Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği

Süre 4 Yıl
Başvur
Turkce ogretmenligi Sınıf ogretmenligi Sınıf-ogretmenligi

Program Hakkında

Sınıf öğretmenliği bölümü ilkokul öğrencilerine okuma-yazma ile matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, beden eğitimi, müzik, kök değerler ve diğer disiplin alanları üzerine eğitim verecek olan öğretmenler yetiştirmektedir.  Sınıf Öğretmenliği’nin misyonu, 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu öğretmen profili doğrultusunda eleştirel düşünebilen, problem çözme, iletişim ve araştırma becerileri gelişmiş, dijital okur-yazar olan, yaratıcı öğretmenler yetiştirmektir. Sınıf Öğretmenliği programının öğretim programında teorik derslerin yanında uygulamalı dersler de yer almaktadır. “Öğrenen Merkezlilik” ve 21. Yüzyıl öğretmeni yetiştirme vizyonuyla, öğretmen adayları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ya da devlet ilkokullarında düzenli olarak iş birlikleri yapmakta ve okudukları süre boyunca çok boyutlu deneyim kazanmalarına destek verilmektedir. Böylelikle mesleki niteliklerin yanında kişisel niteliklerinin de gelişebilmesi için imkanlar sağlanmaktadır.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, öğrencilerin kariyer elde etme süreçlerinde öğrencilerinin en yüksek donanımla mezun olmasına yardımcı olabilmek için çeşitli imkanlar sunmaktadır. Öğretmen adayları 4 yıl süren lisans eğitimleri sürecinde fakülte temel, fakülte seçmeli, alan temel, alan seçmeli ve üniversite seçmeli kategorilerinde dersler almaktadırlar. Sınıf öğretmenliği bölümünde 63 ders bulunmaktadır. Bu dersler teorik ve uygulamalı dersler olarak ikiye ayrılmaktadır. Alan bilgisi, program bilgisi ve pedagojik alan bilgisini içeren dersler öğrencilere akademik düşünme becerisi ve entelektüel bir yaklaşıma sahip olmaları konusunda yardımcı olmaktadır. Öğrencilere 2. yıldan itibaren hukuk, psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerden de diploma alabilmek için çift ana dal şansı sunulmaktadır.

Sınıf ogretmenligi

Kariyer Alanları

Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrenciler Türkiye’de devlet veya özel okullarda öğretmenlik yapmaktadırlar. Lisans eğitiminden sonra mezunlar kendi alanlarında veya özel eğitim, okul öncesi gibi diğer eğitim alanlarında yüksek lisans, doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapma şansları vardır. Akademik kariyer yapan mezunlar birçok yüksek öğretim kurumunda araştırma görevlisi ve akabinde öğretim üyesi olarak çalışma şansı bulmaktadır. Mesleki yükselme anlamında ise gerek özel gerek devlet okullarında kendi çabasına ve tecrübesine bağlı olarak yönetici konumuna yükselebilmektedir. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nda ilgili birimlerde de kariyer şansı yakalayabilmektedirler. Ayrıca sınıf öğretmenliği mezunları çeşitli büyük kuruluşlarda eğitim danışmanı olarak görev almaktadır. Mezunlar eğitim kurumlarıyla ve basımevleriyle iş birliği halinde alana bilimsel kitap yazarlığı yapma fırsatına da sahip olmaktadır. 

İletişim

Eğitim Fakültesi
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE203
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2701
Fakülte E-posta: secretary-foe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sarem ÖZDEMİR
Bölüm Başkanı E-posta: sozdemir@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BILT123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersinin amacı öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanındaki temel konular bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu konular arasında bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme, problem çözme kavramları ve yaklaşımları, algoritma ve akış şemaları, bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri, dosya yönetimi, yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar), kelime işlem programları, hesaplama/tablo/grafik programları, sunu programları, masaüstü yayıncılık, veri tabanı yönetim sistemleri, web tasarımı, eğitimde internet kullanımı, iletişim ve işbirliği teknolojileri, güvenli internet kullanımı, bilişim etiği ve telif hakları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri gibi yer almaktadır. Kısacası bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel bilgisayar terminolojisine hakim olacaktır.
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ

Ders Kodu

COGR121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Türkiye'nin yeri ve konumu: Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri, matematiksel konum özellikleri, özel konum özellikleri (komşular, denizler, adalar ve bunların önemleri), ülke grupları özellikleri (siyasi, askerî, ekonomik, kültürel organizasyonlar), Türkiye'nin fiziki özellikleri (iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü ve bitki örtüsünü etkileyen faktörler), Türkiye’nin coğrafi bölgeleri (Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi) sosyo ekonomik özellikleri (nüfus, yerleşimi, tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaşım, turizm). Türkiye’nin akarsuları, Türkiye’de göller, yer altı suları ve yer altı maden, petrol, doğal gaz yatakları.
EĞİTİME GİRİŞ

Ders Kodu

EGIT121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuksal, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, iyi bir öğretmenin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri içermektedir. Ayrıca ders sonunda öğrenci bir öğretmende bulunması gereken kişisel ve mesleki özellikleri tanımlayıp bunlara uygun davranış sergileme yönünde tutum geliştirebilir. Dersin hedeflerinden biri olan öğretmen yetiştirme konusundaki olumlu ve olumsuz uygulamalar yönünde de bilgi sahibi olacak öğretmen adayları bu konuda tutum geliştirebileceklerdir.
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT124

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vs.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A.Comte, K. Marx, E. Durkheim, M.Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd);kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul, yabancılaşma ve eğitim, medya ve eğitim, küresselşme ve eğitim, okul ve şiddet.
İNGİLİZ DİLİ-I

Ders Kodu

INGL151

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de entegre ederek temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Konuşma becerisi aracılığı ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecekler, geniş zamanda sorulara cevap verebilecekler, nesnelerin yerini belirtebilecekler, ve bir günlük rutinlerini anlatabilecekler. Okuma becerisi aracılığı ile öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geniş zamanda kontrollü paragraflar yazarak edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK

Ders Kodu

SOEG101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sayı sistemleri ve hiyerarşik modeli, sayı sistemlerinin dört işleme göre kapalılık özellikleri, matematiksel modelleme, dört işlem içeren problem çözme ve kurma, 10’luk tabandaki bir sayıyı başka tabanlarda yazma ve başka tabanlarda yazılmış bir sayıyı 10’luk tabana çevirme, 10’luk tabanı dışındaki tabanlarda dört işlem, ispatlarıyla birlikte 2, 3, 4, 5 ve 10 için bölünebilme kuralları, en küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen, kesir ve kesirlerle dört işlem, kesir ve oran ilişkisi, ondalık kesirde sayıların yazılması ve dört işlem, örüntü, temel geometrik şekiller, temel uzay geometri – geometrik cisimler ve açınımları ile ölçü kavramı ve temel ölçü birimleri.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Ders Kodu

TARH101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Osmanlı Devleti’nin dağılmasına yol açan iç ve dış etkenler, Osmanlı ıslahat ve yenileşme çabaları, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri, Trablusgarp ve Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, savaş süreci ve savaşta Osmanlı cepheleri, Mondros Mütarekesi, savaş sonundaki barış antlaşmaları ve Sevr, mütareke döneminde kurulan milli varlığa zararlı ve yararlı cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, Havza ve Amasya Genelgeleri, Mahalli Kongreler ve Sivas Kongresi, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, Kuva-yı Milliye’nin ve düzenli ordunun muharebeleri, TBMM’nin dış ilişki ve antlaşmaları, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması ve saltanatın kaldırılışı konuları bulunmaktadır.
TÜRK DİLİ - I

Ders Kodu

TREG121

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.
İkinci Dönem
EĞİTİM FELSEFESİ

Ders Kodu

EGIT104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste eğitim ve felsefe, eğitim felsefesi, felsefenin ilgilendiği konular, eğitimin toplumsal temelleri, eğitimin insanı etkileme biçimleri, felsefi akımlar (idealism, ralizm, pragmatism, varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık), çağdaş eğitim akımları (sanat eğitimi akımı, çocuktan hareket akımı, kır eğitim yurdu akımı, iş eğitimi akımı). Çevre değişmeleri ve insan, okul ile hayat arasındaki ilişki zorunluluğu, insanın gelişimi ve eğitimi, insanlar arasındaki iletişim ve haberleşme ağının değişimi ve gelişimi, sibernetik eğitim, bilgi toplumunda eğitim ve öğrenme (bilgi nedir?, bilgi toplumu nedir? Bilgiyi işleme yolları nelerdir? Bilgi toplumunda nitelikli insan kime denir?), internet destekli eğitim gibi konuları işlenmektedir.
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT122

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersi alan öğrenciler; Gelişim ve öğrenme ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklayabilir; Günlük yaşam süreçlerinde gelişim ve öğrenme olaylarını bu kavram ve kuramlarla analiz edebilir. Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). Ders sonunda öğretmen adayları öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun davranış ve tutum sergileme, öğrenme kuramlarını seçme ve uygulama davranışlarına sahip olabileceklerdir. Ayrıca öğrencilerin bir bütün olarak gelişmelerine katkı koyabileceklerdir. Kredi: (3, 0, 0) 3 Önkoşul: Yok AKTS (ECTS) kredisi: Dersin Kısa Adı: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Kategorisi: Fakülte Temel Ders Eğitim Dili: Türkçe
İNGİLİZ DİLİ-II

Ders Kodu

INGL152

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
INGL152 dersi INGL151 dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi entegre etmektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Buna ilaveten öğrenciler daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunacaklardır. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler Şimdiki Zamanı ve Geçmiş Zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade edebileceklerdir. Dahasıda, yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini içeren konular hakkında paragraflar yazarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
ÇEVRE EĞİTİMİ

Ders Kodu

SOEG102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çevre bilimi ile ilgili başlıca terimler ve kavramlar. Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, toprak ve su kaynakları, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar; ilkokul programlarında çevre eğitimi. Besin zinciri ve besin ağı. Ekolojik etki. Su ve doğa kaynakları. Ekolojik konu ve sorunlar. Çevre bilinci. Dünyanın büyük eko sistemleri: karasal eko sistemler (ormanlar, maki, çayırlar, çöller), sucul eko sistemler (denizel su eko sistemler, akarsu ekosistemleri, durgun su eko sistemleri).
İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ

Ders Kodu

SOEG104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Doğa/fen bilimlerinin konusu ve ilkeleri, fen biliminin temel kavramları, fen bilimlerinin diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi gelişimi, fen bilimleri öğretiminin amaçları, ilkokul programında yer alan fen bilimleri konularına ilişkin genel bilgiler, özellikleri ve günlük hayattaki karşılıkları ve kullanım alanları. Mikroskobik canlılar ve çevremiz (İnsan ve çevre ilişkisi). Basit elektrik devreleri, dünyamızın hareketleri. Maddeyi niteleyen özellikler, maddenin halleri, maddenin ölçülebilir özellikleri, madde ve cisim, maddenin ısı etkisiyle değişimi, saf madde ve karışım, karışımların ayrıştırılması, karışımların ekonomik değeri. Geçmişten günümüze aydınlatma ve ses teknolojileri (uygun aydınlatma, ışık kirliliği, ses kirliliği)
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Ders Kodu

TARH102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Ankara’nın başkent oluşu; Cumhuriyetin ilanı; halifeliğin kaldırılışı; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; Halk Fırkası’nın kuruluşu; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası; Şeyh Sait İsyanı; İzmir suikasti; Serbest Fırka; hukukta laikleşme ve modernleşme; eğitim ve kültürde millileşme; Tevhid-i Tedrisat Kanunu; Harf İnkılabı; Türk Dil Kurumu; Türk Tarih Kurumu; üniversite reformu; sosyoekonomik yenilikler; Atatürk’ün manevi mirası olan, milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılıktan oluşan altı ilke; bütünleyici ilkeler; Atatürk dönemi dış ilişkileri ve dış politikası; Motreaux Boğazlar Sözleşmesi; Balkan Antantı ve Sadabad Paktı; Hatay’ın Türkiye’ye katılması; İnönü dönemi ve II. Dünya Savaşı; Köy Enstitüleri; dünya savaşı sonrasında çok partili hayata geçiş konuları bulunmaktadır.
TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ

Ders Kodu

TARH112

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Türk Kültür Tarihinin gelişim evreleri, geçmişten günümüze Türk Devletleri ve toplumlarının siyasi ve toplumsal tarihleri; Türkler’in İslamiyeti kabulü, kültürde ve uygarlık alanındaki gelişim evreleri ile felsefe, bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve imar faaliyetleri arasındaki ilişkiler. Uygurların Kökeni Hakkında Araştırmalar   Uygur Hakanlığı.   Kan-çou Uygur Devleti.  Doğu Türkistan (Turfan) Uygur Devleti.   Kırgızların Kökeni Hakkında Araştırmalar. Kırgız Devleti ve Siyasal Yapısı. Türgiş Devleti ve Siyasal Yapısı   Karluk Devleti ve Siyasal Yapısı   İslam öncesi Türk devletlerinde sosyal yapı.  Hükümranlık ve Türk Cihan Hâkimiyeti Ülküsü. Türk Devlet Teşkilatı.  İslam öncesi Türklerde inanç, ekonomik ve kültürel hayat.  İslam öncesi Türk tarihi, kültür ve medeniyetinin Türk ve Dünya tarihi açısından önemi. İslamiyet sonrasıi Türk devletlerinde sosyal yapı.  Hükümranlık ve Türk Cihan Hâkimiyeti Ülküsü. Türk Devlet Teşkilatı.  İslamiyet sonrası Türklerde inanç, ekonomik ve kültürel hayat.  İslamiyet sonrası Türk tarihi, kültür ve medeniyetinin Türk ve Dünya tarihi açısından önemi.
TÜRK DİLİ-II

Ders Kodu

TREG122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.
Üçüncü Dönem
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BOTE223

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitim ve teknoloji ilişkisi; temel kavramlar; Öğretim Tasarımı Teorisi Nedir ve Nasıl Değişiyor? ; öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi; Türkiye’de 1980 ve sonrası öğretim teknolojilerinin gelişimi politikaları, uygulamalar ve projeler; teknoloji ve yeni okuryazarlık kavramları; 21. yüzyıl öğrenci özellikleri; bilgi iletişim teknolojilerinin temel kavramları; bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler; İnsan Performans Teknolojilerinin Temelleri ; Öğretim Tasarımı ve Modelleri; öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri; eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ortam ve araçlar; Öğretim Teknolojilerinin Öğrenme Ortamlarına Entegrasyonu; gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğrenme/öğretme ile bağlantısı. Okullarda Teknoloji Entegrasyonu, Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması; Çevrimiçi Öğrenme Ortamları; Bilgisayar Oyunları ve Öğrenme.
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Ders Kodu

EGIT222

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
İLKOKULDA DRAMA

Ders Kodu

SOEG201

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Drama teriminin tanımı ve anlamı; psiko-drama, yaratıcı drama, eğitici drama sosyo-drama vb. kavramlar; drama-oyun ilişkisi; eğitimde drama uygulamalarının tarihçesi; eğitimde dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; dramanın değerlendirilmesi; alanın eğitim amaçlarına uygun drama örnekleri, örnekler geliştirilmesi ve uygulanması. Oyunun önemi, drama ve oyun ilişkisi, dramanın önemi, drama araç ve gereçleri, drama ilkeleri ve aşamaları (ısınma, kaynaştırma, uygulama, tartışma ve değerlendirme). Drama etkinlik türleri (dramatizasyon, dramatik oyun, ısınma çalışmaları, oyunlar, doğaçlamalar, konu kaynaklı drama, duyu ve devinim oyunları, öykü yaratma, rahatlama alıştırmaları, oyun kurma çalışmaları, hayal ve yaşama ilişkin oyunlar, pandomim, kukla)
FEN BİLİMLERİ LAB UYGULAMALARI

Ders Kodu

SOEG203

Kredi

1

Teorik Saat

0

Pratik Saat

2

AKTS

3
Fen bilimleri öğretiminde laboratuvarın amacı ve önemi; laboratuvarda güvenlik; bilimsel yöntem, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları; ilkokula yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deneylerin sonuçlarının değerlendirilmesi), deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlama; basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri; grup çalışmaları. Fen öğretiminde laboratuvar yaklaşımları (doğrulama yaklaşımı, tümevarım yaklaşımı, bilimsel süreç becerileri yaklaşımı, buluş yaklaşımı). Fen bilgisi laboratuvarlarında kullanılan deney türleri (Yapılış şekline göre deneyler, yapılış amacına göre deneyler, yapılış zamanına göre deneyler). Laboratuvar deneylerinin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması. Laboratuvarlarda korunma ve güvenlik kuralları, tehlike sembolleri ve anlmaları.
İLK OKUMA VE YAZMA EĞİTİMİ

Ders Kodu

SOEG205

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Okuma ve önemi, dinleme, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu; okuma, yazma öğrenme alanları ve aralarındaki ilişki, Türkçenin özellikleri ve ilkokuma-yazma öğretimine etkisi; okuma ve yazma öğretim yaklaşımları, ilkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, ilkokuma ve yazma öğretimi açısından birinci sınıf öğretmen ve öğrencilerinin temel özellikleri; ilk okuma ve yazmaya hazır oluşluk (öğrenci) ve hazırlık (öğretmen), ilkokuma ve yazma öğretiminde başarısızlık ve nedenleri, ilkokuma ve yazma öğretiminde kullanılan araç-gereçler (araçların özellikleri, seçimi, oluşturulması ve kullanımı); ilkokuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemler (tanımları, özellikleri, sınıflandırılması, uygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılıkları); ses temelli cümle yöntemi (tanımı, ilkeleri, özellikleri, aşamaları ve uygulaması), ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda okuma ve yazma öğretimi uygulamaları, kelime hazinesinin geliştirilmesi, ilkokuma ve yazmanın değerlendirilmesi, ilk okuma yazma öğretimi ve teknoloji kullanımı.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOEGXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ
Dördüncü Dönem
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EGIT221

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hedefler), öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar (sunuş yoluyla öğretme, buluş yoluyla öğrenme, araştırma soruşturma yoluyla öğrenme, programlı öğretim, proje tabanlı öğrenim, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacılık gibi yaklaşımlar); etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğretmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi; öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri, öğrencilerinin eğitim ve öğretime yönelik temel bilişsel kavramlara hakim olarak, öğretim planı tasarımına uyarlayabilmesi, öğretme ortamının fiziksel özelliklerinin öğrenilmesi.
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EGIT227

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması, anlatı araştırması, raporlaştırma (bilimsel bir yazsının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, tablolar, şekiller, ekler, aktarmalar, kaynak gösterme, kısaltmalar.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

SOEG202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
İlkokul Oyun ve Fiziki Etkinlikleri dersi (1-4. Sınıflar) öğretim programıyla ilgili kuramsal yapı programın yapısı, temel beceriler, programın temel unsurları, sınıflara göre kazanımlar, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme), ilkokul oyun ve fiziki etkinlikler dersi kazanımlarına ilişkin uygulamalar (ders planı, çalışma planları, ölçme araçları hazırlama ve uygulama), eğitsel ve müzikli oyunlar, modern halk dansları ile ilgili örnekler, oyunun tanımı ve genel özellikleri, oyun öğretimi. Yer değiştirme hareketleri, dengeleme hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler, birleştirilmiş hareketler, ritm ve müzik hareketleri.
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

SOEG204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Türkçe öğretiminde kullanılabilecek çağdaş yöntem ve teknikler; okuma, yazma, dinleme, konuşma, anlama becerilerinin geliştirilmesi; okuma güçlüklerinin tanılanması ve giderilmesi; okuma metinlerinin yapısı; şiirlerin, bilgilendirici ve hikâye edici metinlerin öğretimi, metinler arası okuma ve yazma; metinlerden anlam kurma, kelime hazinesinin geliştirilmesi, medya okuryazarlığı (görsel okuma ve sunu), okuma ve teknoloji kullanımı, metinlerden anlam kurmayla ilgili sorular ve türleri; okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesi; hızlı okuma ve teknikleri; ana fikir öğretimi ve yöntemleri; okumanın amaçları, türleri ve kuralları; okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlamanın değerlendirilmesi; İlkokul Türkçe programının incelenmesi, diğer derslerle ilişkisi konuları işlenecektir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOEGXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Ders Kodu

SOSH100

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Topluluk, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramlarının ne olduğu; sosyal sorumluluk projeleri sosyal ve kültürel değerler açısından güncel sosyal problemleri tanımlamak ve ihtiyacı belirlemek; Belirlenen sosyal sorunların çözümü için projeler geliştirmek, hazırlamak ve bu projelere katılmak (fon yaratma, reklam, sosyal kampanyalar, kurumlar için grup faaliyetleri); bireysel ve grup sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek, hazırlamak ve katılmak (okullar, hastaneler, belediyeler, dernekler, organizasyonlar vb.) gönüllü katılım; Çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılmak; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi seyirci, konuşmacı veya düzenleyici olarak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklere katılmak; Sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, topluma hizmet uygulamalarının çevrede yarattığı etkinin sonuçlarının değerlendirilmesi.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ
Beşinci Dönem
SINIF YÖNETİMİ

Ders Kodu

EGIT301

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersi alan öğrenciler sınıf yönetiminde temel kavramlar ve yaklaşımlar, yeni akademik yıla hazırlık, sınıf yönetiminin temelleri, sınıf yönetimini ve öğrenci davranışını etkileyen faktörler, sınıf içi iletişim ve etkileşim, iyi bir sınıf iklimi yaratmak, sosyal bir sistem olarak sınıf, sınıf yönetimi modelleri ve sınıfın fiziksel düzeni sınıfta istenmeyen davranışlar ve baş etme stratejileri, sınıf kuralları, geliştirme, yapılandırma ve uygulama süreci, sınıfta motivasyon ve öğrenme, sınıfta zaman yönetimi, sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimi, sınıfta sorunlu ve özel öğrencilerin yönetimi, sınıfta lider olarak öğretmen, okul-çevre ilişkileri ve öğretmen-veli görüşmeleri, okullarda rehberlik hizmetleri ve sorunları, çok kültürlü sınıfların yönetimi, engelli öğrencilerin olduğu sınıfların yönetimi, eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ve yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

Ders Kodu

EGIT323

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

SOEG301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiyede Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları. Hayat Bilgisi öğretim programının kazanım, beceri, kavram v.b. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programı’na ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi. Hayat Bilgisi öğretiminde kullanılan stratejiler, Hayat Bilgisi öğretiminde kulanılan yaklaşımlar, yöntem ve teknikler, uygulamalar ve faaliyetler.
MATEMATİK ÖĞRETİMİ-I

Ders Kodu

SOEG303

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
MATHEMATICS TEACHING-I
FEN ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

SOEG305

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
SCIENCE TEACHING
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOEGXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
.
Altıncı Dönem
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

EGIT224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme. Eğitimde kullanılan sonuç ve süreç odaklı ölçme araçlarının özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan ölçme araçlar (çoktan seçmeli testler, yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası , proje ve performans ödevleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışların ölçülmesi.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Ders Kodu

EGIT410

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin amacı dersin öğrencilerinin, yönetim ve okul yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı (Milli Eğitim Sistemi, Bakanlık Teşkilatı), yönetim kuramları, yönetim süreçleri (değişim, iletişim, karar verme, motivasyon, örgütleme, planlama, liderlik) okul örgütü ve yönetimi, okul kültürü ve iklimi, eğitim ekonomisi ve planlaması, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve yönetimde ilgili işler gibi konuları, eğitim programının, öğrenci işlerinin, çalışan işlerinin, bütçe işlerinin yönetimi, ortaya çıkacak sorunlara karşı yaklaşımlar ve bu sorunların çözümü yönünde atılacak adımlar gibi Türk eğitim sistemi ve okul yönetiminin farklı boyutlarını anlamalarını ve bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

SOEG302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
SOCIAL KNOWLEDGE TEACHING
MATEMATİK ÖĞRETİMİ-II

Ders Kodu

SOEG304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Kesirler, kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri, kesirlerin farklı anlamları, kesir modelleri, denklik, karşılaştırma, sıralama, kesirlerle işlemler, ondalık kesirler, ondalık kesirlerle işlemler, geometri, çocukta geometrik düşüncenin gelişimi, 2 ve 3 boyutlu geometri konuları ve bunların öğretimi, ölçme ve ölçüler, çocukta ölçme fikrinin gelişimi, boyut, alan, hacim, zaman ölçümleri, tartma, paralarımız, veri yönetimi, tablo ve grafikler, matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme, çoklu ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri, ilkokul matematik dersi programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri. Problem çözme süreci, problem çözmede öğrenme ve öğretme süreci. Problem çözme başarısını etkileyen faktörler. Matematik öğretiminde kullanılabilecek araçlar. Doğal sayılar ve öğretimi.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

SOEG306

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminde temel kavramlar: din kültür-ahlak kavramları; İslamiyetve diğer dinler; inanç kavramı: İslam dininde imanın koşulları, müslümanlığın temel ilkeleri; ibadet: ibadet kavramı; ahlak ve ahlakın birey ve toplumla ilgili esasları; yaşamın temel değerleri ve öğretimi; ilkokul din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programının incelenmesi; kazanımlar, içerik, öğretim yaklaşımları, öğrenmenin değerlendirilmesi. Hz. Muhammed ve aile hayatı, sevinç ve üzüntüleri paylaşma, vatanı ve milleti sevme. Melek ve ahiret inancı, din ve güzel ahlak, ibadetin anlamı ve kapsamı, ibadet nedir niçin yapılır? İbadet temizlik ilişkisi. Değer nedir ve nasıl oluşur? Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi, inanmanın çeşitli biçimleri.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOEGXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
.
Yedinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FACULTY ELECTIVE
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA

Ders Kodu

OZEG420

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yakşaımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi, engele bakış ile ilgili tarihsel yaklaşım (Dünyada ve Türkiyede), zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedelsel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, eğitim ile ilgili aile ve personelin dikkat etmesi gerekenler
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I

Ders Kodu

SOEG401

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

10
Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma. Alana özgü öğretim programlarını inceleme, ders planı hazırlama, materyal seçme, öğretim etkinlik, uygulama ve faaliyetleri planlama, uygulama ve değerlendirme. Öğretmen adayının Uygulama okulunda uygulama öğretmenini gözlemleme, öğrenci gözlemleme, okul yöneticilerini gözlemleme ve raporlaştırma. Hazırlanan raporları sınıfta sunma ve tartışma. Sınıf içi etkinliklerde adayın kazanımlara uygun değerlendirme biçimleri hazırlama. Ders dışı etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme.
İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

SOEG405

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN PRIMARY SCHOOL
MÜZİK ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

SOEG407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orff çalgılarıyla çocuklar için şarkıların düzenlenmesi, çalgının şarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-estetik ilişkisi ile müziksel beğeninin geliştirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi, İlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları. Ses nedir ses kaynakları nelerdir? Müzik ve çevre sağlığı ilişkisi, şarkı, şiir ve tekerlemeler. Belirli gün ve haftalarda söylediğimiz şarkılar. Yurdumuzdaki belli başlı müzik türleri (Türk halk müziği, Türk sanat müziği, pop müzik, evrensel müzik). Çalınış özelliklerine göre çalgılar (vurmalı çalgılar, üflemeli çalgılar, telli çalgılar, tuşlu çalgılar). İstiklal Marşı ve Atatürk. AE
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOEGXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
Sekizinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FACULTY ELECTIVE
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ

Ders Kodu

REPD228

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.
OKULLARDA REHBERLİK

Ders Kodu

REPD423

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’ye ilişkin temel kavram ve ilkeler, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, okul danışmanlığı modelleri (geleneksel ve gelişimsel), okul danışmanlığı yaklaşımları (kriz yönelimli, iyileştirici- çare bulucu, önleyici ve gelişimsel), geleneksel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri, geleneksel okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı (Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı), temel hizmetleri/müdahaleleri ve gelişimsel okul danışmanının rol ve işlevleri; REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’de gelişimsel ve önleyici yaklaşımın amacı ve ilkeleri, gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemi, pozitif genç gelişimi yaklaşımları ve önleyici yaklaşımda önleme düzeyleri (temel, ikinci ve üçüncü düzey).
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II

Ders Kodu

SOEG402

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

12
TEACHING PRACTICE-II
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

SOEG406

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Zihinsel ve duygusal açılardan görsel sanatlar eğitiminin işlevlerini tanıma, grafiksel gelişim basamaklarına göre öğrencilerin gelişim düzeyini saptama, çocuk resmini okuma, çocuklara görsel sanatları sevdirme ve kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmelerini sağlama; programa uygun sanat etkinliklerini sanat tarihi, sanat eleştirisi ve estetik disiplinleri bağlamında uygulama; görsel, işitsel ve dokunsal algıda farklılaşma, sanat alanıyla öğrenme ve yaratıcılığın gelişimi. Sanat eğitiminde tarihsel süreç, sanat eğitiminin gerekliliği ve işlevi. Sanat ve diğer disiplinlerle ilişkisi. Düşünce tarihi temelinde sanat kuramları. Sanatın görsel dili. Sanat yoluyla öğrenme ve yaratıcılık. İlköğretimde tasarım eğitimi. Çocuğun sanatsal gelişim basamakları. Görsel sanatlar eğitimi ve çoklu zeka kuramı. Sanat eserlerini değerlendirme.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOEGXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE

Seçmeli Dersler

SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders Kodu

EGIT365

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar: Yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not verme. Sınıf içi durum değerlendirme teknikleri. Etkili bir öğretim için öğretmenlerden beklenenler, öğrenci özellikleri ve değerlendirilmesi. Tanımaya yönelik değerlendirme, biçimlendirmeye yönelik değerlendirme, yapılandırmacı değerlendirme. Program yeterliliklerinin belirlenmesi. Program geliştirme ve ölçme değerlendirme birimi.
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM

Ders Kodu

EGIT353

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi, karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma, farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitim finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması, farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik, farklı ülkelerde reform ve yenileşme girişimleri, farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri, eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma, eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurum ve kuruluşlar, eğitimde uluslararasılaşma, karşılaştırmalı eğitime yakın disiplinler, ülkelerin eğitim tarihleri, ülkelerin eğitim politikaları, karşılaştırmalı eğitimin yararları, karşılaştırmalı eğitimin amaçları, karşılaştırmalı eğitimin tarihçesi, Avrupa’nın bütünleştirilmesi yolunda eğitim çalışmaları, kapitalist ülkelerde eğitim reformları, sosyalist ülkelerde eğitim sistemleri ve reformları.
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

Ders Kodu

EGIT348

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

0
Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri;öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirmeve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi;program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması;dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler. Program geliştirmeye ilişkin temel kavramlar, eğitim programlarının tarihi, psikolojik, sosyal ve felsefi temelleri, program tasarım modelleri, program geliştirme modelleri.
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI

Ders Kodu

SOEG314

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Geleneksel çocuk oyunlşarına genel bir bakış, oyunların çocukların üzerindeki etkisi. Oyun oynanmadan önce ve oyun oynanırken dikkat edilmesi gereken hususlar. Halk biliminde geleneksel çocuk oyunları, bu oyunların eğitimsel, kültürel değeri, unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş Türk kültüründeki çocuk oyunlarını hatırlama ve yeni nesillere aktarma; bu oyunların tanımı, önemi, kuralları, yetişkinlerle ve gruplarla oynanan geleneksel çocuk oyunları; geleneksel oyunlarının çocukların gelişim alanlarına etkisi; bu oyunları planlama ve uygulama. Körebe, arap saçı, çelik çomak, kuklalı saklambaç, bülbül kafeste, çatlak patlak, birdir bir, istop, aç kapıyı bezirganbaşı, ip atlama. Oyunların değerlendirilmesi ve çocuk gelişimine katkısının gözlemlenmesi.
İLKOKUL DERS KİTAPLARI İNCELEMESİ

Ders Kodu

SOEG315

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ

Ders Kodu

TEIB220

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, bilimsel araştırmalarda karşılaşılan etik dışı davranışları ve bunlara karşı alınabilecek önlemlerin anlaşılmasını sağlamaktır. Derste bilimin doğası, neden en güvenilir bilgi edinme yöntemi olduğu ve güvenilirliğinin neden titizlikle korunması gerektiği tartışılır. Bilimsel faaliyette etik problemlerin anlaşılabilmesi için etiğin ne olduğu, etik teorileri gibi konuların yanı sıra, bilimsel araştırmada sık karşılaşılan etik dışı tavırlardan veriyi çarpıtma, veri uydurma, taraflılık, bir araştırmayı bölerek çok yayın yapma, intihal gibi olgular ve bunları önlemeye dönük yöntemler güncel örnekler verilerek incelenir. Derste ayrıca, editörlük, hakemlik ve etik, yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar, araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar işlenir.
Afetler Ve Afet Yönetimi

Ders Kodu

SOEG311

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Afet yönetimine genel bir bakış ve ülkemizdeki durum. Afet ve risk kavramları; afet, risk ve zararlarının azaltılması; afet eğitimleri ve önemi; afetlere hazırlık, afetlere müdahale, afet iyileştirmesi; doğal ve beşeri afetler; afetlerin sürdürülebilir kalkınmadaki etkileri; iklim değişikliği ve meteorolojik afetler; Türkiye’de ve dünyada afet zararlarını azaltma çalışmaları; deprem yönetmeliği, afet yönetiminde etkinlik; afet yönetimi döngüsü, afet terminolojisi; afet yönetiminde koordinasyon, acil ve afet koordinasyon merkezleri; afet yönetiminde etik değerler. Afet öncesi safhaları, afet esnası ve hemen sonrası safhası (kurtarma ve ilk yardım, geçici barınma), afet sonrası safhası (iyileştirme aşaması, yeniden inşaa aşaması), proje sunumları.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM

Ders Kodu

EGIT359

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları: sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünde sürdürülebilirlik, toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik, eğitim ve sürdürülebilirlik, insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik, göç, yoksulluk ve eşitsizlik, sürdürülebilir çevre, ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik, doğayla uyum içerisinde sürdürülebilir toplum, nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre, teknololjik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları, ve çevre, sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik, insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili temel kavramlar, sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları, sürdürülebilir kalkınmanın eğitime katkısı, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma için eğitim stratejik planı, küresel çevre problemleri ve eğitimin rolü.
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Ders Kodu

EGIT361

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı (sigara,uyuşturucu …vb), oyun ve teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile faktörleri, kişinin birlikte olduğu akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenlerinin ne olduğu; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerilerinin nasıl olduğu ve geliştirilebileceği; bağımlılıktla mücadele sürecinde sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılıkila ilgili önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politikaların neler olduğu ve strateji yöntemleri; yeniden uyum sürecinin nasıl organize edilmesi gerektiği ve bu süreçte rol alması gereken aile, okul, sağlık ve sosyal hizmetler biriminin görev ve sorumluluklarının neler olduğu.
MEDYA OKURYAZARLIĞI

Ders Kodu

BOTE359

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Information literacy; the conscious use of the internet and social media; the effects of social media on individuals; the power of information dissemination and misleading; power of news dissemination; media and perception management; legal rights and responsibilities for the media and the internet; copyright; personality right; information confidentiality; privacy violation; language use in the media; value and quality analysis of news; popular culture; male and female roles in the media; consumer culture and advertisements; stereotyping in the media; media education media analysis; understanding media correctly; necessity of having media literacy, media literacy in the European Union; theoretical and practical approaches in the field of media literacy; Political view of media literacy; media literacy movement; adult learning of media literacy.
EĞİTİMDE DRAMA

Ders Kodu

EGIT346

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, İletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı. Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİM

Ders Kodu

SOEG322

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Türk toplumunda aile-cocuk ilişkilerine genel bir bakış, Türklerde aile ve çocuk eğitimi, Kültürün tanımı; eğitim ve kültür ilişkisi; çocuk gelişimi ve eğitimde kültürün yeri; Türk kültürünün gelişimi ve özellikleri; Türk kültüründe çocuk; Eğitim ve oyun bağlamında 19. Yüzyılda oyun ve çocuk, çocuk terbiyesi ve çocuk eğitimi, çocuk yetiştirme tutumları ve aile, Türk kültüründe çocuk yetiştirilmesinde annenin önemi, Türk toplumda ve ailede çocuğun yeri ve değeri, geçmişten günümüze Türk kültüründe çocuk eğitimi, özellikleri ve unsurları konuları işlenecektir. Çocuk hakları ve eğitim, oyun ve çocuk için oyunun önemi. Doğu ve batı kültürü arasında çocuk yetiştirme farkları.
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT325

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çocuk psikolojisinin temel terimleri, kavramları, tanımları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; doğum öncesi gelişimi etkileyen faktörler: çevre ve kalıtımın önemi; doğum sonrası gelişim: doğum sonrası gelişimi etkileyen faktörler: çevrenin özellikleri, ailenin özellikleri; gelişim kuram ve kuramcıları; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; problemlerle başa çıkma yöntem ve stratejileri; özel gereksinimleri olan çocuklar; özel gereksinimleri olan çocukların özellikleri; özel gereksinimi olan çocuklara yönelik yaklaşımlar; özel gereksinimli çocukların gereksinimlerine yönelik verilen destek hizmetler.
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME

Ders Kodu

EGIT360

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları. Hayat boyu öğrenme anlayışıyla bireylerin; bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal, kültürel gelişmelerini ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini geliştirme imkânı sağlamak. Örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeleri sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümünü kapsamaktadır.
KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME

Ders Kodu

EGIT215

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.
Öğrenme Güçlüğü

Ders Kodu

OZEG377

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme. Öğrenciler, öğrenme güçlükleri hakkında temel kavramları, tanı ölçütlerini, öğrenme güçlüğü ve DEHB olan çocukların özelliklerini betimleyebileceklerdir. öğrenme güçlüğü ve DEHB olan çocukların eğitimlerinde kullanılan yaklaşımları ve yöntemleri bilme ve uygulayabilme becerilerine sahip olacaklardır. Temel kavramlar, sınıflama, tanımlama, öğrenme güçlüklerinin değerlendirilmesi, yaygınlık ve etki nedenleri, özellik ve eğitimleri önlemenin verildiği bir derstir.
BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

Ders Kodu

EGIT362

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din İLİŞKİLERİ; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.Bilim ile felsefe ilişkisi, felsefeninve bilimin insan hayatındaki önemi, yaşam, bilim ve etik konularını birlikte değerlendirmek, dünya uygarlığına ilişkin kaynaklar arasında yer alan Uzak Doğu uygarlıklarını, Ortadoğu uygarlıklarını, İslam ve Türk uygarlığını, Batı uygarlığını tarih içindeki rolü, bilim tarihini felsefi boyutları açısından ele alma, Felsefi düşüncenin gelişimini, felsefenin temel konularına ve sorun alanlarına değinerek, felsefenin insan hayatındaki önemini vurgulama.
TEKNOLOJİ VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

Ders Kodu

BOTE362

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
TEKNOLOJİ VE YETİŞKİN EĞİTİMİ
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG350

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Risk faktörleri ve etkileri, risk faktörlerinin yarattığı çocuk grupları; sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar, sektörlere bağlı çalışan çocuklar, parçalanmış aile çocukları, korunmaya muhtaç çocuklar, suça yönelmiş çocuklar, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar, gelişimsel açıdan risk altındaki çocuklar, elverişsiz çevresel koşullarda yaşayan çocuklar ve özellikleri, eğitimlerindeki kritik unsurlar, alınabilecek önlemler; risk altındaki çocukların eğitimerine yönelik Türkiye’de ve diğer ülkelerde uygulanan projeler, ülkede var olan Çocuk Koruma Politikaları, risk altındaki çocuklarla çalışmada multi disipliner yaklaşım, risk altındaki çocukları ve ailelerini güçlendirmeye yönelik erken çocukluk döneminde uygulanabilecek aktiviteler, risk altındaki çocukların ihmal ve istismardan korunması, olası bir ihmal ve istismar durumunda olayın raporlanma süreci, Çocuk İzleme Merkezlerini yapısı ve işleyişi.

TC Uyruklu Aday Öğrenciler

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.