Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Öğretmenliği

Süre 4 Yıl
Başvur
ozel-egitim-ogretmenligi CIU-gorsel-iletisim-tasarimi-programi-1 özel eğitim öğretmenliği

Program Hakkında

Özel Eğitim Öğretmenliği programının amacı; özel eğitim alanında gerekli teorik-uygulama bilgi ve becerilere sahip, özel eğitim gerektiren çocukların gereksinimleri temelinde eğitim programlarına ve uygulamalarını bireyselleştirebilen, özel eğitim gerektiren bireylere ve ailelerine gerekli eğitsel desteği sağlayabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş̧, araştıran, sorgulayan, yaşam boyu öğrenen, mesleki ve evrensel etik ilkelere bağlı, nitelikli özel eğitim öğretmeni yetiştirmektir.

Özel Eğitim Öğretmenliği programının vizyonu; teknolojik donanıma sahip sınıflarla, geniş uygulama alanlarıyla, öğrenci ile birebir ilgilenecek öğretim üyesi kadrosuyla nitelikli öğretmen adayları yetiştirmek; uluslararası kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle iş birliği içerisinde TC’nin ve KKTC’nin sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde projeler ve araştırmalar yürütmektir.

Programın misyonu ise analitik düşünme ve problem çözme becerisi gelişmiş, yaratıcı, kendini sürekli geliştiren, sorgulayan, bilgiye kendi ulaşabilen öğrenciler yetiştirmek ve öğretim üyelerinin verdikleri kaliteli eğitimle okullara alanına hakim, öğretim teknolojilerini etkin kullanabilen, araştırmacı, öğrenci merkezli eğitim modelini benimseyen öğretmenler yetiştirir. Özel eğitim öğretmenliği programından mezun olabilmek için programda belirtilen dersler ve stajlardan başarılı olunması ve 150 kredinin tamamlanması zorunludur. Stajlar, bölüm öğretim üyelerinin denetimi altında alanda uygulanır. Öğrenciler stajlarını özel eğitim kurumlarında yaparlar. Üç yıl boyunca almış oldukları mesleki bilgileri kullanarak uygulama imkanına sahip olmaları, bu yolla aldıkları teorik bilgileri pekiştirmeleri amaçlanmaktadır. Programdan mezun olanlara “özel eğitim öğretmeni” ünvanı verilmektedir.

 

Eğitim Olanakları

Özel Eğitim Bölümünün tam zamanlı iki Profesör, bir doçent, iki yardımcı doçent ve iki öğretim görevlisinden oluşan nitelikli bir kadrosu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz akıllı tahtalı sınıflarda öğrenim görmekte, bilgisayar derslerine yönelik çalışmaları bilgisayar laboratuarlarında yapmakta, sanat ve oyuna yönelik çalışmaları sanat atölyelerinde ve drama odasında gerçekleştirmektedir. Sınıflarımız grup çalışmaları için uygun fiziksel ortam sağlamaktadır. Bölümde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ek olarak bilimsel araştırmalara da ağırlık verilmektedir.  Öğrenciler araştırma derslerinde alanlarıyla ilgili kendilerinin belirlediği bir konuda araştırma yapmakta ve dönem sonu da davetliler önnde sunmaktadırlar. Aycıra, alanında söz sahibi, akademik çalışmalarıyla tanınan ya da görüşleriyle toplumda saygın yeri olan konuşmacılar davet edilip konferanslar verdirilmektedir. 

ozel-egitim-ogretmenligi

Kariyer Alanları

Özel eğitim öğretmenliği, devlet okullarında, özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğretmen veya idareci kadrolarında çalışma olanaklarıyla, gelecek vadeden meslekler listesinde yer almaktadır. Özel eğitim öğretmenliği mezunları bunların yanısıra M.E.B’na bağlı olarak kendi özel eğitim merkezlerini açarak bilgi ve donanımlarını yönetici konumundada paylaşabilme olanağına sahiptirler. Bölümümüzü iş olanaklarının dışında cazip kılan özellikleri arasında alanda önemli çalışmaları olan meslek elemanlarının davet edildiği konferanslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenleyerek öğretmen adaylarımızı geliştirme imkanı yaratmak sıralanabilir. Ayrıca, öğrencilerimiz, farklı problem gruplarıyla eğitim-öğretim ve rehabilitasyon programlarında hizmet verebilmeleri nedeniyle, özel gereksinimli çocuk/bireye hizmet veren diğer meslek gruplarıyla da (odyolog, fizyoterapist, konuşma terapisti vb.) koopere çalışabilmek üzere yetiştiriliebilmektedir.

İletişim

Eğitim Fakültesi
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE203
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2701
Fakülte E-posta: secretary-foe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Cahit NURİ
Bölüm Başkanı E-posta: cnuri@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BILT123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersinin amacı öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanındaki temel konular bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu konular arasında bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme, problem çözme kavramları ve yaklaşımları, algoritma ve akış şemaları, bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri, dosya yönetimi, yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar), kelime işlem programları, hesaplama/tablo/grafik programları, sunu programları, masaüstü yayıncılık, veri tabanı yönetim sistemleri, web tasarımı, eğitimde internet kullanımı, iletişim ve işbirliği teknolojileri, güvenli internet kullanımı, bilişim etiği ve telif hakları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri gibi yer almaktadır. Kısacası bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel bilgisayar terminolojisine hakim olacaktır.
EĞİTİME GİRİŞ

Ders Kodu

EGIT121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuksal, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, iyi bir öğretmenin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri içermektedir. Ayrıca ders sonunda öğrenci bir öğretmende bulunması gereken kişisel ve mesleki özellikleri tanımlayıp bunlara uygun davranış sergileme yönünde tutum geliştirebilir. Dersin hedeflerinden biri olan öğretmen yetiştirme konusundaki olumlu ve olumsuz uygulamalar yönünde de bilgi sahibi olacak öğretmen adayları bu konuda tutum geliştirebileceklerdir.
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT122

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersi alan öğrenciler; Gelişim ve öğrenme ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklayabilir; Günlük yaşam süreçlerinde gelişim ve öğrenme olaylarını bu kavram ve kuramlarla analiz edebilir. Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). Ders sonunda öğretmen adayları öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun davranış ve tutum sergileme, öğrenme kuramlarını seçme ve uygulama davranışlarına sahip olabileceklerdir. Ayrıca öğrencilerin bir bütün olarak gelişmelerine katkı koyabileceklerdir. Kredi: (3, 0, 0) 3 Önkoşul: Yok AKTS (ECTS) kredisi: Dersin Kısa Adı: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Kategorisi: Fakülte Temel Ders Eğitim Dili: Türkçe
İNGİLİZ DİLİ-I

Ders Kodu

INGL151

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de entegre ederek temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Konuşma becerisi aracılığı ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecekler, geniş zamanda sorulara cevap verebilecekler, nesnelerin yerini belirtebilecekler, ve bir günlük rutinlerini anlatabilecekler. Okuma becerisi aracılığı ile öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geniş zamanda kontrollü paragraflar yazarak edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
ÖZEL EĞİTİM

Ders Kodu

OZEG101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Temel kavramlar ve özellikleri; Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; Zihin yetersizliği olan çocuklar; Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar; İşitme yetersizliği olan çocuklar; Öğrenme güçlüğü olan çocuklar; Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar; Üstün zekâlı olan çocuklar; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu; sınıflandırma; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler; tarama/tanılama; ekip;Özel gereksinimli çocukların eğitim-öğretim ortamları; Özel gereksinimli çocukların eğitimiyle ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat ve getirileri ve Türkiye’de özel eğitimle ilgili örgütlenme yapısı; bilimsel dayanaklı uygulamalar; Özel eğitimde görev alan personelin rol ve sorumlulukları; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.
ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

Ders Kodu

OZEG103

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Temel kavramlar ve özellikleri; zihin yetersizliği olan bireyler; otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tamlama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; özel eğitimde görev alan personelin rol ve sorumlulukları; geçmişten günümüze zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin tanımlanması ve neler yaşadıkları; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların eğitimiyle ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat ve getirileri bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; zihin yetersizliği olan bireye, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Ders Kodu

TARH101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Osmanlı Devleti’nin dağılmasına yol açan iç ve dış etkenler, Osmanlı ıslahat ve yenileşme çabaları, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri, Trablusgarp ve Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, savaş süreci ve savaşta Osmanlı cepheleri, Mondros Mütarekesi, savaş sonundaki barış antlaşmaları ve Sevr, mütareke döneminde kurulan milli varlığa zararlı ve yararlı cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, Havza ve Amasya Genelgeleri, Mahalli Kongreler ve Sivas Kongresi, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, Kuva-yı Milliye’nin ve düzenli ordunun muharebeleri, TBMM’nin dış ilişki ve antlaşmaları, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması ve saltanatın kaldırılışı konuları bulunmaktadır.
TÜRK DİLİ - I

Ders Kodu

TREG121

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.
İkinci Dönem
EĞİTİM FELSEFESİ

Ders Kodu

EGIT104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste eğitim ve felsefe, eğitim felsefesi, felsefenin ilgilendiği konular, eğitimin toplumsal temelleri, eğitimin insanı etkileme biçimleri, felsefi akımlar (idealism, ralizm, pragmatism, varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık), çağdaş eğitim akımları (sanat eğitimi akımı, çocuktan hareket akımı, kır eğitim yurdu akımı, iş eğitimi akımı). Çevre değişmeleri ve insan, okul ile hayat arasındaki ilişki zorunluluğu, insanın gelişimi ve eğitimi, insanlar arasındaki iletişim ve haberleşme ağının değişimi ve gelişimi, sibernetik eğitim, bilgi toplumunda eğitim ve öğrenme (bilgi nedir?, bilgi toplumu nedir? Bilgiyi işleme yolları nelerdir? Bilgi toplumunda nitelikli insan kime denir?), internet destekli eğitim gibi konuları işlenmektedir.
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT124

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vs.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A.Comte, K. Marx, E. Durkheim, M.Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd);kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul, yabancılaşma ve eğitim, medya ve eğitim, küresselşme ve eğitim, okul ve şiddet.
İNGİLİZ DİLİ-II

Ders Kodu

INGL152

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
INGL152 dersi INGL151 dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi entegre etmektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Buna ilaveten öğrenciler daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunacaklardır. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler Şimdiki Zamanı ve Geçmiş Zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade edebileceklerdir. Dahasıda, yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini içeren konular hakkında paragraflar yazarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
ÇOCUK GELİŞİMİ

Ders Kodu

OOEG116

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Gelişimin temel kavramları ve ilkeleri; doğum öncesi ve doğum sonrası özellikleri; yeni doğan (sağlık, bakım, beslenme); bebeğin gelişiminde sağlık, bakım ve beslenmenin önemi; 0-36 ay çocuğunun gelişim alanları (motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, ahlak ve cinsel), gelişim kuramları ve özellikleriyle özbakım becerileri; 0-36 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri, göstergeleri, ortam özellikleri, etkinlikleri, eğitimin planlanması (aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı), uygulanması ve değerlendirilmesi, bebeğin gelişimi desteklemeye yönelik ailelere önerileri, fiziksel ortamın bebeğin ihtiyaçlarına uygun düzenlenmesi , etkinlik örnekleri, 0-36 aylık çocukların gelişimsel değerlendirmesinin yapılması, gelişimsel takibinin yapılması, erken müdahalenin önemi ve erken müdahale politika ve programları
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK

Ders Kodu

OZEG108

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Temel kavramlar; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler; özel yetenekli bireyler; Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yeteneği olan bireylerin olan bireylerin gelişim özellikleri ve özür dereceleri; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler, ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; öğrenme güçlüğü nedeni ile yaşanan sorunlarla baş edilebilme: özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerinin uygulanması; ailelerin özellikleri; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireye, özel yetenekli bireye ve ailelerine yönelik tutumlar, ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.
İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ

Ders Kodu

OZEG110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Temel kavramlar: işitme yetersizliği olan bireyler; işitmenin doğası; görme yetersizliği olan bireyler; görmenin doğası; İşitme engelli çocukların değerlendirilmesi, onlar için sınıf ortamlarının düzenlenmesi, bireysel ve grup eğitimi, okuma yazma eğitimi, işitme kaybı tipleri ve işitme cihazları; Görme engelli çocukların eğitim ortamlarına yerleştirilmeleri, bağımsız hareket ve yönelim, dinleme ve dokunma becerileri ve bunların geliştirilmesi, okuma-yazma materyalleri, özel araçlar, bunların kullanımları ve kaynaştırmada yapılabilecek düzenlemelerle ilgili temel bilgiler. sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; işitme yetersizliği olan bireye, görme yetersizliği olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Ders Kodu

TARH102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, Ankara’nın başkent oluşu; Cumhuriyetin ilanı; halifeliğin kaldırılışı; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; Halk Fırkası’nın kuruluşu; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası; Şeyh Sait İsyanı; İzmir suikasti; Serbest Fırka; hukukta laikleşme ve modernleşme; eğitim ve kültürde millileşme; Tevhid-i Tedrisat Kanunu; Harf İnkılabı; Türk Dil Kurumu; Türk Tarih Kurumu; üniversite reformu; sosyoekonomik yenilikler; Atatürk’ün manevi mirası olan, milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılıktan oluşan altı ilke; bütünleyici ilkeler; Atatürk dönemi dış ilişkileri ve dış politikası; Motreaux Boğazlar Sözleşmesi; Balkan Antantı ve Sadabad Paktı; Hatay’ın Türkiye’ye katılması; İnönü dönemi ve II. Dünya Savaşı; Köy Enstitüleri; dünya savaşı sonrasında çok partili hayata geçiş konuları bulunmaktadır.
TÜRK DİLİ-II

Ders Kodu

TREG122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.
Üçüncü Dönem
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Ders Kodu

EGIT222

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EGIT227

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması, anlatı araştırması, raporlaştırma (bilimsel bir yazsının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, tablolar, şekiller, ekler, aktarmalar, kaynak gösterme, kısaltmalar.
ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME

Ders Kodu

OZEG201

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Özel eğitimde bütünleştirme dersinin amacı, öğretmen adaylarına özel gereksinimi olan çocuğun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlayacak ve toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştıracak şekilde gerekli yöntemleri kazandırmaktır. Özel eğitimde her tür ve kademedeki okul veya kurumlara yerleştirme yaklaşımları: birlikte ve ayrı eğitim; bütünleştirmenin tanımı; en az kısıtlayıcı eğitim ortamı kavramı, tarihçesi, Türkiye ve dünyadaki yasal dayanakları ve türleri; destekleyici Özel eğitim hizmetleri: özel eğitim danışmanlığı, sınıf-içi destek ve kaynak oda; bütünleştirmede işbirliği: tanımı, önemi ve bütünleştirme türleri; Türkiye’de bütünleştirme süreci: geçmişte ve günümüzde bütünleştirme; Türkiye’de özel eğitimle ilgili yasal düzenlemelerde bütünleştirme, bütünleştirmenin başarısını etkileyen etmenler; bütünleştirmede yapılacak uyarlamalar, bütünleştirmeyle ilgili araştırmalar.
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM

Ders Kodu

OZEG203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Erken çocuklukta özel eğitim dersinin amacı; zihinsel engelli öğrencilere dil ve iletişim becerilerinin kazandırılmasına yönelik öğretim yöntemlerine göre(doğrudan öğretim yöntemi, doğal dil öğretim yöntemi, çevrenin yapılandırılmasına dayalı dil öğretim yöntemi) öğretimsel süreçlerin hazırlanması, ilk okuma yazmaya hazırlığa hazırlık ve hazırlık becerilerinin değerlendirilmesine yönelik ölçüt bağımlı testlerin öğretim süreçlerinin hazırlanması hedeflenmektedir. Temel kavramlar: bebeklik erken çocukluk dönemi ve gelişimsel gerilik kavramı; erken çocuklukta özel eğitimin (EÇÖZE) tanımı, önemi, tarihi ve teorik alt yapısı; yasalarda EÇÖZE; EÇÖZE’de rol alan uzmanlar; aile katılımı; EÇÖZE’de değerlendirme; EÇÖZE’de müdahale programları: kurum, ev ve kurum-ev merkezli uygulamalar; EÇÖZE ve geçiş süreci; EÇÖZE’de temel konular: oyun, gelişimsel dönemlere uygun uygulamalar, doğal öğretim, aile merkezli uygulamalar.
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

Ders Kodu

OZEG205

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Uygulamalı davranış analizinin (UDA) temel amacı, hedef davranış belirleyebilme, davranışsal amaç yazabilme, veri toplama yöntemlerini kullanabilme; davranış değiştirme planı hazırlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmaktır. Öğrenme kuramları, uygulamalı davranış analizinin özellikleri, problem davranışların işlevinin belirlenmesi, hedef davranışı belirlemesi, hedef davranışın dolaylı değerlendirilmesi-anektod kaydı, hedef davranışın dolaylı değerlendirilmesi-anektod kaydı, hedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: yazılı kayıtların analizi, somut ürünlerin gözlenmesi, hedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: davranış örneklerinin gözlenmesi, hedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: davranış örneklerinin gözlenmesi, kazandırılacak uygun davranışın belirlenmesi, ,uygun davranışları arttırma teknikleri, uygun olmayan davranışları azaltma teknikleri, örnek uygulamalarla birleştirilip konular işlenecektir. UDA, pekiştireç çeşitleri ve kullanımı; sembol pekiştirme; yeni davranışların kazandırılmasında ilkeler ve işlem süreçleri; davranış azaltma ilkeleri ve işlem süreçleri; ayrımlı pekiştirme: sönme, tepkinin bedeli; genellemenin sağlanması; UDA ve tek denekli araştırma yöntemlerini de kapsamaktadır.
TÜRK İŞARET DİLİ

Ders Kodu

OZEG209

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Öğretmen adayı bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. Türk İşaret Dili alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve fiilleri öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir. Dersin içeriğine ilişkin kavramlar; Dünyada ve Türkiye’de işaret dili; Türk İşaret Dili ve özellikleri; harfler, tanımlar ve kullanım; kendisi ile ilgili işaretler; çevre ile ilgili işaretler; cümle kurma; sayılar ve matematik işaretleri; Türk İşaret Dili dil bilgisi kavramları; Türk İşaret Dili ile karşılıklı konuşma.
ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

OZEG211

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Temel kavramlar; değerlendirmenin yasal ve felsefi temelleri; değerlendirmenin amaçları; tıbbı, gelişimsel, psikolojik ve eğitsel değerlendirme; değerlendirme süreci: tarama, tamlama, yerleştirme, programlama ve programın değerlendirilmesi; değerlendirmede gönderme öncesi süreç; gönderme ve ayrıntılı değerlendirme süreci; formal değerlendirme yöntemleri; informal değerlendirme yöntemleri; müfredata dayalı değerlendirme; gözlem; beceri analizi; ölçüt bağımlı testler; çalışma örneği analizi; performans değerlendirmesi; değerlendirme sürecinin raporlaştırılması; ölçü araçları geliştirme: çeşitli öğretim alanlarında öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini belirlemek için ölçü aracı hazırlama, uygulama, yorumlama, elde edilen verileri kullanma. Tıbbi, Psikolojik ve Eğitsel tanılama ve ilgili kavramlar, ülkemizdeki tanılama süreci, tıbbi ve eğitsel değerlendirme yaklaşımları, eğitsel değerlendirmenin kaynaklandığı esaslar, standartlaştırılmış bağıl testler ve eğitsel değerlendirme araçları öğe ve özellikleri.
ALAN SEÇMELİ-I

Ders Kodu

OZEGXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ-I
ALAN SEÇMELİ-II

Ders Kodu

OZEGXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ-II
Dördüncü Dönem
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BOTE223

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitim ve teknoloji ilişkisi; temel kavramlar; Öğretim Tasarımı Teorisi Nedir ve Nasıl Değişiyor? ; öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi; Türkiye’de 1980 ve sonrası öğretim teknolojilerinin gelişimi politikaları, uygulamalar ve projeler; teknoloji ve yeni okuryazarlık kavramları; 21. yüzyıl öğrenci özellikleri; bilgi iletişim teknolojilerinin temel kavramları; bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler; İnsan Performans Teknolojilerinin Temelleri ; Öğretim Tasarımı ve Modelleri; öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri; eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ortam ve araçlar; Öğretim Teknolojilerinin Öğrenme Ortamlarına Entegrasyonu; gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğrenme/öğretme ile bağlantısı. Okullarda Teknoloji Entegrasyonu, Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması; Çevrimiçi Öğrenme Ortamları; Bilgisayar Oyunları ve Öğrenme.
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EGIT221

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hedefler), öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar (sunuş yoluyla öğretme, buluş yoluyla öğrenme, araştırma soruşturma yoluyla öğrenme, programlı öğretim, proje tabanlı öğrenim, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacılık gibi yaklaşımlar); etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğretmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi; öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri, öğrencilerinin eğitim ve öğretime yönelik temel bilişsel kavramlara hakim olarak, öğretim planı tasarımına uyarlayabilmesi, öğretme ortamının fiziksel özelliklerinin öğrenilmesi.
DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ

Ders Kodu

OZEG202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi dersinde öğretmen adaylarının özel gereksinimi olan çocuklara ilişkin alıcı ve ifade edici dil becerilerinin gelişimine yönelik bilgilerin kazandırılması, dilin üç bileşenin ve iletişim becerilerinin dil örnekleri alınarak, kontrol listeleri kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi ve bunun öğretmen adaylarına kazandırılması hedeflenmektedir. Derse ilişkin temel kavramlar; İletişim, sözlü iletişim, dil, ifade edici dil, alıcı dil ve konuşma kavramları, dilin özellikleri, dilin bileşenleri ve alt bileşenleri, dilin bileşenlerinin birinde ve etkileşiminde olan yetersizliklerin çocuk diline etkisi, çocukta dilin biçim gelişimi ve biçimin değerlendirilmesi, çocukta dilin anlam gelişimi ve anlamın değerlendirilmesi, çocukta dilin kullanım gelişimi ve kullanımın değerlendirilmesi, söz öncesi iletişim becerileri ve değerlendirilmesi.
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM

Ders Kodu

OZEG206

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

5
Dersin amacı, öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim - öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlara ulaşılabilmesi için Eğitim Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar arasında sıkı bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Verimli bir işbirliği ortamı ile eğitim – öğretimin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin belirli ilkeler çerçevesinde yürütülmesi ve üst düzeyde bir standardın oluşturulması sağlanacaktır. Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı resmi kurumlarda ve sınıflarda okul deneyimi kazanma; gözlem yapma, kurum ve sınıf içi eğitsel, davranışsal ve gelişimsel uygulamaları; gözlemleme; çocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme; gözlemleri paylaşma ve tartışma; kurumda ve sınıfta karşılaşabilecek sorunlar ve öneriler hakkında tartışma.
BRAİLLE OKUMA VE YAZMA

Ders Kodu

OZEG208

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derse ilişkin konular, altı noktanın incelenerek yazılması, Türkçe Braille alfabesinin okunması yazılması, harf-noktalama işarettlerinin okunması-yazılması ve metin içinde kullanılmaları, Türkçe Braille yazının yazılmasında dikkat edilecek hususlar ve bu hususlarla ilgili uygulamalar yapma, Türkçe Braille yazı kısaltmalarında bir iki harfli, hece kelime kökü ve kelime parçası kısaltmalarının kurallarını söyleme, bu kısaltmaları metin içerisinde okuma yazma çalışmaları, Türkçe Braille matematikle ilgili olarak rakam ve sayılan okuyup yazma işlem işaretleri, toplama, çıkartına, çarpma, bölme işlemleri ondalık sayı eğitimi, bayağı kesir yazım kuralları, üçlü çokluklar yazım kuralları, ölçü ve değer işaretlerini okuma yazma, çalışmalan ansiklopedi, sözlük ve hikaye kitaplarının yazılmasını içeren bir derstir.
ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM

Ders Kodu

OZEG212

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin sonunda; öğretmen adayları bilgisayar destekli eğitimin ne olduğunu ve ne olmadığını, bilgisayar destekli eğitimin tarihçesini ve gelişimini, bilgisayar destekli eğitimin eğitim ve öğretimdeki yerini, bilgisayar destekli eğitimin yararlarını ve sınırlılıklarını, bilgisayar destekli eğitimde kullanılan yaygın formatları, web tabanlı öğrenmeyi ve iletişim araçlarını, kazanmış olacaklar. Eğitim ve teknolojiyle ilgili temel kavramlar; eğitimde ve özel eğitimde teknolojinin kullanımının önemi; farklı özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde akademik ve akademik olmayan becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar; farklı teknolojik araçların (örn., akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon) özel eğitimde kullanımı; akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik araçları teknoloji destekli öğretime uygulama örnekleri; düşük ve yüksek teknoloji gerektiren alternatif ve destekleyici teknoloji uygulamaları.
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI

Ders Kodu

OZEG214

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bireyselleştirilmiş eğitim planlan (BEP); BEP’in öğeleri; BEP’in yasal dayanakları; BEP ve okul programları (okulöncesi, ilköğretim programlan); ölçme araçları ve ayrıntılı değerlendirme; amaçlar: kısa ve uzun dönemli amaçlar; yerleştirme ve ilgili ek özel eğitim hizmetlerinin belirlenmesi; öğretim amaçlanın ve öğretim basamaklarım oluşturma ve sıralama; öğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt etme; tüm hizmet planlan; Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde 0-3 yaş döneminde bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının (BAHP) tanımı, önemi ve örnekleri; geçiş planlan: tanımı ve önemi; geçiş türleri: hastaneden-eve, evden- kuruma, kurumdan-kuruma; farklı geçiş planı örnekleri ve geliştirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde BAHP, BEP ve geçiş planı uyarlamaları ve dikkat edilecek hususlar; BEP’in, BAHP’in ve geçiş planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
ALAN SEÇMELİ III

Ders Kodu

OZEGXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ III
ALAN SEÇMELİ IV

Ders Kodu

OZEGXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ IV
Beşinci Dönem
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

EGIT224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme. Eğitimde kullanılan sonuç ve süreç odaklı ölçme araçlarının özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan ölçme araçlar (çoktan seçmeli testler, yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası , proje ve performans ödevleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışların ölçülmesi.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Ders Kodu

EGIT410

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin amacı dersin öğrencilerinin, yönetim ve okul yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı (Milli Eğitim Sistemi, Bakanlık Teşkilatı), yönetim kuramları, yönetim süreçleri (değişim, iletişim, karar verme, motivasyon, örgütleme, planlama, liderlik) okul örgütü ve yönetimi, okul kültürü ve iklimi, eğitim ekonomisi ve planlaması, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve yönetimde ilgili işler gibi konuları, eğitim programının, öğrenci işlerinin, çalışan işlerinin, bütçe işlerinin yönetimi, ortaya çıkacak sorunlara karşı yaklaşımlar ve bu sorunların çözümü yönünde atılacak adımlar gibi Türk eğitim sistemi ve okul yönetiminin farklı boyutlarını anlamalarını ve bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Okuma ve yazmanın tanımı ve yapısı; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde okuma-yazma özellikleri; okumaya hazırlık programlarıyla ilgili yaklaşımlar; okumaya hazırlığın değerlendirilmesi ve okumaya hazırlığın desteklenmesi; yazma mekaniğinin öğretimi; işlevsel okuma-yazmanın değerlendirilmesi ve işlevsel okuma- yazmanın Öğretimi: ses temelli okuma-yazma öğretimi, cümle temelli okuma-yazma öğretimi, hece temelli okuma-yazma öğretimi, kelime temelli okuma-yazma öğretimi, kaynaştırma sınıfında okuma-yazma için yapılabilecek uyarlamalar; farklı özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazma öğretim teknikleri/stratejileri, okuma-yazma öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplara okuma-yazma öğretimini uyarlama süreci, özel eğitim ihtiyacı olan gruplara okuma ve yazma öğretiminin genellenmesi, özel eğitim ihtiyacı olan gruplara, Okuduğunu anlama stratejileri.
ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG305

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Matematik beceri ve kavramların değerlendirilmesi; matematik öğretimi ve planlaması; basamaklandırılmış öğretim ve doğrudan Öğretim yaklaşımları; problem çözme becerileri geliştirme; matematik programını uygulama, sayma, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinin öğretimi; matematik öğretiminde hata türleri ve analizi; işlevsel matematik becerilerinin öğretimi: değer (para), zaman, uzunluk ve ağırlık ölçüleri; geometri kavram ve becerilerinin öğretim yollan; kaynaştırma sınıfında matematik Öğretimi için yapılabilecek uyarlamalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik matematik öğretim teknikleri/stratejileri; özel eğitim ihtiyacı olan Öğrencilere matematik öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar; matematik öğretimini farklı özel eğitim gruplarına uyarlama. öğrencilerin düzeyine göre ders planları hazırlama; örnek öğretim uygulamaları; öğretimini özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlama.
ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG307

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri; fen bilgisindeki temaları inceleme; konulan sıralama; konuların kazandırılması için gerekli kavramları belirleme ve bunlara dayalı olarak kavramlarla ilgili ölçüt bağımlı ölçme araçları geliştirme; öğrencilerin düzeylerine göre ders planlanın hazırlama; örnek öğretim uygulamaları; fen bilgisi öğretimini özel eğitim ihtiyacı olan Öğrencilere uyarlama; sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri; sosyal bilgilerdeki temaların incelenmesi (üniteler, belirli gün ve haftalar, vb.); konuların mantıklı sıraya konulması; konuların kazandırılması için gerekli kavramların belirlenmesine dayalı olarak kavramlarla ilgili ölçüt bağımlı ölçme araçlarının geliştirilmesi; öğrencilerin düzeyine göre ders planlarım hazırlama; örnek öğretim uygulamaları; sosyal bilgiler öğretimini özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlama.
ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR

Ders Kodu

OZEG311

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Temel kavramlar: bozukluk, özür, engel, nedenler, önleme, fiziksel eğitim ve spor; farklı özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özelliklerini ölçme ve değerlendirme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özelliklerim destekleme amaçlı planlama ve program yapma; fiziksel eğitim ve sporda kullanılabilecek öğretimsel yaklaşımlar; fiziksel eğitimi ve sporu özel eğitim ihtiyacı olan bireylere uyarlama süreci. özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi sporun uygun olduğuna karar verme; spor becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve öğretim yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.
ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG315

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sanatsal becerilere ilişkin temel kavramlar; normal gelişim sürecinde çocukta çizgi gelişimi; çizgi gelişiminin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda çizgi gelişimi ve özellikler; sanatsal becerilerin (resim-iş) öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemleri; sanatsal becerilerin (resim-iş) öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlanması; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda farklı sanatsal becerilerin öğretimi: sulu boya ile boyama, makasla kesme, baskı, püskürtme, origami ve mum çalışmaları, maske, kukla yapma ve bileklik yapma; çocukta sanatsal becerileri değerlendirmek ve kazandırmak için ölçme aracı geliştirme; öğretim planları hazırlama; öğretim ortamları ve öğretim uygulama örnekleri geliştirme ve uygulama; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.
ALAN SEÇMELİ V

Ders Kodu

OZEGXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ V
ALAN SEÇMELİSİ-VI

Ders Kodu

OZEGXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİSİ-VI
Altıncı Dönem
SINIF YÖNETİMİ

Ders Kodu

EGIT301

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersi alan öğrenciler sınıf yönetiminde temel kavramlar ve yaklaşımlar, yeni akademik yıla hazırlık, sınıf yönetiminin temelleri, sınıf yönetimini ve öğrenci davranışını etkileyen faktörler, sınıf içi iletişim ve etkileşim, iyi bir sınıf iklimi yaratmak, sosyal bir sistem olarak sınıf, sınıf yönetimi modelleri ve sınıfın fiziksel düzeni sınıfta istenmeyen davranışlar ve baş etme stratejileri, sınıf kuralları, geliştirme, yapılandırma ve uygulama süreci, sınıfta motivasyon ve öğrenme, sınıfta zaman yönetimi, sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimi, sınıfta sorunlu ve özel öğrencilerin yönetimi, sınıfta lider olarak öğretmen, okul-çevre ilişkileri ve öğretmen-veli görüşmeleri, okullarda rehberlik hizmetleri ve sorunları, çok kültürlü sınıfların yönetimi, engelli öğrencilerin olduğu sınıfların yönetimi, eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ve yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

Ders Kodu

EGIT323

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.
ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG302

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okuma-yazma gelişimini ve okumanın değerini anlamaya ilişkin etkinlikler; sözcük dağarcığım geliştirme; dilbilgisi öğretimi; yazma süreci; yazılı metin türleri; yazılı ifade becerilerine ilişkin etkinlik hazırlama; okuma becerileri ve stratejilerinin tanımı; metin incelemede beceri ve stratejilerin uygulanması; bireyselleştirilmiş okuma öğretiminin önemi: uygulanması ve değerlendirilmesi; eleştirel okuma; yaratıcı yazma; okuma metni analiz yöntemleri; dinleme becerilerim geliştirici çalışmalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazmayı geliştirici teknikler/stratejiler. özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi metinlerin uygun olduğuna karar verme; okuduğunu anlama becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ

Ders Kodu

OZEG304

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Aile kavramı; aile sistem kavramları; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri, özel eğitim ihtiyacı olan çocuğun tanılanması, Ailede ilk farkına varış, Ailelerin tepkileri, Ailenin özüre uyum sürecinde sunulan psikolojik destek hizmetleri özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitimine aile katılımının önemi, kuramsal ve yasal dayanakları; yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar; ailelerin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecine katılımı, öğrencinin değerlendirilmesi; Özel Eğitimde Aile Eğitiminin Amaçları Ailenin Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Bilgi Toplama Yöntemleri, bireyselleştirilmiş aile eğitim planı (BAHP), bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) ve geçiş planlarına ailenin katılımı; ailelere öğretme becerileri kazandırma; kurum, ev ve kurum-ev merkezli aile öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.
ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ

Ders Kodu

OZEG306

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

5
İlköğretim okullarındaki kaynaştırma öğrencilerinin bulundukları sınıf ortamını incelenmesi, Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı kurumlarda okul deneyimi kazanma; eğitim-öğretim hizmetlerine katılma, özel eğitim hazırlık çalışmalarını planlama; eğitim ortamlarında sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve diğerleriyle işbirliği yapma; İlköğretim okullarındaki kaynaştırma öğrencileri ile çalışarak gerekli öğretimsel uyarlamaları planlanması, Kaynaştırma öğrencilerine yönelik bireysel uyarlama planı uygulanması, Kaynaştırma öğrencilerine yönelik uyguladığı bireysel uyarlama planını değerlendirilmesi, Kaynaştırma öğrencilerine yönelik hazırlanmış olan bireysel uyarlama planı örneklerini eleştirilmesi, Kaynaştırma öğrencilerine yönelik eğitim ortamlarında sınıf yönetme; öğretimsel uyarlamalar yapma; öğretimi yürütme; yürütülen uygulamaların sınıf içi sunumlarını gerçekleştirme; karşılaşılan sorunlara ilişkin öneriler geliştirme ve uygulama. İlköğretim okullarındaki kaynaştırma öğrencileri hakkında deneyim edinme.
ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK

Ders Kodu

OZEG308

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Temel kavramlar: oyun ve müzik; oyunun tanımı ve Önemi; oyunun kuramsal açıklamaları; çocuklarda oyun gelişimi ve özellikleri: bilişsel ve sosyal oyun gelişimi; özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarda oyun gelişimi ve oyun özellikleri; özel eğitimde oyun aracılığıyla öğretim; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla oyunun kullanımı ve uyarlanması; oyun temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; oyun aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar; oyunun içine öğretimi gömme uygulamaları; oyunun özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçlan; müziğin tanımı ve önemi; müziğin gelişimi ve özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin müzik özellikleri; özel eğitimde müzik aracılığıyla öğretim; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla müziğin kullanımı ve uyarlanması; müzik temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; müzik aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar; müziğin içine öğretimi gömme uygulamaları; müziğin özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları.
ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG312

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Temel kavramlar: temel beceriler, uyum becerileri ve toplumsal uyum becerileri; toplumsal becerilerinin tanımı: temel beceriler, sosyal beceriler ve pratik beceriler; temel becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: işlevsel okuma-yazma, rakamları, parayı, zamanı bilme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal beceri gelişimi, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal ve duygusal zekâ; sosyal becerileri oluşturan unsurlar; sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki, toplumsal uyum sürecindeki Önemi; sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: kişilerarası ilişkiler, sosyal sorumluluk, özgüven, sosyal problem çözme, kurallara uyma; pratik becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: günlük yaşam-özbakım becerileri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi toplumsal uyum becerilerinin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme; toplumsal uyum becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.
ALAN SEÇMELİ VII

Ders Kodu

OZEGXX7

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ VII
ALAN SEÇMELİ VIII

Ders Kodu

OZEGXX8

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ VIII
Yedinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Ders Kodu

OZEG401

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

4
Öğretim teknolojisiyle ilgili temel kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve önemi; öğretim araç-gereçlerinin seçimi, değerlendirilmesi ve etkili kullanımı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak araç-gereç ve materyal tasarlama, örnek uygulamalar planlama, kavram öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasannu (değerlendirme formu hazırlama, değerlendirmeye dayalı olarak bir kavram seçme, kavram analizi yapma, kavram öğretim materyali hazırlama), sosyal beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama). (Tasarlanan materyallerin uygulamaları aynı dönemde yürütülen Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I derslerinde yapılacaktır).
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I

Ders Kodu

OZEG405

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

10
Özel gereksinimli çocukları eğitim ortamlarında gözlenmesi; her hafta ders planı hazırlama ve uygulama; özel gereksinimli öğrencilerde gözlem becerileri geliştirme;. özel gereksinimli çocuğa ders materyali hazırlama ve değerlendirici ölçek geliştirme; uygun ders planları hazırlayabilme; Davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama, anekdot kaydı tutma, anekdot kaydım ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışım belirleme, değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama, uygulamasına ilişkin günlük kayıt tutma, uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma, hazırladığı ölçü araçlarıyla öğrencilerin yapabildikleri belirleme, beceri öğretimi yapma, yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.
ALAN SEÇMELİ X

Ders Kodu

OZEGX10

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ X
ALAN SEÇMELİ IX

Ders Kodu

OZEGXX9

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ IX
Sekizinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER

Ders Kodu

OZEG402

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Türkiye’de engelli bireylere ve özel eğitime yönelik politikaların ve yasal düzenlemelerin geçmişi; engelli bireylere ve özel eğitime yönelik ulusal politikalar ve yasal düzenlemeler; engelli bireylere ve özel eğitime yönelik uluslararası politikalar ve yasal düzenlemeler; Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere taraf olması; dünyadaki yasal düzenlemelerin engelli bireyler, özel eğitim uygulamaları ve Türkiye deki düzenlemeler açısından önemi; engelli bireylere yönelik genel paradigma değişimi; politika, yasal düzenlemeler ve uygulamalar arasındaki boşluk. Engelli bireylerin yasal haklarını elde etmek için sivil toplum bağlamında yapılanlar; dünyada buna paralel gerçekleştirilen gelişmeler. Engelli olmayanların engellilere karşı tavırlarının değiştirilmesi, iyileştirilmesi adına Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Yasal düzenlemeler üzerine ortak hareket etme çalışmaları.
ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II

Ders Kodu

OZEG406

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

10
Kavram, beceri, oyun ve akademik alanlarda belirlenen becerilerde öğretim yapma, yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi, davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama, anekdot kaydı tutma, anekdot kaydım ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan, bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirleme(Artırılmak veya azaltılmak istenen davranışlar için davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulayabilme), değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama, uygulamaya ilişkin günlük kayıt tutma, uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma, öğrencilerin özel eğitimle ilgili yasaları öğrenmelerini sağlamak, kaba değerlendirme formu geliştirmelerini, bir beceri ve bir kavramın öğretimini planlayarak uygulamalarını ve yapacakları planları geliştirecekleri uygun araç-gereçler yardımıyla uygulamalarını sağlamaktır.
ALAN SEÇMELİ XI

Ders Kodu

OZEGX11

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ XI
ALAN SEÇMELİ XII

Ders Kodu

OZEGX12

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ XII
OKULLARDA REHBERLİK

Ders Kodu

REPD423

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’ye ilişkin temel kavram ve ilkeler, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, okul danışmanlığı modelleri (geleneksel ve gelişimsel), okul danışmanlığı yaklaşımları (kriz yönelimli, iyileştirici- çare bulucu, önleyici ve gelişimsel), geleneksel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri, geleneksel okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı (Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı), temel hizmetleri/müdahaleleri ve gelişimsel okul danışmanının rol ve işlevleri; REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’de gelişimsel ve önleyici yaklaşımın amacı ve ilkeleri, gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemi, pozitif genç gelişimi yaklaşımları ve önleyici yaklaşımda önleme düzeyleri (temel, ikinci ve üçüncü düzey).
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Ders Kodu

SOSH100

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Topluluk, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramlarının ne olduğu; sosyal sorumluluk projeleri sosyal ve kültürel değerler açısından güncel sosyal problemleri tanımlamak ve ihtiyacı belirlemek; Belirlenen sosyal sorunların çözümü için projeler geliştirmek, hazırlamak ve bu projelere katılmak (fon yaratma, reklam, sosyal kampanyalar, kurumlar için grup faaliyetleri); bireysel ve grup sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek, hazırlamak ve katılmak (okullar, hastaneler, belediyeler, dernekler, organizasyonlar vb.) gönüllü katılım; Çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılmak; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi seyirci, konuşmacı veya düzenleyici olarak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklere katılmak; Sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, topluma hizmet uygulamalarının çevrede yarattığı etkinin sonuçlarının değerlendirilmesi.

Seçmeli Dersler

ENGELLİLER VE CİNSEL EĞİTİM

Ders Kodu

OZEG414

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Cinsel eğitimle ilgili temel kavramlar, Toplumda cinsel eğitime bakış açısı, Çocukluk döneminde cinsel gelişim, Ergenlik döneminde cinsel gelişim, Ülkemizde cinsel eğitim uygulamaları, Dünyada cinsel eğitim uygulamaları, Engelli ergenlerin olumlu cinsel kimlik gelişimi, Engelli bireylerin cinsel istismarı, Engelli bireylerin Cinsel istismardan korunması, Bireysel cinsel eğitim programı - cinsiyet kavramının öğretilmesi, bireysel cinsel eğitim programı - ped değiştirme becerisinin öğretilmesi, bireysel cinsel eğitim programı -mastürbasyon davranışına ilişkin sorunların ele alınması, engelli bireylerin ailelerinin cinsel eğitim konusunda eğitilmesi, Engellilerin eğitim ortamlarında cinsel eğitim programlarının hazırlanması için öğretmen yapımı ölçü araçları, kontrol listeleri hazırlama becerilerini öğretmen adaylarına kazandırma, çocuklara uygulama ve uzun kısa dönemli amaçlar belirleme.
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Ders Kodu

OZEG215

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler; özel yetenekli bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler, ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireye, özel yetenekli bireye ve ailelerine yönelik tutumlar, ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar. özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla oyunun kullanımı ve uyarlanması; öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; oyun aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar; özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları. Doğrudan öğretim, kesin öğretitim yaklaşımlarıyla akademik becerilerin kazandırılması ve planlanması.
ÇOKLU YETERSİZLİK VE EĞİTİMLERİ

Ders Kodu

OZEG411

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çoklu yetersizlik oluşturan sık görülen sendromlarla ilgili tıbbi, eğitsel, davranışsal ve epidemiyolojik yönler, bu sendromlara neden olan çevresel ve genetik faktörlerin rolü, ileri derecede yetersizliklerde özel eğitimin önemi, ileri derecede yetersizliklerin belirlenmesi, tanılanması ve değerlendirilmesi, ileri derecede yetersizlik gösterenler için eğitim olanakları ve öğretim yöntemleri. İleri derecede yetersizlik gösterenlerde, sağlık ve bakım ve ekip çalışmalar. Görme ve işitme, görme ve zihinsel, işitme ve zihinsel, cerebral palsy ve zihinsel yetersizliği olanların belirlenmesi, tanılanması için eğitsel ve tıbbi değerlendirme, eğitim ortamlarına yerleştirilmesi ve öğretim planları, öğretim planlarının hazırlanması için eğitsel değerlendirme ve düzenlemesi, toplumsal becerileri değerlendirmek için envanterler geliştirme ve uygulama ve planlar hazırlama.
ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG313

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Öğrenme, öğretim, öğrenmenin özellikleri ve aşamaları, normal gelişim gösteren çocuklarda yaşlara göre kavram öğrenme ve süreçleri, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda kavram öğrenme ve süreçleri, kavram analizi, kavram öğretimi yaklaşımları, kavram çeşitleri, kavramın yapısına ilişkin özellikler ile kavramın sunumuna ilişkin özellikleri, Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara, Kavram öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri, Yanlışsız öğretim yöntemleri, eş zamanlı ipucuyla öğretim, sabit bekleme süreli öğretim,doğrudan öğretim, yaratıcı yöntem ve basamaklandırılmış yöntem, basamaklandırılmış yönteme göre amaç belirleme, Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için ölçü aracı oluşturma, öğretim planları hazırlama; öğretim ortamları ve öğretim uygulama örnekleri geliştirme ve uygulama; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.
ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI

Ders Kodu

OZEG218

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste öğrenciler, özel eğitimde erken eğitimin ve aile katılımının önemini açıklar. Erken çocukluk özel eğitiminde değerlendirme süreci ve kullanılan araçları tanımlar. Erken çocukluk özel eğitiminde var olan bilimsel dayanaklı uygulama ve programları açıklar. Erken müdahale tanımı, Erken müdahale hizmetleri, Erken müdahale amaçları, Bireyselleştirilmiş aile hizmet planı, Erken müdahale konuları, Erken müdahale basamakları, Erken müdahale hizmet seçenekleri konuları. Erken çocukluk özel eğitiminde erken eğitim ve erken eğitimde aile katılımının önemini ifade eder, Erken çocukluk özel eğitiminde kullanılan değerlendirme sürecini ve bu süreçte kullanılan araçlarını açıklar, Erken çocukluk özel eğitiminde var olan bilimsel dayanaklı uygulamaları açıklar, Erken çocukluk özel eğitiminde davranışçı yaklaşıma dayalı bilimsel dayanaklı program ve uygulamaları açıklar, Erken çocukluk özel eğitiminde ilişki temelli modele dayalı bilimsel dayanaklı program ve uygulamaları açıklar.
YARATICI DÜŞÜNME EĞİTİMİ

Ders Kodu

OZEG354

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Düşünce tanımı; basit düşünme; karmaşık düşünme; etkili düşünme boyutları; eleştirel düşünme boyutları; ders planlarına ve uygulamalarına entegrasyonu; yaratıcılığın temel kavramı; yaratıcılık ilkeleri; yaratcı düşünme yöntem ve teknikleri; yaratıcılık tanımları ve kuramları: yaratıcılık mitleri, yaratıcılık tanımları, yaratıcılık tipleri ve dereceleri, yaratıcılık ve zekâ ilişkisi, yaratıcılık kuramları; yaratıcılığın gelişimi: yaratıcı kişilerin bilişsel ve kişilik özellikleri, yaratıcılığı engelleyen etkenler; yaratıcılığı geliştiren faktörler; çocuklarda yaratıcılığın gelişimi, yaratıcı çocukların özellikleri, yaratıcılık ile aile, zaman ve yaş ilişkisi; yaratıcılığın geliştirilmesi ve yaratıcı düşünme teknikleri: yaratıcılığı geliştiren bilişsel, duygusal, tutumsal, kişilerarası, çevresel boyutlar, yaratıcı düşünme becerisini geliştiren teknikler; sorgulama becerisi; araştırma becerisi; verileri anlama ve yorumlama becerisi.
ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE ÖĞRETİM UYARLAMALARI

Ders Kodu

OZEG247

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim ortamını düzenleme, kullanılacak ipuçlarına ve ipuçlarını silikleştirme işlem süreçlerine karar verme, uygulama, sürekliliği ve genellenmesini sağlama. Tüm öğretim ortamı ve öğretim sürecine göre yapılabilecek öğretimsel uyarlama örnekleri, Çoklu engeli bulunan öğrencilere göre yapılabilecek öğretim uyarlamaları, Kullanılacak ipuçlarında yapılabilecek uyarlamalar, Değerlendirme sürecinde yapılabilecek uyarlama örnekleri, Kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler için öğretim uyarlama örnekeri, Kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler için öğretim değerlendirme örnekleri.
ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ

Ders Kodu

OZEG217

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Toplumsal yaşama geçiş; özel eğitimin bağımsız yaşama hazırlamadaki rolü; yetişkin zihin yetersizliği olan bireyler ve yetişkinlik dönemi; zihin yetersizliği olan bireylerin aileleri; geleceğe hazırlanma ile zihin yetersizliği olan bireylere yönelik özel eğitim ve mesleki eğitim uygulamaları; yapılan uygulamaların bağımsız yaşama hazırlamaya katkısı; yetişkinlere hizmet sunan sivil toplum örgütleri; mesleki becerilerin gelişimi; temel iş becerilerinin kazandırılması; istihdam edilebilirlik becerileri; aileden ayrılma; serbest zaman etkinlikleri; bağımsız yaşama geçişin planlanması; zihin yetersizliği olan bireylere yönelik pratik program hazırlama aşamaları ile program geliştirme süreçleri; mesleğe hazırlık ve yetişkinlik döneminde istihdama yönelik örnek uygulamalar; örnek bir mesleki eğitim uygulaması; hazırlanan programı izleme ve değerlendirme süreçleri.
ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG314

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sosyal becerilerin tanımı, çocuklarda günlük yaşam ve sosyal becerilerin gelişimi, farklı yetersizlikleri olan öğrencilere hangi günlük yaşam becerilerinin (özbakım, ev-içi beceriler, toplum becerileri, serbest zaman becerileri vb.) ve sosyal becerilerin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme, bu becerilerin kazandırılması için ölçme araçları hazırlama, öğretim ortamını düzenleme, kullanılacak ipuçlarına ve ipuçlarını silikleştirme işlem süreçlerine karar verme, uygulama, kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama. kişilerarası ilişkiler, sosyal sorumluluk, özgüven, sosyal problem çözme, kurallara uyma; pratik becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: günlük yaşam-özbakım becerileri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi toplumsal uyum becerilerinin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme; toplumsal uyum becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.
YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

OZEG426

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Uygulamalı davranıi analizi; öğrenme aşamaları: davranışsal amaç yazma, öğrenme aşamaları, edinim, akıcılık, kalıcılık, genelleme; etkili öğretim: etkili öğretmen özellikleri, etkililik, verimlilik, sistematik öğretim ve aşamaları, öğretim yöntemine karar verirken dikkat edilecek hususlar; yanlışsız öğretimin temel felsefesi: yanlışsız öğretimin özellikleri, hedef uyaran, ipucu, deneme, yanıt aralıı, denemeler arası süre, silikleştirme; tepki ipucu yöntemleri: eşzamanlı ipucuyla öğretim, sabit beklemeli süreli öğretim, aşamalı yardımla öğretim, artan bekleme süreli öğretim, ipucunun giderek artırılması ile öğretim, ipucunun giderek azaltılması ile öğretim, uyaran uyarlamaları: uyarana şekil verme ile öğretim, uyaran silikleştirme yoluyla öğretim; yanlışsız öğretim yöntemleri ile öğretimi planlama; öğretimi uygulama; öğretimi değerlendirme; izleme; veri toplama.
IŞ VE MESLEK BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG416

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Tutum ve Meslek Hayatı İlişkisi, Rehabilitasyon Kavramı ve İş Rehabilitasyon+Mesleki Rehabilitasyon, Mesleki Rehabilitasyon Yaklaşımı +Pozitif Ayrımcılık Kavramı, Zihinsel Engellilere Yönelik Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi, Avrupa'daki Engelli İstihdam Modelleri, Zihin Engellilere Yönelik Seçilen Bir Meslek Alanında Beceri Analizi Hazırlama, Zihin Engellilere Yönelik Seçilen Bir Meslek Alanında Hazırlanan Beceri Analizleri İle İlgili Tartışma, İş ve Meslek Eğitiminde Yerel Yönetimden Bir Örnek: Kadıköy Belediyesi Engelsiz İş-İstihdam Projesi Örneği, Zihin Engelli Bireylerin İş ve Meslek Eğitimi Sürecinde Ebeveyn Olmak : Aileler Bu Süreçte Ne Yaşar?, Zihinsel Engellilere İş ve Meslek Eğitimi Veren Okullara Gezi ve İnceleme, ABD'de ki Engelli İstihdam Modelleri, Zihin Engelli Bireylere Yönelik Mesleki Alan Belirleme Çalıştayı (Grup Etkinliği), Türkiye İçin Bir Engelli İstihdam Modeli Geliştirme.
İŞİTME YETERSİZLİĞİ VE DİL

Ders Kodu

OZEG332

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dil edinimine katkıda bulunan unsurlar ve işitme yetersizliği olan çocukların dil gelişiminde sorunlara yol açan nedenler: dil ve konuşmanın tanımı, iletişim aracı olarak dilin özellikleri, dilin bileşenleri, konuşma üretimi, dil gelişim kuramları ve işitme yetersizliği olan çocukların dil edinimlerinin özellikleri, , dil edinimi ve gelişiminde etkili olan etmenler işitme yetersizliği olan çocukların dil edinimleri sürecinde karşılaştıkları sorunlar; söz öncesi ve sözel dönemlerde işitme yetersizliği olan çocukların dil gelişiminin temel aşamaları: sözdizimi, sesbilgisi, biçimbirim bilgisi, sözdizimi, anlam bilgisi ve kullanım gelişimi. İşitme kaybının çocukların konuşma ve sözlü dil edinimi üzerindeki etkileri iletişim, dil ve konuşma bozuklukları. Dil ediniminde dinlemenin önemi, işitme engelli çocuğun dil ve bilgi düzeyi.
ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG415

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı; Çevre kavramı, çevre eğitimi ve önemi; okul, aile ve mahalle ortamı olarak çevre ve önemi; su temini, kirliliği ve arıtımı; atmosfer, atmosfer kirliliği ve kirlilik kontrolü; evsel katı atıklar ve bununla mücadele; ses, gürültü ve çevre; çevredeki atıklar ve çocuklar üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapmaktır.
DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİ VE UYGULANMASI

Ders Kodu

OZEG223

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler için kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi; kaynaştırma öğretmenlerine günlük okul rutinleri, etkinlikleri ve geçişleri sırasında öğretim sunabilecekleri uygulamalar; okul öncesi kaynaştırma sınıflarında normal eğitim sürecinde kullanılabilecek etkili ve pratik stratejiler; doğal öğretimin doğası ve özellikleri; doğal öğretimin kuramsal temelleri; doğal öğretim stratejisinin yararları ve sınırlılıkları; doğal öğretim stratejileri; çevresel düzenlemeler; fırsat öğretimi; talep etme yaklaşımı; doğal dil paradigması; doğal öğretimin planlanması; doğal öğretimde veri toplama; ailelerle çalışma; erken müdahale programlarında doğal öğretim süreci: temel tepki öğretimi, etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programı, Denver erken başlama modeli; doğal öğretim süreci ile doğal bir şekilde uygulama ve öğretime yönelik yapılan uygulamalar.
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA TEMEL BECERİLERİN KAZANDIRILMASI

Ders Kodu

OZEG325

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Otizm spektrum bozukluğu; otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin özellikleri; otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için temel beceriler; otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için temel becerilerin değerlendirilmesi; otizm spektrum bozukluğunda temel becerilerin öğretimi: görsel ve işitsel algı becerilerinin öğretimi; eşleme becerilerinin öğretimi, sınıflama ve gruplama becerilerinin öğretimi, sıralama becerilerinin öğretimi, temel taklit becerilerinin öğretimi, iki basamaklı taklit becerilerinin öğretimi, tek basamaklı ve iki basamaklı yönerge izleme becerilerinin öğretimi, temel alıcı dil becerilerinin öğretimi, iki basamaklı alıcı dil becerilerinin öğretimi, ortak dikkat becerilerinin öğretimi, ifade edici dil becerilerinin öğretimi; temel becerilerin öğretiminde yöntem ve teknikler: ayrık denemeli öğretim, temel tepki öğretimi, pekiştirme, ipucu sunma, hata düzeltme.
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İÇİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Ders Kodu

OZEG340

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Özel öğrenme güçlüğü ve öğrenme problemleri; nedenleri; önlemler; öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin özellikleri; öğrenme güçlüğünün alt türleri; disleksi; diskalkuli; disgrafi; öğrenme; öğrenmenin önemi; öğrenme stratejileri; öğrenme ve öğrenmeyi destekleyici stratejiler; öğrenme stratejilerinin öğretimi; motivasyonu artırıcı stratejiler; dikkati artırıcı stratejiler; hatırlamayı geliştirici stratejiler; zaman yönetimi stratejileri; bilgiyi düzenleme stratejileri; sınav/test stratejileri; dinleme ve not tutma stratejileri; kendini düzenleme stratejileri; okuma-yazma stratejileri; matematik öğrenimi; kavram öğrenimi; genelleme stratejileri; erken özel eğitim; öğrenme güçlüğü yaşayan yetişkinlere öğrenme stratejileri; okul öncesi dönemde öğrenme stratejileri; kaynaştırma ortamları; bütünleştirme; sınıf uyarlamaları; en az kısıtlayıcı ortamlar; örnek uygulamalar; öğretim yöntemleri; bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlama; bireyselleştirilmiş öğretim planı hazırlama.
YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG213

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yönelim ve yönelim becerileri, iç çevresel kavramlar ve dış çevresel kavramların öğretimi, ipucu (duyumsal ipuçları), işaret (çevresel ipuçları) kavramları, ilkeleri, önkoşulları ve öğretim planları, arama yöntemleri, ölçme becerisi, pusula yönlerinin ve bina içi ile bina dışı numaralama sistemlerinin ilkeleri, önkoşulları ve öğretim planları, yönelim ve bağımsız hareket becerilerinin tanımadığı çevrelerde problem çözme amacıyla kullanması. Bağımsız hareket becerileri, kavramları, ev içinde, bahçede sokakta trafk ışıklarında, mahallede karşıdan karşıya geçme, il içinde toplu taşıma araçlarıyla yolcululuk, gören rehberle ev içinde, bahçede sokakta trafk ışıklarında, mahallede karşıdan karşıya geçme, il içinde toplu taşıma araçlarıyla yolcululuk, bastonla ev içinde, bahçede sokakta trafk ışıklarında, mahallede karşıdan karşıya geçme, il içinde toplu taşıma araçlarıyla yolculuk.
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME

Ders Kodu

EGIT360

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları. Hayat boyu öğrenme anlayışıyla bireylerin; bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal, kültürel gelişmelerini ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini geliştirme imkânı sağlamak. Örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeleri sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümünü kapsamaktadır.
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT325

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çocuk psikolojisinin temel terimleri, kavramları, tanımları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; doğum öncesi gelişimi etkileyen faktörler: çevre ve kalıtımın önemi; doğum sonrası gelişim: doğum sonrası gelişimi etkileyen faktörler: çevrenin özellikleri, ailenin özellikleri; gelişim kuram ve kuramcıları; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; problemlerle başa çıkma yöntem ve stratejileri; özel gereksinimleri olan çocuklar; özel gereksinimleri olan çocukların özellikleri; özel gereksinimi olan çocuklara yönelik yaklaşımlar; özel gereksinimli çocukların gereksinimlerine yönelik verilen destek hizmetler.
EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA

Ders Kodu

EGIT349

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri; bir projenin kabulü için gerekli koşulların oluşturulması; projeye kaynak bulunabilmesi için geliştirilecek stratejiler; projelerde takım çalışmasının önemi ve proje ile ilgili faaliyetlerin genel koordinasyonu; proje hedeflerinin S (Specific) Özgül-Belirli-Özel, M (Measurable) Ölçülebilir, A (Achievable) Ulaşılabilir-Gerçekleştirilebilir, R (Realistic) Gerçekçi-Uygun, T (Time-bound) Sürelilik kriterlerine uygun bir şekilde belirlenmesi.
OKUMA GÜÇLÜĞÜ:TANILAMA VE MÜDEHALE

Ders Kodu

OZEG249

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Öğrenme güçlüğü; öğrenme güçlüğü nedenleri; öğrenme güçlüğü belirtileri; öğrenme güçlüğü alt türleri; öğrenme güçlüğünün yaygınlığı; disleksi; öğrenme güçlüğü ve okuma; okuma güçlüğü ve belirtileri; okuma güçlüğünün değerlendirilmesi; değerlendirme araçları; okuma güçlüğünün yaygınlığı; okuma güçlüğü yaşayan bireylerin özellikleri; erken çocukluk ve okuma güçlüğü; okuma güçlüğü yaşayan yetişkinler; okuma güçlüğü tanılama; okuma güçlüğü tanılama araçları; sözdizim; biçimbirimbilgisi; sesbilgisi; kelime tanıma ve okuma gelişimi; doğru ve hızlı okuma; akıcı okuma; okuduğunu anlama; kelime dağarcığı ve önemi; artikülasyon bozukluğu; kekemelik; okuma güçlüğünde araştırma temelli yöntemler; erken müdahele; kaynaştırma ortamları; bütünleştirme; sınıf uyarlamaları; örnek uygulamalar; öğretim yöntemleri; bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlama; bireyselleştirilmiş öğretim planı hazırlama.
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Ders Kodu

OZEG221

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Otizm spektrum bozukluğu ve davranış yönetimi yaklaşımları: uygulamalı davranış analizi ile ilgili temel kavramlar, uygulamalı davranış analizi ilkeleri; bilişsel davranışsal yaklaşım; davranış, davranışın özellikleri ve işlevleri: dikkat çekme; ilgi elde etme; hoşlanılmayan bir durum ve işten kaçma; duyusal uyaran elde etme; problem davranışların değerlendirilmesi; problem davranışın ölçülmesi; otizm spektrum bozukluğuna özgü davranış problemleri; sık görülen davranış problemleri: iş birliği yapmama, öfke nöbetleri, streotipik davranışlar, kendine zarar verme; seyrek görülen davranış problemleri: uyku bozuklukları, yemeyi reddetme ve diğerleri; davranış problemleri ile başetme: öncül temelli stratejiler; sonuç temelli stratejiler; davranış müdahale planı hazırlama; davranış planını uygulama; müdahale planının değerlendirilmesi ve etkisinin izlenmesi.
İŞİTMENİN DOĞASI VE İŞİTMEYE YARDIMCI TEKNOLOJİLER

Ders Kodu

OZEG232

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
İşitme anatomi ve fizyolojisi; işitme kaybının sınıflandırılması; işitme kaybının türü ve derecesine göre kişi üzerindeki etkileri; işitme testleri; yenidoğan işitme tarama programı ve tanı yaşı üzerine etkisi; işitme cihazları: parçaları ve işlevleri, işitme cihazının yetersizlikleri, kişisel FM sistemleri, sınıf merkezli yükseltici sistemler, elektromanyetik indüksiyon sistemleri; koklear implantlar: parçaları, işlevleri, kullanımı, koklear implant adaylık kriterleri, koklear implantlar ve işitme cihazları arasındaki farklar; erken cihaz ve implantasyonun önemi: nöroplastisite, dil ve dinleme becerileri arasındaki ilişki, uyarıcı çevre, anlamlı uyaran kullanımı. İşitme kaybı derecesi ve türü, buna bağlı olarak çocuk için en uygun teknolojinin ne olduğu; uygun teknolojilerin kullanımını etkileyen faktörler; çocuk için günlük hayatta işitme açısından en uygun dinleme ortamlarını oluşturma.
BİREYSEL FARKLAR VE PSİKOLOJİ YAKLAŞIMLARI

Ders Kodu

ZEEG108

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
İnsan davranışlarını bilimsel yöntemle inceleme, bireysel, bireylerarası, bireyin kendi içindeki farkları ve özel eğitim sınıflandırmaları, yetersizliği olanlara hizmet yaklaşımları. Farklılığın nedenlerini, sonuçlarını ve giderilmesini açıklayan psiko-dinamik, biyofiziksel, davranışsal, sosyolojik ve diğer yaklaşımlar. Farklılıkları anlamayı öğrenme, bilimsel inceleme yöntemi, bireysel farklılıklar ve engelliler, bireysel farklılıklar ve özel eğitimde sınıflama, yetersizlikten etkilenmiş çocuk, engelli bireylerin ailelerine yönelik çalışma, farklı davranışları açıklama ve değiştirme yaklaşımları, hizmet ve sağaltım yaklaşımları, dinamik psikoloji yaklaşımları, biyofiziksel psikoloji yaklaşımı, davranışçı yaklaşım, sosyolojik yaklaşım, sosyolojik açıdan farklı olma ve sapkın olma. Bu ders kapsamında öğretmen adayları, bireysel farklılık kavramı ile yetersizliklerden etkilenmiş çocuklar için uygun eğitim yöntemlerini tartışır.
İŞİTME YETERSİZLİĞİNDE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ

Ders Kodu

OZEG336

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
İletişim: iletişimin tanımı, insanlar arası iletişim, işiten çocuklarda iletişim yolları ve iletişim becerileri; konuşmaya dayalı sözel dilin sosyal, entelektüel ve eğitsel gelişimdeki ön emi; dil: dil edinim kuramları, alıcı ve ifade edici dil; konuşma: konuşmanın algılanması ve üretimi, işitme engelli çocukların konuşma özellikleri; dinleme: dil ediniminde dinlemenin önemi, dinlemeyi kolaylaştırıcı ortamlar, dinlemeyi destekleyici cihazlar; sınıf ortamında iletişim: işitme engelli çocuklarla kullanılan iletişim yöntemleri, öğretim sırasında iletişimde göz önünde bulundurulması gereken hususlar. İşitmezliğin neden olduğu sorunlar, bu sorunlardan kaynaklanan iletişim, eğitim ve sosyal engelleri aşma yolları. Toplumda kullanılan iletişim yöntemleri, işiten toplumda kullanılan konuşmaya dayalı iletişim yöntemlerinin önemi ve sosyalleşmeye olan katkısı.
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ

Ders Kodu

REPD228

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.
TEKNOLOJİ VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

Ders Kodu

BOTE362

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
TEKNOLOJİ VE YETİŞKİN EĞİTİMİ
EĞİTİMDE DRAMA

Ders Kodu

EGIT346

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, İletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı. Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
OKUL ÖNCESİNDE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Ders Kodu

OOEG471

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, üstün yetenekli okul öncesi çocukların özellikleri ve bu çocuklara ilişkin yapılabilecek düzenlemelerle ilgili öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmaktır. Derste, üstün yeteneğe ilişkin tanım ve kavramlar, üstün yeteneklilik ve çevre, üstün yeteneklilik ve kalıtım, cinsiyet ve üstün yeteneklilik, üstün yetenekli çocukların gelişimsel ve eğitimsel özellikleri, üstün ve özel yetenekli çocuklarda bireysel farklılıklar, üstün yetenekli çocukların eğitimsel ihtiyaçları ve eğitimsel düzenlemeler, bilişsel, sosyal-duygusal ihtiyaçları, üstün yetenekli çocukların karşılaştığı problemler ve çözüm önerileri, okul öncesinde üstün yetenekliler ve aileleri konuları incelenecektir. Üstün yetenekliliğe ilişkin tanım ve kavramlar, kuramlar, Dünyada ve Türkiye’de üstün yetenekliler, üstün yetenekli çocukların özellikleri, bireysel etmenler, eğitimsel ihtiyaçları ve eğitimsel düzenlemeler, bilişsel ihtiyaçları ve yapılabilecek düzenlemeler, sosyal-duygusal ihtiyaçları,üstün yeteneklilerin karşılaştığı problemler ve çözüm önerileri, üstün yetenekliler ve aileleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
MEDYA OKURYAZARLIĞI

Ders Kodu

BOTE359

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Information literacy; the conscious use of the internet and social media; the effects of social media on individuals; the power of information dissemination and misleading; power of news dissemination; media and perception management; legal rights and responsibilities for the media and the internet; copyright; personality right; information confidentiality; privacy violation; language use in the media; value and quality analysis of news; popular culture; male and female roles in the media; consumer culture and advertisements; stereotyping in the media; media education media analysis; understanding media correctly; necessity of having media literacy, media literacy in the European Union; theoretical and practical approaches in the field of media literacy; Political view of media literacy; media literacy movement; adult learning of media literacy.
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM

Ders Kodu

EGIT353

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi, karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma, farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitim finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması, farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik, farklı ülkelerde reform ve yenileşme girişimleri, farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri, eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma, eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurum ve kuruluşlar, eğitimde uluslararasılaşma, karşılaştırmalı eğitime yakın disiplinler, ülkelerin eğitim tarihleri, ülkelerin eğitim politikaları, karşılaştırmalı eğitimin yararları, karşılaştırmalı eğitimin amaçları, karşılaştırmalı eğitimin tarihçesi, Avrupa’nın bütünleştirilmesi yolunda eğitim çalışmaları, kapitalist ülkelerde eğitim reformları, sosyalist ülkelerde eğitim sistemleri ve reformları.
MUTLULUK

Ders Kodu

EGIT424

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, yaşamdaki nihai hedef olduğu söylenen ‘mutluluk’ olgusu hakkında çok yönlü bir kavramsal farkındalık oluşturmaktır. Mutluluk konusu, Antik Çağ filozoflarından bu yana yaklaşık olarak 2500 yıldır eski ve çağdaş filozoflar, psikologlar ve sosyal psikologlar tarafından hep ele alınagelmiştir. Bu derste, farklı tanımları bulunan mutluluk olgusunun ‘boş/hoş zaman’, ‘hayatın anlamı’, ‘haz’, ‘bilinçli farkındalık’, ‘akış’, ‘tutku’ ‘başarı’, ‘değerler’, ‘amaç’, ‘maddiyat’, ‘insan ilişkileri’ gibi olgularla olan bağlantıları irdelenecektir. Bu derste mutluluk bir sonuç olarak değil belirsizlikleri ve olumsuzlukları da içinde barındıran, mutsuzluğun kaynağını bilmenin önemini de vurgulayan bir süreç olarak ele alınacaktır. Öǧrenciler kendi yaşam yolculuklarını tasarlamaları bakımından teşvik edilecek; düşünce, duygu ve eylem üçgeninde şekillenen yaşama dair tercihler şiir, kısa öykü ve kısa filmler bağlamında tartışılacaktır.
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇEVRE EĞİTİMİ

Ders Kodu

OOEG352

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM

Ders Kodu

EGIT359

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları: sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünde sürdürülebilirlik, toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik, eğitim ve sürdürülebilirlik, insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik, göç, yoksulluk ve eşitsizlik, sürdürülebilir çevre, ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik, doğayla uyum içerisinde sürdürülebilir toplum, nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre, teknololjik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları, ve çevre, sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik, insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili temel kavramlar, sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları, sürdürülebilir kalkınmanın eğitime katkısı, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma için eğitim stratejik planı, küresel çevre problemleri ve eğitimin rolü.
MİKRO ÖĞRETİM

Ders Kodu

EGIT354

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Ders Kodu

EGIT361

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı (sigara,uyuşturucu …vb), oyun ve teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile faktörleri, kişinin birlikte olduğu akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenlerinin ne olduğu; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerilerinin nasıl olduğu ve geliştirilebileceği; bağımlılıktla mücadele sürecinde sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılıkila ilgili önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politikaların neler olduğu ve strateji yöntemleri; yeniden uyum sürecinin nasıl organize edilmesi gerektiği ve bu süreçte rol alması gereken aile, okul, sağlık ve sosyal hizmetler biriminin görev ve sorumluluklarının neler olduğu.

TC ve KKTC

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.