbiliminin temel yöntemlerinden yararlanarak Türkçe öğretiminde yeni uygulamalar ele alınacak. Saussure öncesi ve Saussure sonrası dilbilim çalışmalarındaki değişmeler ele alınacak, dili meydana getiren göstergeler sınıflandırılacak. Dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma aşamalarında, yetkinlik kazandırmak üzere göstergelerin oluşum şekilleri hakkında detaylı veriler aktarılacak. İşitsel ve görsel gösterge türlerinin Türkçede oluşum biçimleri örneklendirilecek, dizin tipi göstergelerin Türk toplum algısında anlatımı irdelenecek; simge tipi göstergelerde gösterenle gösterilen arasındaki uzlaşımsal bağ sorgulanacak. Simge tipi göstergelerden ses ve yazıdaki toplumsal uzlaşıyı oluşturan noktalarda değişim şartları ve genel kabullerin neler olduğu araştırılacak.
MİTOLOJİ

Ders Kodu

TDED415

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
OSMANLI SOSYAL YAŞAMI VE EDEBİYATI

Ders Kodu

TDED220

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Osmanlı’da sosyal yaşam ve devletin sosyal yaşamı şekillendirmek üzere oluşturduğu kurumlar tarihsel bir perspektifle derste ele alınarak kültür yaşamına ışık tutulmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede Osmanlı devlet teşkilatı ve saray yapısı, çeşitli kurumları, ticaret grupları derste ele alınacaktır. Devlet, ordu ve halk arasında tabakalar arası ilişkiler değerlendirilecektir. Zanaat ve sanat gruplarının üretim yaşamında ve ticari ilişkilerde oluşturduğu gelenekler üzerinde tartışılacaktır. Osmanlı’da eğlence yaşamı, sosyal yaşamın devamlılığının bir parçası olan düğün vb. organize edilme şekilleri hakkında bilgi verilecektir. Osmanlı’da sosyal yaşamın tüm yönleriyle derinlemesine ele alınması için konu hakkında yapılmış araştırma ve incelemeler tanıtılarak alan yazını hakkında birincil kaynaklara öğrenciler yönlendirilerek kültür tarihi ile ilgili eleştirel düşünme becerisi kazandırılacaktır.
TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARI

Ders Kodu

TDED410

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Türkçenin yazımına ilişkin sorunların tartışılmasıyla başlanacak derste, yabancılara Türkçe öğretimi, Türkçenin ana dili olarak öğretimi gibi konularda çözümlenemeyen meseleler ele alınacak. Radyo, televizyon ve diğer kitle iletişiminin gerçekleştiği ortamlarda Türkçenin doğru ve etkin kullanımı için hangi denetim mekanizmalarının kullanılacağı tartışılacak. Sözlük yazımı, Türkçenin sözlükleri ve türlerine göre Türkçenin sözlüklerine ilişkin yazım sorunları gösterilecek, sorunların aşılması için analitik çözüm önerileri aranacak. Yükseköğrenim öncesinde Türkçenin öğretimine dair güçlükler gözlemlenecek, ders kitabı olarak hazırlanan dil bilgisi kaynakları arasında konuların ele alınışı ve terimlerin tercihi gibi konularda yaşanan ikilikler tartışılacak. Ölçünlü dilin dışında kalan bölge ağızlarına bakılacak, bölge ağızlarının ölçünlü dille ilişkisi ve karşılıklı şekilde birbirleriyle teması araştırılacak. Bölge ağızlarına ait söz varlığının yabancı kelimelere karşılık üretmede yeri irdelenecek.
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI

Ders Kodu

TDED308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Türk dilinin farklı alfabeler ve lehçelerle yazımının ele alınacağı derste, Türkiye dışındaki Türk halk ve topluluklarının edebiyatı tanıtılacak. Genel Türk edebiyatındaki gelişmeler ve edebî türlerle diğer Türk halklarının edebiyatları arasında köprü kurulacak. Türk dünyasında on dokuzuncu yüzyıldan itibaren yeni edebî türlerin yerleşme süreci ve bu süreçte matbuatın rolü tartışılacak. Türk dünyasında Gaspıralı’nın slogan hâline gelen “Dilde, işde, ülküde birlik” fikri üzerinde durularak bu görüşü desteklemek üzere girişilen edebî faaliyetler değerlendirilecek. Sırasıyla Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan vb. Türk edebiyatlarındaki ortak türler arasındaki konu ve yaklaşım açıları değerlendirilecek. Sovyet Devri’nde gerçekleşen edebî ortamın Türk halklarının edebiyatlarına yansıması Çingiz Aytmatov, Renad Muhammedi, Anar, Çolpan gibi sanatkârların şahsında ele alınacak. Hikâye, şiir ve roman türünde eserlerin çözümü yapılacak.
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT

Ders Kodu

TDED310

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Doğu ve Batı ülkelerinin edebiyatını oluşturan edebî geleneklerde ortak temalara odaklanmak, bu gelenekleri dönemlere ve edebî türlere göre karşılaştırmak. Edebiyatlar arası mukayese yapabilme becerisini kazanmak. Ülkeler arasındaki kültür ve edebiyat alışverişini örneklerle işlemek. Doğu ve Batı ülkelerinin edebiyatlarına ait eserlerin etkileşim ve değişimleri üzerinde karşılaştırmalar yapmak. Metinler üzerinden ulus ve ülke imajlarının tespiti. Ulus ve ülke imajlarının kültürler arasında nasıl ve hangi yolla şekillendiğinin tespiti ile, dünya kültürleri arasındaki yakınlığı ve insanlığın ortak değerlerini bulmak. Edebî metinlere derinlik kazandırmak için tarihsel, sosyolojik ve kültürel bağlamların sunulması. Edebiyat bilgisinin yanı sıra edebiyat zevki ve kültürünü küresel kapsamda verme. Edebiyat inceleme ve eleştirisinde yetkinlik kazandıracak yöntemleri öğrenmek. Karşılaştırmalı Edebiyatın Batı’da ve bizdeki uygulamalarını incelemek.
SÖZLÜ ANLATIM

Ders Kodu

TDED309

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Sözlü dilin temel işlevlerine, doğru ve güzel konuşmanın özelliklerine ve Türkçenin temel özelliklerinin kavranmasına odaklanarak Türkçenin boğumlama, vurgu, tonlama, durak, konuşma hızı gibi söyleyiş özelliklerini uygulamalı olarak gerçekleştirmeyi hedefleyen bir derstir. Doğru ve güzel konuşmanın bireye ve topluma kazandırdıklarına özel bir önem atfeden ders, sözlü anlatımda dikkat edilecek hususları ön plana çıkarmaktadır. Bu çerçevede diksiyon, ses ve nefes alma tekniklerinin yanı sıra sesin nitelikleri ve eğitilmesi, Türkçenin ses özellikleri, fonetiği ve söyleyiş özellikleri, beden dili, konuşma çeşitleri, etkili konuşma ve sunum teknikleri, konuşma planının önemi, konferans, panel, sempozyum forum gibi sözlü anlatım türlerinin incelendiği konulara, pratik uygulamalarla birlikte, derste yer verilmektedir.
ÇOCUK EDEBİYATI

Ders Kodu

TDED407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Dünyada ve Türkiye'de Çocuk Edebiyatı'nın gelişimini tanıtarak nitelikli bir Çocuk Edebiyatı'nın nasıl olduğunu kaynaklara dayalı tartışmak. Çocuk Edebiyatı kaynakları. Yaş gruplarına göre biçim ve içerik olarak doğru kitabın nasıl seçileceği ve eğitimde nasıl verimli kullanılacağını anlatılması. Erken yaştan itibaren Çocuk Edebiyatının okuma alışkanlığına etkilerini değerlendirilmesi. Çocuk Edebiyatı yapıtlarının biçim ve içerik yönünden incelenmesi. Çocukların seviyesine göre eser seçimi ve kriterleri. Çocuk Edebiyatı ürünleri değerlendirme. Çocuk Edebiyatında kullanılan edebi türler ve bu türlerin nitelikleri. Çocuk Edebiyatında Halk Edebiyatı ürünlerinden yararlanma; masallar, destan, tekerleme vd. metinbilimsel çözümlemelerin yapılması. Çocuk ve gençlik tiyatrosunun nitelikleri. Çocuk gazete ve dergilerinde bulunması gereken özellikler. Çocuk dergisi hazırlama çalışmaları.
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YÖNTEMLER

Ders Kodu

TREG425

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

SOSYAL PSİKOLOJİ-II

Ders Kodu

PSKO202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders genel olarak önceki dönemde çalışılmış olan sosyal psikoloji konularının devamı olarak pazarlık, etkili iletişim ve propaganda, ikna ve uyum, önyargı, işbirliği ve rekabet, gruplar-arası çatışmalar, yardım etme davranışı ve fedakârlık, öfke ve çekicilik konularını içermektedir. Bununla birlikte, özellikle vurgu yapılan ve üzerinde durulan konu sosyal davranıştan gelen bilgiyi eleştirel inceleme becerilerinin geliştirilmesi ile sosyal davranışın günlük hayatımıza etkisidir. Günlük hayattan örneklerle anlatılan ders öğrencilere kendi hayatlarından örnekler sunarken, konunun ve genel olarak dersin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Bu ders ile öğrenciler sosyal psikoloji alanında daha yüksek seviyedeki araştırma konularına aşinalık kazanırken aynı zamanda bu araştırma konularına duyarlılık geliştirip uygulamayla hayata geçirme konusunda sorumluluk sahibi oluyorlar. Sosyal psikoloji dersi ile öğrenciler genel olarak içinde bulundukları çevrenin kendileri ile ne kadar yoğun bir etkileşimde olduğunu ve bu etkileşim olmadan aslında kendi varlıklarının ve benliklerinin sorgulanabileceğini anlayabilmelidirler.
BİLİMSEL YÖNTEM VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Ders Kodu

FELS220

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ESKİ TÜRK EDEBİYATI BİYOGRAFİ YAZARLIĞI

Ders Kodu

TDED318

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Eski Türk Edebiyatının şekillenmesinde her biri ekol olmuş şair ve nâsırların biyografilerine ulaşmak edebiyat araştırmacısının hareket edeceği ilk basamaktır. Modern yöntemler çerçevesinde biyografi yazarlığı gelişmeden önce edebî eser vermiş sanatkârın yaşamı erken dönemde de ilgi uyandırmakta idi. Şerh geleneğinin bir parçası olarak şiirin söz dünyasına girmeye çalışan yorumcular XV. Yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında tezkire yani biyografi yazarlığını başlatır. Klasik gelenekle şekillenen bu yazarlık sanatkârın yaşadığı muhit, beslendiği kaynaklar ve dönemi hakkında bugünkü araştırmalar için oldukça kıymetli veriler sunar. Bu derste yöntem açısından klasik gelenekte biyografi yazarlığının Türk Edebiyatında gelişim tarihi işlenecek. Münferit dönemlerden seçilen tezkire parçaları çözümlenerek yeni yaklaşımlarla öğrencinin incelediği eseri yazıldığı ortam, edebi muhit ve diğer metni çevreleyen esaslarla yorumlamasına kapı aralanacaktır. Diğer yandan klasik ve modern yaklaşımla biyografi yazarlığını karşılaştırma becerileri geliştirilecektir.
Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri

Ders Kodu

TDED311

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste öğrencilerin 16. - 19. Yüzyıllar arasında Eski Türk Edebiyatı manzum metinlerini anlayıp değerlendirebilme ve dönem eserlerinin diğer dönemlerle ilişkisi üzerinde mukayese yapabilme yeteneği geliştirilir. Manzum ve mensur eserlerin biçim ve içerik özellikleri öğrenilir. Eski Türk Edebiyatı dönem eserlerinin diğer dönemlerle ilişkisini kavrayarak metnin tarih içerisindeki seyrini (değişim ve dönüşümlerini) bilir. Üslûp değişimlerinden haberdar olur. Örnek şiir incelemeleriyle Eski Türk şiirini anlama, açıklama ve yorumlama yeteneğini kazanır. Bu derste metin inceleme ve analiz çalışmaları yapılarak Eski Türk Edebiyatı metinlerinin biçim ve içerik hususiyetleri kavratılır. Dönem metinleri üzerinde üslup değerlendirmesi yapılır. Eski Türk şiirinin Arap ve Fars Edebiyatları ile ilişkisi uygulamalı olarak öğretilir.
EVRİMSEL PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSKO422

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bir çok deney, gözlem ve alan çalışmasına konu olan evrimsel psikoloji, davranış, duygu, bellek, algı, soydaş ve aile ilişkileri, dil gibi psikolojinin konusunda , modern evrimsel bir bakış açısıyla sunan bir derstir. Evrimsel psikoloji dersi, bunun yanında insanın geliştirdiğini psikolojik özelliklerini ve doğal seçilim ya da cinsel seçilimin işlevsel sonuçlarını sunmaktadır. Öğrenciler bu derste psikolojinin salt bir alt alanınından çok, psikolojinin farklı biçimini tanıyacaklardır. Son yıllarda çok popüler olan evrimsel psikoloji, psikolojinin canlı ve zengin bir alan olmanın yanında, algı, odaklanma, öğrenme, sosyal kararların oluşumu, motivasyon, sosyal davranış, bağlanma, normal dışı davranışlar stres gibi birçok konuda farklı bir bakış açısı sağlar.
MODERN KIBRIS TARİHİ

Ders Kodu

TARH220

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilerin Kıbrıs adasının yakın geçmişini, Osmanlı döneminden itibaren başlayarak tarihsel bir persfektifle ele almalarına ve günümüz Kıbrısı’nı tanımalarını sağlayacak yetilerini gelştirmektir. Ada’da Müslüman toplumun oluşumu, Ortodoks Hristiyanlar, Maronitler, Ermeniler, Yahudiler ve diğer unsurlar, Rum Ortodoks Kilisesi; Osmanlı modernleşmesi: yerel danışma kurulları, telgrafın adaya gelişi, ilk modern ortaeğitim kurumu olarak Lefkoşa Rüştiyesi, Karantina teşkilatı, askerlik; İngiliz kolonyal idaresi ve kurumları, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim-dönüşüm, adada Yunan milliyetçiliğinin yükselişi, Enosis, Kıbrıs Türk Milliyetçiliği, dekolonizasyon süreci ve Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşu, toplumlararası çatışmalar, KKTC’nin ilanı, Kıbrıs Sorunu, Toplumlar arası görüşmeler, Annan Planı ve referandum, dersin ana konularıdır.

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.