Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Süre 4 Yıl
Başvur
UKÜ Sosyal Hizmet Bölümü 1 UKÜ Sosyal Hizmet Bölümü 3 UKÜ Sosyal Hizmet Bölümü 2

Bölüm Hakkında

Sosyal hizmet, sosyal değişme ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların güçlendirilmesi ve özgürleşmesini hedefleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları ve farklılıklara saygı, sosyal hizmet için temel oluşturan mesleklerin başında yer almaktadır. Sosyal hizmet mesleği, insan ve toplum bilimleri ve yerel bilgiden oluşan eklektik bilgi temeli aracılığıyla insan refahını iyileştirmek için bireyleri ve sistemleri bir araya getirir. Sosyal Hizmet Bölümü disiplinlerarası oluşturulmuş teorik altyapısı ile sosyal bilimlerin sosyoloji, psikoloji, hukuk ve sosyal politika gibi dallarından da yararlanarak öğrencilerine güçlü bir temel verir. Sosyal Hizmetler Dairesi ve sosyal risklerle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarından gelen uzman kişilerin konferans vererek öğrencileri bilgilendirmeleri yanında, kurulan bağlantılarla staj ve dönem içi uygulama olanakları öğrencilerimizin teorik gelişimleri yanında uygulamada da ilerlemelerine ve mesleklerini derinlemesine öğrenmelerine olanak sağlar. Sosyal Hizmet Bölümünün en temel amacı toplumda önemli bir yeri olan sosyal hizmet uzmanlarını, hem teorik hem uygulama yöntemlerini kullanarak en iyi şekilde yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Sosyal Hizmet Programı, öğrencilerini birey, grup ve toplum düzeyinde, sosyal çevre ile bağlantılı sorunların çözümünde yardımcı olabilecek yetkinlik ve bilgiye sahip uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedefler. Sosyal Hizmet eğitimi sosyal politika konularının yanı sıra sosyoloji, sosyal araştırma, psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyal antropoloji konularında öğrencilere güçlü bir altyapı sağlar. Staj ve dönem içi uygulamalar, huzurevleri, kadın sığınma evleri, yetimhaneler, yerel yönetimler ve Sosyal Hizmetler Dairesi gibi kurum ve kuruluşlarda yapılmaktadır. Uygulamalarla desteklenen disiplinlerararası eğitim, öğrencilere projelerde aldıkları görevler ışığında toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunma bilincine ulaşmalarında yardım eder. Öğrenciler mezuniyet aşamasına geldiklerinde toplumlarının karşı karşıya bulundukları sosyal problemleri araştırıp analiz edebilmeyi, çözüm önerileri üretmeyi ve uygulamaya geçirmeyi öğrenirler. Aynı zamanda sosyal hizmet bölümü öğrencileri sosyal hizmet eğitimine devam ederken psikoloji, hukuk gibi çeşitli bölümler ile çift anadal veya yandal yapabilmektedir. KKTC’li ve yabancı uyruklu mezunlar, İngilizce dilinde eğitim veren Sosyal Hizmet yüksek lisans programına devam ederek, eğitimlerine katkı sağlayabilirler.

CIU Progression Programs Students

Kariyer Alanları

Programdan mezun olanlar oldukça geniş bir yelpaze içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlarda istihdam olanağı bulabilmektedirler. Sosyal hizmet uzmanları, içinde yaşadığı toplumun yapısı ve sorunları hakkında bilgili, sosyal politikaların belirlenmesi ve planlamasına katkı koyacak, kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerindeki sosyal hizmetlerde planlayıcı, yönetici, araştırmacı ve uygulayıcı olarak görev alabilirler. 

Mezunların, Türkiye’de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevlerinde, yetiştirme yurtlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, Adalet, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Milli Eğitim Bakanlıklarında, endüstriyel ilişkiler alanında, yerel yönetimlerin korunmaya muhtaç kesimlere yönelik projelerinde çalışma olanağı vardır. Benzer şekilde programı bitirenlerin, KKTC’deki ve diğer ülkelerdeki sosyal hizmet kurumu olarak hizmet veren kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde, yardıma muhtaç kesimlere yönelik kurum ve kuruluşlarda da sosyal hizmet uzmanı olarak istihdam olanakları bulunmaktadır. Bunların dışında Sosyal Hizmet Bölümünden mezun olanlar akademik kariyer yaparak öğretim üyesi ve araştırmacı olabilirler.

İletişim

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU206
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2251
Fakülte E-posta: secretary-fhs@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Afet Arkut
Bölüm Başkanı E-posta: aarkut@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
MİKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu Derste Ekonomiye Giriş, Ekonomi Nedir? Mikro ve Makro Ekonomi,İhtiyaçlar, İstekler, Tercihler, Kıtlık ve Tüketici Tercihleri,Üretim Olasılıkları Eğrisi, Fırsat Maliyeti, Bütçe Eğrisi,"Rational Person", Maliyet-Fayda Prensibi, Açık Maliyet ve Örtük Maliyet, Arz-Talep Esnekliği, Aşağı Mallar, Normal Mallar, Lüks Mallar, Tamamlayıcı Mallar ve İkame Mallar, Arz Eğrisi ve Talep Eğrisi,Denge Fiyatı ve Miktarı, Arz Fazlası ve Talep Fazlası, Arz ve Talep Fonksiyonları, Fonksiyonlarla Denge Fiyatı ve Miktarı Hesaplama, Vergi Çeşitleri ve Arz ve Talep Üzerine Etkisi, Maliyet Çeşitleri; Sabit Maliyet ve Değişen Maliyet. Toplam Geliri ve Toplam Maliyeti Hesaplama,Kâr-Zarar Hesabı, Başabaş Noktası Hesaplama, Başabaş Grafiği Hazırlama, Amortisman Çeşitleri ve Amortisman Hesaplaması Gibi Konular Tartışılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC110

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, psikoloji biliminin kapsadığı geniş bir yelpazeye giriş sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, davranışları incelemek için kullanılan temel teorileri ve araştırma yöntemlerini bilir. Bunlara psikolojik işlevlerin, duyumun, algılamanın ve farklı bilinç durumlarının biyolojik temelleri dahildir. Bilişsel konulara ek olarak, ders sosyal, gelişimsel ve klinik psikolojiye bir giriş sağlar.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

SOCY101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyolojiye giriş niteliğindeki olan bu ders, sosyoloji disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar ve toplumsal yaşamın yapılarının ve dinamiklerinin çeşitli yönlerinin incelenmesiyle devam eder. Sosyolojinin tarihi, kurucularının görüşleri ve modern sosyolojideki perspektifler derste incelenmektedir. Sosyolojideki araştırma yöntemleri ve teoriler incelenerek sosyolojik bakışın etrafımızdaki dünya hakkındaki bilgimize nasıl katkıda bulunacağının gösterilmesi dersin temel hedeflerinden biridir. Derste sosyolojinin temel konularından kültür, toplumsallaşma, medya ve kitle iletişim araçları, aile, eğitim, toplumsal tabakalaşma, kentleşme, toplumsal değişim, farklı sosyolojik perspektiften bakılarak işlenmektedir. Ders, farklı akademik alanlardan gelen ve farklı arkaplanlara sahip öğrencilere göre düzenlenmiştir. Derste işlenen konulara dair sınıf içi tartışma özendirilir ve tartışma dersin önemli bir parçası halini alır.
SOSYAL HİZMETE GİRİŞ

Ders Kodu

SOWO101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste sosyal refah, sosyal çalışma ve çeşitli sosyal hizmetlerin tarihsel gelişimi üzerinde duruyor. Sosyal hizmetin tanımı, temel kavramları ve yaklaşımlarının yanı sıra dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmetin tarihsel gelişimi üzerinde durulmuştur. Ortak insan gereksinmeleri ve sosyal hizmetin temel öğeleri, sosyal hizmet müdahalesi hakkında geniş kapsamı bilgiler yer almaktadır. Derste ayrıca, doğa üzerinde duruluyor, önemli sosyal problemlerin kapsamını, neden ortaya çıktığını ve insanların bu tür sorunlardan nasıl etkilendiğini örnekler ile açıklar. Genelci yaklaşım, kültürel yetkinlik, ekolojik ve sistem teorisi, güçlü perspektif, yoksullar, aileler, çocuklar, cinsel azınlıklar ve farklı etnik kökenli insanlar gibi risk grubu altındaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak gibi Sosyal hizmet çalışanlarının çeşitli rolleri üzerinde vurgu yapar. Ayrıca, değişen küresel toplumların ve uluslararası sosyal hizmet uygulamasının bundan nasıl etkilediğini açıklar.
SOSYAL HİZMET ÇALIŞMA ALANLARI

Ders Kodu

SOWO103

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal hizmet mesleğinin ülkemizde uygulandığı alanlarını tanımalarını sağlamaktır. Korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, engelliler, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümü, bu sorunların toplumsal olarak engellenmesi ve çözülmesi için, kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmaların planlanması,araştırılması ve uygulanması konuları üzerinde durulacaktır.. Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların huzurevlerine yerleştirilmeleri ve bakımlarının sağlanması; kimsesiz çocukların koruyucu ailelere veya yetiştirme yurtlarına yönlendirilmeleri; yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişi veya aileler ile gelişmede geri kalmış kırsal alanlarda ve gecekondu bölgelerindeki insanların ihtiyaçlarının saptanması ve giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve bu hizmetlerin uygulanması için kaynak sağlanması konularının çalışma sistemleri üzerinde vurgu yapar.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ-I

Ders Kodu

TURK111

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

2
A1 seviyesi, temel dil kullanıcısını ifade eder. Bu dil kullanıcısı, kişiler ile ilgili ad, doğum tarihi, milliyet, meslek, adres, öğrenim durumu ile ilgili bilgileri anlar ve ifade eder. Haftanın günleri ve günün çeşitli saatlerini anlar ve anlatır. Aile ile ilgili temel kavramları anlar. Ailesi ile ilgili temel kavramlar çerçevesinde bilgi verir. Basit soruları, talimatları ve yön tariflerini anlar. Adres tariflerini anlar, temel kalıpları bilir. Zaman ve saat ile ilgili temel kavramları anlar. Kısa ve basit yönlendirmeleri anlar. Kutlama yapılan özel günlerin adlarını bilir ve kullanır. Dilek ve temenni ile ilgili temel kalıpları kullanır. Temel kişisel bilgileri, durumları, duyguları anlatan basit bir paragraf yazar. Kendisiyle ilgili hobilerinden kısaca bahseder. Yaşadığı evi tanıtır. Yaşadığı sokağı, semt veya şehri kısaca tanıtır.
İkinci Dönem
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
HUKUKA GİRİŞ

Ders Kodu

ILAW118

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
HUKUKA GİRİŞ
FELSEFEYE GİRİŞ

Ders Kodu

PHIL102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Felsefe; evren, akıl, toplum, sanat vs., kısacası insan yaşamının tüm alanları hakkında ortaya atılmış en derin ve en temel soruları yanıtlamaya çalışır. Bu dersin amacı sadece tarihin büyük filozoflarının düşüncelerini öğrenmek değil, aynı zamanda eleştirel ve felsefi düşünme yeteneklerini geliştirmektir. Ders, felsefenin farklı alanlarındaki çeşitli kavram, yöntem, problem ve kuramları öğrencilere tanıtmaya yönelik olarak planlanmıştır. Bunların yanı sıra, dersin başlıca amaçlarından biri, felsefenin sosyoloji, psikoloji, eğitim ve hukuk gibi diğer alanlarla ilişkisine dair genel bir bakış açısı sağlamaktır.
SOSYAL ANTROPOLOJİ

Ders Kodu

SOCY106

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, insan kültürel çeşitliliğinin boyutlarının anlaşılması ve bu çeşitliliğin nasıl ortaya çıktığının incelenmesidir. Modern sanayi toplumu ve onun yaşayış tarzı, insanlık tarihinin çok kısa bir dilimini kapsar ve insanı anlamak için hem çağımızdaki farklı toplum biçimlerini hem de tarih içinde ortaya çıkan kültürleri karşılaştırmalı perspektifle incelemek gerekir. Bu amaçlar uyarınca, antropolojinin tanımı ve tarihiyle başlayan ders, temel kuramsal perspektifler ve araştırma yöntemlerinin tanıtılmasıyla devam eder. Antropolojinin temel konularından kültür kavramı, dil, akrabalık ve aile ilişkileri, din ve mitoloji, toplumsal cinsiyet, kültürel evrim, toplumsal hiyerarşi ve iktidar biçimleri, ırk ve etnisitenin incelenmesi dersin önemli bir kısmını oluşturur. Modern toplumları ilgilendiren küresellleşme süreçleri ve bunların kültürel çeşitlilik üzerindeki etkileri, ırkçılık gibi konular derste kazanılan antropolojik bakış açısıyla irdelenir.
SOSYAL HİZMETTE RAPOR YAZMA VE SUNUM

Ders Kodu

SOWO102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencileri hızla değişen kişilerarası ve örgütsel bağlamlarda sosyal hizmet araştırmalarını üstlenmesini sağlar. Araştırma yöntemleri hakkında bilgi uygularken öğrenci sosyal hizmet araştırmasında yatan ahlaki ve epistemolojik boyutlarını anlamaya çalışır.Ders, sosyal hizmet uygulama, politika ve öğrenme gelişimi için araştırma ilişkisini aydınlatmayı amaçlar. Özellikle toplum ve sosyal hizmetler istihdam alanlarında gerekli yazılı ve sözlü rapor sunma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde duruluyor.Sözlü ve görsel formda izleyecilerin ihtiyaçlarını yerine getirmeyi ve öğrencilerin açık iletişim becerilerini desteklemeyi amaçlar. Ayrıca, Etkili sunum teknikleri, bir sunumun nasıl hazırlanacağı, rapor yazım kural ve teknikleri, etkili iletişim becerilerini kullanma tekniklerini ele alacaktır. Literatür tarama, sosyal hizmet ve sosyal bilim alanlarında bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırmanın aşamaları, rapor yazma ve sunum bilgi ve becerileri konularına da değinilecektir.
SOSYAL HİZMET ORTAMINDA İNCELEME

Ders Kodu

SOWO104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders, sosyal hizmet kurumlarının toplum içierisindeki saha gözlem deneyimlerini yansıtır. Öğrencilerin sosyal hizmet örgütlerini ve sosyal hizmetin uygulama ortamlarını ziyaret ederek incelemesi ve bilgi almasını sağlar. Haftalık sınıf toplantılarıyla birlikte gözlem deneyimlerini ve mesleki konuları tartışarak öğenme bütünlüğünü içerir. Saha gözlemleri, öğrencilere erkenden kurum deneyimlerini kazanmayı,genelci sosyal hizmet uygulamasını,sosyal hizmet uygulama ortamınını,sosyal çalışmacının rollerini,kurum politikalarına,nüfusa hizmet ve toplum meselelerine aşina olmasını sağlar. Özel vurgu insan çeşitliliği ilk kültürel keşifler ve sosyal hizmet temel değerleri üzerinde yapılmıştır. Ders aynı zamanda öğrencilerin sosyal hizmet mesleği için kişisel uygunluğunu değerlendirmeye başlamasına olanak verir. Öğrencilerin sosyal hizmet örgütlerini ve sosyal hizmetin uygulama ortamlarını ziyaret ederek incelemesi ve bilgi alması amaçlanmaktadır.
SOSYAL YAPI VE SORUNLAR

Ders Kodu

SOWO108

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ersin amacı, siyasi ve ekonomik ortam bağlamında toplumsal yapıda teorik bakış açıları (sosyal sınıf, etnik vb) ve sosyal sorunları tespit etmektir. Ders aynı zamanda ceza adaleti ile ilgili sorunların, engellerin sağlık sistemlerinin ve toplumsal hareketliğin sosyal kurumlar ve sosyal değişim arasındaki ilişkileri ile ilgilenecektir. Bizlerin sosyal bir konuyu sosyal bir problem olarak etiketlemesi ve bunun altında yatan temel unsurlar ve bileşenleri birbirinden ayırır. Amaç,Sosyal değerlerin sosyal problemlerin belirlenmesinde ve tanımlanmasındaki etkisini ve onlara karşı tepki biçimlerinin nasıl olduğunu karşılaştırmaktır. Sosyal sorunlara ilişkin temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar, sosyo-ekonomik yapı ve sosyal sorunlar, sosyal sorunların dinamikleri, önlenmesi ve çözüm yolları, yoksulluk, engellilik, göç, işsizlik, suç v.b sorun alanlarının incelenmesi ve çözüm yolları üzerinde durulacaktır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ-II

Ders Kodu

TURK112

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

2
Bu dil seviyesine sahip bir öğrenci, sosyal ve fiziki çevre ile ilgili temel kavramları ve niteleyicileri bilir. Kişisel bilgileri ve kişisel iletişim bilgilerini sorgulayan temel kavramları anlar. Hastane, havaalanı, karakol, postane, sokak, cadde, otel, kantin gibi alanlardaki temel uyarı ve yönlendirmeleri anlar. Havaalanı, istasyon, otobüs terminali gibi mekânlarda yer alan panolardaki tarifelerden ihtiyacı olan bilgileri seçer. Adres tariflerini anlar, temel kalıpları bilir. Ulaşımla ilgili temel kalıp ve kavramları anlar. Konuşma arkadaşı biraz yavaş ve yineleyerek konuşursa söylemek istediklerinde kendisine yardımcı olursa, basit bir biçimde kendini ifade edebilir. Sayılar, zaman ve saat ile ilgili temel kavramları anlar. İhtiyaç hâlinde çok iyi bildiği konularla ilgili basit soruları sorabilir ve soruları yanıtlayabilir.
Üçüncü Dönem
SOSYAL HİZMET MEVZUATI

Ders Kodu

SOWO201

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders ulusal ve uluslararası sosyal refahın yasal kaynakları üzerine odaklanır ve Sosyal refah hizmetlerinin sosyal çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere genel bir bakış sağlar. Ayrıca,ruhsal hastalıkların,yaşlıların,madde bağımlılların,suçluların, aileler ve çocuklar ile alakalı sosyal hizmet uygulamaların yasal ilkeleri üzerinde vurgu yapar:Hukuk sistemlerinin yapısı ve işleyişi, ilkeleri, yasal araştırmalar, anayasa hukuku ve çocuk suçluluğu, çocuk koruma, evlat edinme, eğitim ve iç ilişkileri ile ilgili hukukun temel ilkelerini yürütülmesinde takip eder. Aynı zamanda lisans, gizlilik ve mesleki sorumluluk da dahil olmak üzere sosyal hizmet uygulamasının hukuki yönlerini kapsar. Ayrıca,Mevzuatın tanımı ve önemi, sosyal hizmet kurum/kuruluşları ve sosyal hizmet kurum/kuruluşlarının mevzuatı hakkında öğrencilerin bilgilenmesini amaçlar.
İNSAN DAVRANIŞLARI VE SOSYAL ÇEVRE-I

Ders Kodu

SOWO203

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders çevrenin insan davranışı üzerindeki etkisi ile ilgili çeşitli teori bilgilerini öğrencilere kazandırmayı amaçlar. Çevresel boyutları içeren fiziksel çevre, kültür, sosyal yapılar ve kurumlar, aileler, örgütler, topluluklar ve sosyal hareketler gibi. Çeşitli bakış açılarının kullanımı sayesinde öğrencilerin sorunlara yaklaşmaya ve etkili bir sosyal hizmet uygulamasına yönelik müdahalelerin kavramsallaştırmasını öğrenirler. Dersin ilk bölümünde bebeklikten ergenliğe kadar olan bireyin gelişim evreleri ve insanın büyüme, gelişme ve çevreyle olan ilişkisini ele alır. Biyolojik, psikolojik ve sosyal sistem ilişkileri, kültürel normlar; aile, grup ve toplumlar arasındaki etkileşimin öneminin bilinmesi ve anlaşılması konusunda vurgu yapar. Ayrıca ders boyunca,ayrımcılık, toplumsal cinsiyetçilik ve cinsel oryantasyon gibi konular üzerinde durulacaktır.
SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI-I

Ders Kodu

SOWO205

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI-I
SOSYAL HİZMETTE KAYIT TUTMA VE RAPORTLAŞTIRMA

Ders Kodu

SOWO207

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencileri hızla değişen kişilerarası ve örgütsel bağlamlarda sosyal hizmet araştırmalarını üstlenmesini sağlar. Araştırma yöntemleri hakkında bilgi uygularken öğrenci sosyal hizmet araştırmasında yatan ahlaki ve epistemolojik boyutlarını anlamaya çalışır.Ders, sosyal hizmet uygulama, politika ve öğrenme gelişimi için araştırma ilişkisini aydınlatmayı amaçlar. Özellikle toplum ve sosyal hizmetler istihdam alanlarında gerekli yazılı ve sözlü rapor sunma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde duruluyor.Sözlü ve görsel formda izleyecilerin ihtiyaçlarını yerine getirmeyi ve öğrencilerin açık iletişim becerilerini desteklemeyi amaçlar. Ayrıca, Etkili sunum teknikleri, bir sunumun nasıl hazırlanacağı, rapor yazım kural ve teknikleri, etkili iletişim becerilerini kullanma tekniklerini ele alacaktır. Literatür tarama, sosyal hizmet ve sosyal bilim alanlarında bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırmanın aşamaları, rapor yazma ve sunum bilgi ve becerileri konularına da değinilecektir.
İSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencileri olasılık teorisinin temelleri ve genel istatistik konusunda bilgilendirmektir. Öğrencilerin, farklı tiplerdeki verilerin grafiksel sunumları, ortalama hesabı gibi verilerin merkezlenme eğilimini gösteren parametreler ve varyans, standart sapma gibi dağılma eğilimlerini ölçen parametrelerin çeşitli örnekler yardımıyla işlenmesi ile istatistikle ilgili temel konularda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Ayrıca bu ders öğrencilerin genel olasılık problemlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır ve bu amaçla; genel küme tanımları ve küme işlemleri, venn diagramı ile işlemler, çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon gibi sayma teknikleri, örnek uzayı ve olay ile ilgili detaylar, olasılık hesabında ağaç diagramı kullanımı, istatistiksel bağlılık ve bağımsızlık, rastgele değişkenler ile ilgili temel bilgiler de verilmektedir.
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ-II

Ders Kodu

TURK211

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

2
Bu düzeydeki bir öğrenci, kısa ve basit metinleri okuyabilir. İçerisinde sayılar ve isimlerin sıklıkla yer aldığı, açık bir ifadeyle belirtilmiş olan gazete metinlerini okur, haber özetlerini anlar. Basit cümlelerle kurulmuş, kısa kişisel mektupları ve bunlarla ilgili soruları anlar. Okulda geçirdiği bir günü veya yaptığı bir etkinliği anlatabilir. Arkadaşlarından gelen kısa mesajları anlar ve yanıtlar. Boş zamanlarında yaptığı etkinlikleri anlatır ve buna benzer yapılardan kurulmuş metinleri anlar. Kişiyi doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir. Bir ürünün veya hizmetin temel özelliklerini anlatan basit metinleri anlar. Kiralık/satılık gibi ilanlardaki temel kavramları anlar
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Dördüncü Dönem
SOSYAL HİZMET KURAMI-I: BİREYLERLE

Ders Kodu

SOWO202

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

6
Sosyal hizmet çalışanları kendi çalışmaları doğrultusunda birçok farklı engeller ile karşılaşabilir. Karşılaştığı her engel farklı bir türdeki zorluğu temsil eder. Ayrıca,karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmek ve olumlu çözümler elde etmek için onlara yardımcı olabilecek birkaç teori vardır. Bu ders sosyal çalışma teorilerine ve mesleki etiğine eleştirel bir inceleme sağlar. Ek olarak,sosyal hizmet teorik bakış açılarını ve etik ilkelerini araştırırken bunların yanı sıra sosyal yapı,ideolojiler,güç,baskı ,kişisel,mesleki ve toplumsal değerlerin kesişimini giderir. Bu ders boyunca,öğrencilere kendi gelişmekte olan çalışma alanlarını ifade amaçlı fırsatlar sağlanacaktır.Sosyal hizmetin işlev ve rolleri, değişimi gerçekleştirmede genelci yaklaşımın önemi vurgulanır. Ayrıca değerler, kültürel yetkinlik, güç ve güçlendirme kavramları üzerinde durulacaktır.
İNSAN DAVRANIŞLARI VE SOSYAL ÇEVRE-II

Ders Kodu

SOWO204

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders insan davranışı üzerindeki çevrenin etkisi ile ilgili çeşitli teoriler bilgisi kazandırmayı amaçlar. Çevre boyutları içeren fiziksel çevre, kültür, sosyal yapılar ve kurumlar, aileler, örgütler, topluluklar ve sosyal hareketler gibi. Çeşitli bakış açılarının kullanımı sayesinde öğrencilerin sorunlara yaklaşmaya ve etkili bir sosyal hizmet uygulamasının yönelik müdahalelerin kavramsallaştırma öğrenirler. Dersin ikinci bölümünde yetişkinlikten yaşlılığa kadar olan gelişim aşamalarını, insan gelişimi, birey gelişimi ve çevresi ile olan ilişkiye bir anlayış sağlar. Biyolojik, psikolojik ve sosyal sistemler ilişkilerin bilinmesi ve anlaşılması; kültürel normlar; aile, grup ve toplum ile etkileşimlerinin önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca ders boyunca,ayrımcılık, toplumsal cinsiyetçilik ve cinsel oryantasyon gibi konular üzerinde durulacaktır.
SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI-II

Ders Kodu

SOWO206

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI-II
SOSYAL HİZMETTE MÜLAKAT

Ders Kodu

SOWO208

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
SOSYAL HİZMETTE MÜLAKAT
ENGELLİLER İLE SOSYAL HİZMET

Ders Kodu

SOWO210

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders, engellilik üzerine bakış açıların incelenmesinin yanı sıra güncel teori, politika ve uygulamaların eleştirel analizini yapar. Derse engelliler ile ilgili varsayımların incelenmesi ile başlanır diğer yandan engelliğin anlamı ve doğası ile ilgili eleştirel yorumlara itiraz etme fırsatı sağlanır. Çeşitli sistemle, engelli vatandaşların insan haklarını vurgulayan bir sosyal adalet çerçevesinin oluşturulmasını ve engelliler için yaklaşan sorunları dile getirmiştir. Engelli tutumu ve tedavi yöntemleri üzerine değinilmiştir. Ayrıca engelli hakları hareketinin öncülerinin katkıları da vurgulanır. Engellilerin ve aile üyelerinin, ayrıca onlara hizmet veren uzmanların rolleri ve perspektifleri üzerinde durulmuştur. Ders boyunca, Engelliliğe ilişkin kavramsal çerçeveler, engelli sınıflandırması, engelliliğine yönelik sosyal hizmet müdahalesi, engellilere yönelik çağdaş hizmet modelleri, engelliler ve devlet politikası, engellilere yönelik toplumsal tutumlar konuları işlenecektir.
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ-IV

Ders Kodu

TURK212

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

2
Gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyduğu gerekli ürün ve hizmeti ister. Alışverişte istediği ürünü söyleyip, fiyatını sorar. Mağaza, postane veya bankalardaki basit işlemleri yapabilir. İletişimle ilgili temel terim ve ifadeleri kullanır. Toplu taşıma araçlarının istikamet, durak, kalkış ve varış noktaları hakkında sorular sorar. Otobüs, tren gibi toplu taşıma araçlarından yararlanırken basit bilgileri sorabilir ve bilet alabilir. Yiyecek ve içecek siparişi vermeyle ilgili temel kalıp ve ifadeleri kullanır. Biri veya birileriyle birlikte zaman geçirme, etkinlikte bulunma isteğini karşısındakilere ifade eder. Gündelik planlamalarda basit seçenekler arasından tercihini belirtir. Karşısındakine işi, çalışma koşulları, çalışma biçimi hakkında sorular sorar. İş hayatı ve boş zaman etkinlikleriyle ilgili sorulara cevap verir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Beşinci Dönem
SOSYAL HİZMET KURAMI-II: AİLE VE GRUPLARLA

Ders Kodu

SOWO301

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

8
Sosyal hizmet çalışanları kendi çalışmaları doğrultusunda birçok farklı engeller ile karşılaşabilir. Karşılaştığı her engel farklı bir türdeki zorluğu temsil eder. Ayrıca,karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmek ve olumlu çözümler elde etmek için onlara yardımcı olabilecek birkaç teori vardır. Bu ders sosyal çalışma teorilerine ve mesleki etiğine eleştirel bir inceleme sağlar. Ek olarak,sosyal hizmet teorik bakış açılarını ve etik ilkelerini araştırırken bunların yanı sıra sosyal yapı,ideolojiler,güç,baskı ,kişisel,mesleki ve toplumsal değerlerin kesişimini giderir. Bu ders boyunca,öğrencilere kendi gelişmekte olan çalışma alanlarını ifade amaçlı fırsatlar sağlanacaktır.Sosyal hizmetin işlev ve rolleri, değişimi gerçekleştirmede genelci yaklaşımın önemi vurgulanır. Ayrıca değerler, kültürel yetkinlik, güç ve güçlendirme kavramları üzerinde durulacaktır.
SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ

Ders Kodu

SOWO303

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders, insan kaynakları kuruluşları ve hizmet sunum sistemlerinin işleyişlerindegerekli olan teoriler ve etkili sosyal hizmet liderlik uygulama becerileri ve denetim konularını ele alacaktır. Öğrenciler hem klasik hem de çağdaş sosyal hizmet liderlik kuramlarını ve denetim modellerini inceleyecektir. Konular arasında,liderlik özellikleri ve stilleri,örgütsel liderlik ve yönetim kurulu ilişkileri,liderlik etiği,liderlik ve kriz yönetimi,kadın ve liderlik konuları ele alınmıştır. Sosyal hizmet liderlik ve denetimi konuları ve teorilerin,denetim modellerinin ve sosyal hizmet denetiminin tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Supervision uygulama deneyimleri supervisor bakış açısıyla uygulayıcılar ve öğrenciler karşısında tartışılacaktır.Ayrıca ders süresince, Örgüt ve yönetim kavram ve kuramları, sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve tipleri, sosyal hizmet örgütlerinde yönetim ilkeleri ve boyutları, örgütte çatışma ve değişim, sosyal hizmet alanlarında proje tasarımı ve yönetimi, çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet yönetimine uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet çalışanı üzerinde durulacaktır.
GERONTOLOJİK SOSYAL HİZMET

Ders Kodu

SOWO317

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders,yaşlı yetişkinlerde görülen ciddi fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları ve onların aileleri ile etkili sosyal hizmet için gerekil teori ve uygulama becerilerini birleştirmek için tasarlanmıştır. Ayrıca,yaşlanma sürecinin anlaşılması,kronik hastalık ve ruhsal sağlık sorunlarının doğası,zihinsel kayıplar da dahil olmak üzere disiplinler arası (çok boyutlu) geriatrik değerlendirme araçlarının kullanımı ve kanıta dayalı müdahalele modelleri ve süreçleri üzerinde durulacaktır. Gelişim süreçleri sorunları göz önüne alındığında,stigmaların üstesinden gelme,kendini kullanma,tedaviyle ilgili önyargılar,ve bu nüfusu ile kültürel ve etik ikilemler de ele alınacaktır. Yoksulluk, sosyal destek eksikliği,engellilik,ırk,din ve etnik ayrımcılıklara maruz kalan risk altında olan yaşlılar üzerinde durulacaktır.Yaşlının toplum içindeki yeri ve toplumda yaşlılara yönelik tutumlar,yaşlıların karşılaştıkları toplumsal-ruhsal sorunlar, gereksinimleri ve beklentileri ve yaşlılara yönelik hizmet modelleri ve sosyal hizmet uygulamaları üzerinde geniş kapsamlı değerlendirmeler yapılacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOWOXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOWOXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Altıncı Dönem
SOSYAL POLİTİKA

Ders Kodu

SOWO302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, dünyanın sanayileşmiş milletlerinde ortaya çıkan sorunları sosyal politika bağlamında analiz eder. Bu dersin temel amacı, şu anda görüşülmekte olan farklı konularda kapsamlı bir anlayış sağlamaktır. Bu ders sosyal politika konularının(yoksulluk,evsizlik,ruh sağlığı gibi) incelenmesi ve politika oluşturma ve uygulamasını etkileyen, sosyal, ekonomik ve siyasi faktörlerin önemi konusunda vurgu yapar. Bu ders ajans politikaları,yerel yönetmelikler,yerel ve federal yasalar, küresel anlaşmalar ve her düzeydeki ulusal ve uluslararası politikaları dikkate alır. Bu ders yasal, idari, ve ajans alanlarında analiz ve sosyal politika sunumu için teorik temelli modeller sunar. Ders hem sosyal refah politika içeriği hem de süreci üzerine odaklanır. Ayrıca derste,Türkiye ve dünyadaki refah sistemi ve hizmetlerinin gelişimi; planlama ve kalkınma kavramları bağlamında temel politika alanları (sağlık, barınma, sosyal güvenlik, göç vb.) üzerine tartışmalar yer almaktadır.
SOSYAL HİZMET ETİĞİ

Ders Kodu

SOWO304

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
SOSYAL HİZMET ETİĞİ
YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMET

Ders Kodu

SOWO306

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders,toplum gelişimini kolaylaştırmak için yerel topluluklar ile birlikte sosyal hizmet çalışanlarının işbirliği içinde çalışmasının rolleri üzerinde duracaktır. Toplum ve toplumsal değişim anlayışı ile başlayarak öğrenciler,toplum değişimi ve kapasite geliştirme sürecinde farklı bir topluma bağlanma becerisini geliştirecektir. Öğrenciler ayrıca toplumsal kalkınma ve yerel kapasitenin yapılanması üzerine çeşitli teorik bakış açıları kazanacaktır. Toplum kalkınma sürecinde temel güç ve kaynakların demokratik dağılımını incelemekedir. Toplum uygulamasına anti-baskıcı bir yaklaşım inşa ederek,öğrenciler toplum dinamikleri ve süreci üzerinde etkili olan cinsiyet,sınıf, ırk ve cinsel yönelimi incelemek için teşvik edilecektir.Ayrıca,sosyal hizmet kuruluşlarında stratejik planlama süreci: Durum analizi, misyon, vizyon, ilkeler ve değerler, stratejik amaçlar ve hedefler, faaliyetler ve projeler, izleme, değerlendirme ve performans ölçümü, sosyal hizmet kuruluşlarında proje yönetimi ve planlaması konuları ele alınacaktır.
SOSYAL HİZMET KURAMI-III: ÖRGÜT VE TOPLUMLA

Ders Kodu

SOWO308

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

8
SOSYAL HİZMET KURAMI-III: ÖRGÜT VE TOPLUMLA
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOWOXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yedinci Dönem
YAZ STAJI

Ders Kodu

SOWO400

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
PROJE-I

Ders Kodu

SOWO401

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

8
PROJE-I
TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET

Ders Kodu

SOWO403

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders, sağlık ortamlarında sosyal hizmet uygulamasının temel konuları üzerinde duruyor. Hastalık ve sağlığın sosyal yönleri,sağlık inançları ve davranışlarını kapsayan kültürel çeşitlilikler ve hastalığın hasta olan kişi ve ailesi üzerinde olan etkisi incelenir ve bunlarla alakalı uygulamalar tartışılır. Uygun teorik modeller ve önleme alanlari belirlenerek birincil bakım,kronik ve uzun süreli bakım uygulumaları üzerinde durulur. Çeşitli sağlık uygulama sistemleri ve meslekler arası işbirliği içinde sosyal çalışma için yeni roller incelenmiştir. Kısa bir tarihsel bakışın yanında hastalığın kültürel değerlendirmesi, etik ve iletişim teknikleri ve ilgili kişilere ve çeşitli gruplara hizmet müdahale imkanın sağlanması üzerinde durulacaktır. Bu ders öğrencilerin sağlık hizmetleri alanı, bu alanda sosyal hizmet uzmanının rolü ve sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gibi özel müracaatçı grupları hakkında bilgi edinmelerini sağlar.
SUÇLULUK VE SOSYAL HİZMET

Ders Kodu

SOWO405

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders,ceza ve yargı duruşmalarında adli sosyal hizmetin ceza adalet sistemi ile olan etkileşimine genel bir bakış açısı sağlar. Mesleki uygulamanın yasal ve etik yönleri,sanık yetkinliği de dahil olmak üzere adli değerlendirmeye hazırlanması ile ilgili konular ele alınmıştır. Çocuk suçlarının nedenleri ve önlenmesi ile ilgili iyileştirmeye karşı ceza ile ilgili tartışmalar bir çok sistemik bir bakış açısı ile birlikte incelenir. Cinsel, dinsel, ırksal ve diğer alt grup katılımı ile olan etkileşimleri de tartışılıp gerçekleştirilecektir. Suç ve suçluluk,çocuk refahı,gençlik adaleti,aile içi şiddet,çeşitlilik konuları,sosyal adalet ve adaletsizlik konularının yanı sıra sosyal hizmet uygulamasının düzenlenmesi ve sosyal hizmet etiği üzerinde hukukun etkisi gibi yasal gerekliliği olan konular ve alanlara değinilecektir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOWOXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOWOXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sekizinci Dönem
SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

Ders Kodu

SOWO402

Kredi

10

Teorik Saat

0

Pratik Saat

20

AKTS

16
SOSYAL HİZMET UYGULAMASI
PROJE-II

Ders Kodu

SOWO404

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

10
PROJECT-II
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOWOXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4

Seçmeli Dersler

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Ders Kodu

SOWO327

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin içeriğini toplumsal cinsiyet analizi ve kuramı alanındaki temel kavramlar ve yaklaşımların ele alınması, sosyal politika alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik geliştirilen güncel yaklaşım ve stratejilerin tartışılması oluşturur. Toplumsal cinsiyete dayalı toplum yapısı, toplumsal cinsiyetin gelişimi, teorik yaklaşımlar, ayrımcılık gibi konular ders kapsamında ele alınmaktadır. Bu dersin amacı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarından yola çıkarak toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını irdelemektir. Sosyal bilimler alanında kadın kimliği ve toplumsal cinsiyet tartışmaları giderek ön plana çıkmaktadır. Bu ders kadın kimliğinin kuruluşu ve dönüşümünü tartışmaktadır. Ders kapsamında ayrıca toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tarihsel bir olgu olup olmadığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele alan kuramlar ve onların yaklaşımları ve siyasi ve toplumsal dönüşümle bu eşitsizliğin giderilip giderilemeyeceği de ele alınmaktadır.
SCHOOL SOCİAL WORK

Ders Kodu

SOWO423

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

Ders Kodu

SOWO325

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Insan hakları kavramı ve sosyal hizmet ilişkisi, insan hakları ihlaller,risk altındaki dezavatajlı gruplar, hak ihlallerinden korunma. Tarihsel gelişimi içinde hak ve sosyal adalet kavramları, insan haklarıyla ilgili düzenlemeler, sosyal hizmet ve insan hakları, sosyal adalet, demokrasi ve insan hakları kültürünün oluşturulmasında sosyal hizmetlerin rolü ve işlevleri, ikilemler ve karşılaşılan sorunlar, vaka tartışmaları vb. konular üzerinde durulmaktadır. Tarihsel gelişim içerisinde hak ve sosyal adalet kavramlarının anlaşılması, evrensel olarak insanların doğal olarak sahip olduğu haklarının bilmesi. Ulusal ve uluslararası hukuk ve yasalarda yer alan insan hak ve hukuklarından haberdar olunmasının sağlanması ve başkalarının özgürlük, hak ve hukukunu ihlal etmeden sınırsız bir özgürlüğe sahip olduğunu fark etmesinin sağlanmasını amaçlar.
Afetlerde Sosyal Hizmet

Ders Kodu

SOWO329

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Deprem, sel baskını, kaza, savaş vb. afet ve kriz durumları, kriz durumlarıyla karşı karşıya kalan insanların sorunları, kriz durumlarının insanlar üzerindeki etkileri, afet durumlarında etkili sosyal hizmet müdahalesi, afet durumlarında çalışan diğer profesyoneller ders kapsamında ele alınacaktır. Ayrıca Afetlerde Sosyal Hizmet Dersi kapsamında, afet tanımı ve afet türleri, afet öncesi yapılması gereken çalışmalar, afet esnasında yapılması gerekenler, Dünyada ve Türkiyede bilinen doğal afetler, afet sonrası yapılması gereken çalışmalar, afet sonrası yaşanılan sorunlar, ruhsal travma ve çöküntüler ile başetme, afetlerde sosyal hizmet çalışanlarının rol ve sorumlulukları, Afet esnasında insanda meydana gelen ruhsal, duygusal ve ekonomik sıkıntılar gibi konular ele alınmaktadır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.