İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-gorsel-iletisim-tasarimi-programi-1 CIU-gorsel-iletisim-tasarimi-programi-2 CIU-gorsel-iletisim-tasarimi-programi-3

Program Hakkında

Görsel İletişim Tasarımı çağın gerekleriyle birlikte ortaya çıkan, fotoğraftan videoya, reklam tasarımından oyun ve gazete tasarımına kadar farklı alanlara uzanabilen bir alandır. Bu farklı alanları kendi kavramsal çerçevesi içerisinde yoğurabilen bir özelliğe sahip olduğundan dolayı Görsel İletişim Tasarımı kitle iletişimi ve iletişim fakülteleri içerisinde kendine has bir konuma sahiptir. Görsel İletişim Tasarımı, grafik tasarımın sınırlarını aşarak film tasarımına, TV prodüksiyonuna, gazete tasarımına ve üretimine, hareketli grafiklere, 2 ve 3 boyutlu animasyon dünyasına kadar çok farklı kitle iletişim alanlarına uzanabilen zengin bir öğretim yelpazesi sunar. Kısaca Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bilgilerini, fikirlerini, hatta hayallerini fotografik imgelerle, video görüntüleriyle, filmlerle anlatmayı seven, görselliğin, hareketin ve yenilikleri takip eden, yaratıcılık potansiyelini farklı alanlarda keşfetmek isteyenlerin bölümüdür.

Eğitim Olanakları

Disiplinlerarası yaklaşımla sanat ve teknolojinin dengeli bir bileşiminden oluşan program, doğası gereği ilgili diğer bilimsel disiplinlerden de destek alır. Bölüm güncel estetik eğilimlerin ve iletişimin teorik temellerinin karşılıklı etkileşim içinde öğretildiği kuramsal derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi yaratıcı potansiyellerini keşfedecekleri ve onları öğretim üyelerinin uzman yardımlarıyla daha da geliştirecekleri video üretimi, multimedya tasarımı, 2 ve 3 boyutlu grafik animasyon, kurgu ve jenerik grafiği, web tasarımı, modelleme ve maket tasarımı, görsel iletişim atölye uygulamaları gibi uygulamalı derslere de yoğun ağırlık verir. Dersler uluslararası bir atmosfer içerisinde deneyimli akademisyenler alandan gelen pratikte uzman öğretim elemanları tarafından yürütülür. Eğitim dili İngilizce olan programda mezunlar üniversitenin ve bölümün uluslararası profilinden edindikleri tecrübeler ile uluslararası ajanslarda ve medya kuruluşlarında rahatlıkta uyum sağlar.

gorsel-iletisim-tasarimi-lisans-programi

Kariyer Alanları

Görsel İletişim Tasarım Bölümünden mezun olan öğrenciler, kazandıkları disiplinlerarası düşünsel ve yaratıcı beceriler ve yeni iletişim teknolojilerine hakim nitelikleriyle iletişim sektörünün pek çok alanında çalışma olanağı kazanabilirler. Ayrıca öğrenciler, diledikleri takdirde kendilerini akademik alana da yöneltebilirler. Medya kuruluşları, ajanslar ve matbaalarla varolan iş birliği ile bölüm öğrencileri, eğitimleri sırasında gerçek iş hayatında deneyim kazanma şansına sahiptirler. Mezunlarımız edindikleri teknolojik bilgi ve yaratma becerileriyle başlıca şu alanlarda kariyer olanağı bulabilirler:

• Web Tasarımı
• Animasyon
• İnteraktif Enformasyon Tasarımı
• Bilgisayar Destekli Grafik ve Multimedya Tasarımı
• Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
• Video ve Film Prodüksiyonu
• Özel Efekt Tasarımı
• Postprodüksiyon
• Reklam Ajanslarında Sanat Yönetmenliği ya da Yaratıcı Yönetmenlik
• Bilgisayar Yazılımları Ekran Düzenlemeleri
• Yerel, Bölgesel ve Ulusal TV’lerde Reji-Kurgu Üniteleri.

İletişim

İletişim Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU124
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2301
Fakülte E-posta: secretary-foc@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Dilan ÇİFTÇİ
Bölüm Başkanı E-posta: dciftci@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
KİTLE İLETİŞİMİNE GİRİŞ

Ders Kodu

COMM101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders yeni iletişim teknolojilerini de göz önünde bulundurarak öğrencilere medyanın yapısı ve işlevleri hakkında temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ders, iletişim öğrencilerine yazılı ve dijital de dahil olmak üzere çeşitli medya endüstrilerinin temel niteliklerini aktaracak şekilde tasarlanmıştır. Kitle İletişimine Giriş dersi çerçevesinde ayrıca medyanın, yaşam biçimleri, kamuoyu, yönetişim ve işletmeler üzerindeki etkileri de ele alınmaktadır. Bu ders kitap, gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının tarihsel arkaplanına özel bir önem atfederek bu araçların toplumun günlük yaşamı ve ekonomi üzerindeki etkilerini karşılaştırmalı olarak da incelemektedir. Bunun yanında iletişim sürecindeki temel öğeleri ve bu öğelerin medya ilişkileri açısından önemi de Kitle İletişimine Giriş dersinin ana konuları arasında yer almaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
ÇİZİM VE KİL MODELLEME

Ders Kodu

GADS103

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Çizim ve Kil Modelleme dersi, çizim ve kil modellemenin temel unsurlarına odaklanan ve üç boyutlu yaratıma giriş niteliğinde bir derstir. Çizim ve Kil Modelleme dersi, öğrencilerin kilden bir şeyler yaratma ve heykelcilik yöntemlerini kullanma sürecini gözlem yoluyla öğrenmelerini sağlar. Ders kapsamında, eskizlerden ve maketlerden üç boyutlu bir parça geliştirmek yoluyla, öğrencilerin kaynak materyalin ve yenilikçi fikirlerin kullanımına ilişkin farkındalığını artırmak amaçlanır. Öğrenciler, öncelikle tipografinin temelleri ve fikirlerinin grafiksel sunumu ile tanıştırılacak, daha sonra ise çizimlerine dayalı üç boyutlu bir modeli fiziki ortamda işleme yöntemleriyle uygulamalı olarak ilgilenecek ve bu dersin sonunda öğrenciler, üç boyutlu formu görme ve kavrama yetisi kazanacaklardır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
TEMEL TASARIM-I

Ders Kodu

VICD101

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

7
Bu ders, harmoni, kontrast, optik denge, bütünlük, seçim, dominans, tekrarlama, ritim, analoji, metafor, tasarım öğeleri ve prensipleri aracılığıyla tasarımın temellerine odaklanmaktadır. Renk kuramı ve uygulamalarına bir giriştir. Görsel tasarım için önem arz eden birçok detay hakkında öğrenciler bilgilendirilmektedir: Öklid geometrisi, şekil uyumları, ışık, renk, desen, gölge, bütünleşik algı (Gestalt ilkeleri), figür-zemin uyumu, genel bütünleşik uyum, görselde yer alan nesnelerin birbirinden bağımsızlığı ve ilişkilendirilmesine bağlı olarak biçim ve alanların görsel anlatımı. Dizin oluşturma sistemleri alanlarında yapılmış çalışmalar, tasarım işlemi sırasında soyut kavram anlatımı-gerçeklik uygulamaları ve iki ve üç boyutlu tasarım prensipleri konularında öğrencilere temel bilgiler vermektedir. Ayrıca, tasarım teorileri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları sağlamaktadır.
GÖRSEL ALGI VE TASARIM

Ders Kodu

VICD111

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Görsel süreç kaynağa, fizyolojiye ve bilinç dinamiklerinin bütününe bağlı karmaşık bir yapıdır. Algıya dayalı enformasyon, mantık ve beyin aktivitelerinin bileşimiyle oluşur. Ders, bu bakımdan, görsel algı, düşünme, analiz, tasarım, yaratıcılık ve gözlem konularında öğrencilerin yetenek ve becerilerini daha da geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçeve içerisinde Görsel Algı ve Tasarımı dersi, tasarımın temel ve ileri düzeyli bileşenlerinin yanı sıra bellek ve bilişsel süreçlere ve bu olguların görsel algı ile etkileşimlerine odaklanmaktadır. Bu derste, ayrıca, görsel algı ve tasarıma ilişkin kuramsal yaklaşımlara da yer verilmektedir.
İkinci Dönem
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC110

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, psikoloji biliminin kapsadığı geniş bir yelpazeye giriş sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, davranışları incelemek için kullanılan temel teorileri ve araştırma yöntemlerini bilir. Bunlara psikolojik işlevlerin, duyumun, algılamanın ve farklı bilinç durumlarının biyolojik temelleri dahildir. Bilişsel konulara ek olarak, ders sosyal, gelişimsel ve klinik psikolojiye bir giriş sağlar.
TEMEL TASARIM-II

Ders Kodu

VICD102

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

7
Temel Tasarım II dersi temel görsel biçim dinamikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Bu derste öğrenciler tasarım uygulamaları esnasında görsel algılama ve bütünleşik algı (Gestalt ilkeleri) kavramlarının, biçim, alan, yapı, desen, renk hatta iki boyutlu ve üç boyutlu tasarım temel prensipleri ile ilişkisini öğrenerek, tasarımlarını bu olgular göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini konusunda bilgilendirilmektedir. Öğrenciler, üniversite kampüs ortamını içerisinde, etkili bir görsel kompozisyon oluşturabilecekleri bir alan araştırması yaparak, bu alanda çalışma yapmaları teşvik edilmektedir. Öğrencilerden, sembol ve işaretleri tanımlamaları, soyut ve gerçek konumların farkında olmaları, piktogram yaratmaları, tasarım uygulamalarını göz önünde bulundurarak, değerlendirilmesi yapılabilecek doğal nesneleri boyut, desen, nüans, değer/kıymet ve de etkin kompozisyon anlamında itinalı çalışmaları beklenmektedir. Ayrıca, grafik konusunda teorik alan yazı ve görsel iletişim tasarımı çalışma alanları ve kavramları bu derste irdelenmektedir.
SANAT VE KÜLTÜR TARİHİ

Ders Kodu

VICD106

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders sanat ve kültür tarihine odaklanan bir derstir. Bu çerçevede Sanat ve Kültür Tarihi dersi, sanat ve kültüre etki eden gelişme ve kavramları tanıtmaktadır. Tarihte belirli bir mekan ve zaman diliminde meydana gelen kültür-sanat faaliyetlerine ilişkin öğrencilere bütünlüklü bir kavrayış kazandırabilmek için ders, resimden heykeltraşlığa, dramadan müzik, edebiyat ve mimarlığa kadar geniş bir alanı sosyo-ekonomik ve politik bir bağlam içerisinde değerlendirmektedir. Öğrencilerin sanat tarihi ve orijinal stillerin kronolojik gelişimine ilişkin bir bilince sahip olmaları beklenmektedir. Bu perspektif içerisinde ders, ilk insanların sanata ilişkin faaliyetleriyle öğretime başlamakta ve ardından da sanat-kültür etkileşiminin daha karmaşık ve dolayımsız hale geldiği günümüze odaklanmaktadır.
TASARIM ÇALIŞMALARINA GİRİŞ

Ders Kodu

VICD108

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste, üretim, tüketim ve kullanım konularına dair daha genel sorunların, tasarım ve kültürle ilgili daha geniş bir tartışmanın içine yerleştiğini incelenmesi aracılığıyla, tasarımın çeşitli yönlerini açımlanmaktadır. Ders kapsamında, tasarım pratiği ve nesneleri içerisinde toplumsal cinsiyet, iktidar, etik, statü ve ırkçılığın birbiriyle nasıl etkileşime girdikleri eleştirel bir biçimde çözümlenip görselleştirilerek, tasarım ve kültür arasındaki ilişki değerlendirilecektir. Bu karmaşık konuların etraflıca ele alınmasını sağlamak üzere, ders boyunca teorik, tarihsel, sosyal ve politik literatürün okuması yapılacaktır. Dersin sonunda, öğrenciler, tasarım çalışmalarının, tasarımın nasıl kültürel, ekonomik ve sosyal bir işlev edindiğini araştırma ve değerlendirme noktasında bize nasıl “eleştirel” bir bakış açısı sunduğunu anlayabilecek ve ifade edebileceklerdir.
MASAÜSTÜ YAYINCILIK

Ders Kodu

VICD114

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Masaüstü Yayıncılık dersi, bilgisayar desteği aracılığıyla öğrencilerin hazırlamış oldukları baskıyla ilgili tüm dokümanların yayına hazır hale getirilmesine odaklanan bir derstir. Masaüstü yayıncılıkla ilgili dersler genellikle online ya da belirli bir tasarımın kısmi bir parçası şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu ders her iki alanı da içeren ancak masaüstü yayıncılığına daha bütüncül bir perspektiften yaklaşan bir derstir. Bu çerçeve içerisinde derste öğrenciler tasarımla ilgili bilgi ve becerileri kazanarak gerek kapak tasarımı, gerekse de billboard tasarımlarına hakim olabilmektedirler. Dersi alan öğrenciler, edindikleri bilgi ve becerilerle baskı ağırlıklı tüm kuruluşlarda masaüstü yayıncılıkla ilgili görevleri yapabilmektedirler.
Üçüncü Dönem
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

COMM231

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, fotoğrafçılığa, fotoğraf tarihine, fotoğrafın estetik ve temel tekniklerine bir giriş niteliği taşıyan derstir. Ders, fotoğrafa ilişkin kuramsal yaklaşımların ve fotoğraf tarihine ilişkin önemli gelişmelerin incelendiği teorik dersler ile pratik uygulamaların söz konusu olduğu fotoğraf gezilerine de yer vermektedir. Öğrenciler çok farklı konu ve alanları kapsayan fotoğraf gezilerinde gerçek çekim süreçlerine katılma imkanı bulabilmektedirler. Öğrencilerin bu çerçeve içerisinde fotoğrafçılığın tarihsel ve estetik gelişimine ilişkin bilgiler edinmelerinin yanı sıra, daha iyi fotoğraf çekebilmeleri için, zorunlu teknik becerileri de kazanmaları beklenmektedir. Ders, ayrıca, dijital teknolojilerin devasa gelişimi ve fotoğraf sanatı üzerindeki etkilerini de incelemekte, bu çerçevede, dijital ve analog fotoğrafçılığı ayrıntılarıyla karşılaştırarak örnekler üzerinden incelemektedir.
GRAFİK TASARIM

Ders Kodu

VICD201

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Grafik Tasarım hem teorik bilgilendirme hem de stüdyo-pratik uygulama olarak tasarlanmıştır. Teorik ders içeriği, grafik tasarımı için hayati öneme sahip bilgi alt yapısının oluşmasını sağlarken stüdyo çalışmaları grafik tasarım alanı için zorunlu teknik ve kuramsal bilgiyi harmanlayarak birleştirmektedir. Bu bağlamda grafik tasarım tarihi, grafik tasarım prensipleri; örnek olarak hizalama, denge, tutarlılık, kontrast, altın üçgen, yakınlık derecesi ve beyaz alan gibi, tasarım teorisi, renk ve maddeler, temel çizim ve çizim teknikleri, problem çözme ve tasarım süreci, portfolyo yaratmanın temelleri gibi konular öğrencilere aktarılmaktadır. Tasarım sistemleri, tasarım niteliklerinin kriterleri ve değerlendirilmesi, görsel biçimler, işlevler ve problem çözümleri ve medya tasarımı konularında öğrencilere bilgiler vermektedir.
TİPOGRAFİ

Ders Kodu

VICD203

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Tipografi dersinin amacı, görsel iletişim tasarımında tipografi kullanımı konusunda öğrencilere temel bilgiler vermektir. Derste, harflerin anatomik yapılarının incelemesi, kelime ve paragrafların incelenmesi, poster, afiş ve görsellerin tasarımını, bilgisayar yazılımı kullanılarak hazırlanması ve yayınları r hale getirilmesi konularında öğrenciler bilgilendirilmektedir. Tipografik tasarım sistemleri, estetik tasarım ve belirli bir konuyu irdeleyen metin yazısının baskı için hazırlığı, farklı görsel medyanın tipografik kullanım amacı ve teknik metotlar derste anlatılmaktadır. Metin yazılım kuralları ve tekniklerine odaklanan bu ders, ayrıca karakter çeşitleri, metin sınıflandırması, metin aralıkları, karakter aralıkları, takip, yönlendirme, hizalama ve hiyerarşik yapı konularını irdelemektedir. Ayrıca, tipografik animasyonlar yaratılması için gerekli olan belirli bilgisayar programlarını ve teknik yetkinlikleri de öğrencilere kazandırmaktadır.
FİLM VE ANİMASYON TARİHİ

Ders Kodu

VICD207

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sinema Tarihi dersi, gerek akademik eğitimleri kapsamında gerekse ilgi alanları doğrultusunda bu dersi alan öğrencilere sinema tarihine ilişkin temel bilgi vermek için tasarlanmıştır. Bu dersin amacı sinemanın keşfinden 1960’lara kadar uzanan dönemdeki gelişmeleri, ülkeler, tarihsel olaylar ve farklı kültürel ortamlar çerçevesinde değerlendirmek, film, endüstri, teknoloji, seyirci ve yaratıcılık arasındaki ilişkileri açıklamak, filmsel anlatılarda ortaya çıkan farklılıkları eleştirel bir yaklaşımla tanımlamaktır. Ders sinemanın 19. Yüzyılın sonlarından günümüze kadar ki küresel gelişimini etkilemiş olan temel kültürel ve yaratıcı gelenekler üzerine yoğunlaşarak sinema tarihine genel bir bakış açısı sağlar. Bu dersin konuları 1920’lerde Sovyet sinemasını, 1940larda İtalyan yeni gerçekçiliğini, 1950ler ve 60’lardaki Fransa’nın yeni akımını ve günümüzdeki dijital teknolojilerin ortaya çıkışını kapsar.
GÖRSEL-İŞİTSEL HİKAYE ANLATICILIĞINDA SES VE MÜZİK

Ders Kodu

VICD211

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Görsel-İşitsel Hikaye Anlatıcılığında Ses ve Müzik dersinde, sinemada, videoda, sanal gerçeklikte ve diğer görsel ortamlarda ses tasarımı ve müziğin bir araya getirilmesinin yaratıcı ve teknik yönlerinin, estetiğinin ve psikolojisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu derste, görsel medya ve özgün müziğin bir araya getirildiği işbirliğine dayalı yaratıcı performanslarda ses ve görüntünün etkileşimi irdelenmektedir. Ders kapsamında öğrenciler, bilgi aktarımına yardımcı olarak, prodüksiyonun değerini artırarak, izleyicide duygusal bir yanıt yaratarak ve ekrandaki görüntünün duygusal içeriğini vurgulayarak izleyiciyi anlatının içine çeken faktörlerden birisi olan ve anlatının ruh halini belirleyen sesin önemini kavrayacak ve hikaye anlatımının değerini dramatik biçimde etkileyen ses efektlerini, müziği ve hatta sessizliği nasıl doğru şekilde kullanacaklarını öğreneceklerdir.
MEDYA İKNA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

VICD213

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders propagandayı tarihsel, toplumsal ve kültürel bir olgu ve aynı zamanda hem “iyi” hem de “kötü” amaçlar için kullanılabilecek bir teknik olarak incelemektedir. Propagandanın farklı tarihsel ve siyasal dönemlerde değişik kesimlerce hangi çerçevede kullanıldığını sorgulayan bu ders, propaganda ve ikna kavramlarıyla ilgili çeşitli kavramları tartışılmakta ve propaganda çalışmalarının çerçevesini oluşturan kuramsal yaklaşımları irdelenmektedir. Derste öğrenciler propagandanın farklı boyut ve türleriyle ilgili bilgi edinirken, aynı zamanda, propagandanın ilişkili olduğu diğer alanlarla, örneğin halkla ilişkiler ve reklamcılıkla olan benzerliklerini ve farklılıklarını da öğrenme fırsatı bulabilmektedir. Bu ders kapsamında öğrencilerin propagandayla ilgili örnek olaylar üzerine okuma, araştırma, yazma ve sunum yapmaları gerekmektedir.
Dördüncü Dönem
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
İLETİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ

Ders Kodu

ILAW242

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin iki temel amacı vardır: Birinci temel amaç, gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi çeşitli medya alanındaki mesleklerde etik ilkeleri ve kuralları tartışmak ve bu ilkelerin belirli durumlarda nasıl uygulandığına bakmak veya uygulanmadığı durumları tartışmaktır. İkinci olarak ders, medya hukuku kapsamında kişisel hayatın gizliliği, iftira, müstehcenlik, ırksal nefret, nefret söylemi, fikri mülkiyet ve telif hakkı gibi belirli konulara odaklanmaktadır. Ders aynı zamanda basın özgürlüğüne ve medya ile ilgili yasal düzenlemelerin medya kurumlarını nasıl etkilediğini anlamak için gerekli olan temel uluslararası hukuk bilgisine başvurmaktadır. Dönem projesi, öğrencilere kendi ülkelerindeki medya ve etik alanındaki yerel yasa ve düzenlemeleri araştırma ve sorgulama fırsatı sağlamaktadır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME

Ders Kodu

VICD204

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Dijital teknolojiler, iletişim, özellikle de görsel iletişim alanını büyük bir dönüşüme uğratmaktadır. Günümüz dünyasında bu teknolojilerin ürünleri insanı çepeçevre sarmıştır. Dijital imge ve videolar sanat ve bilimin her alanında geliştirilmekte ve spesifik amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadırlar. Bu ders bu gelişimin farkında olarak insanın görsel algısı için oluşturulan dijital görüntü işleme süreçlerinde kullanılan güncel analitik dijital görüntü işleme araç ve yöntemlerine odaklanmaktadır. Dersin genel amacı grafik ve bitmap imajlarının yanı sıra farkı medyalar için yaratımın montajın ve dijital görüntü işleme süreçlerinin yapı ve anlamını keşfetmektir. Bu doğrultuda çalışabilmek için Photoshop gibi gerekli programlar derste öğretilmektedir. Derste öğrencilerin yeni tasarım araçları için önceki tasarım deneyimlerini kullanmaları beklenmektedir.
KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI

Ders Kodu

VICD208

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Kullanıcı Arayüzü Tasarımı dersi iki hedefe odaklanmaktadır. Birinci hedef öğrencilere kendi tasarım becerilerini ve bilgisayar deneyimlerini geliştirebilecekleri web tabanlı projeler geliştirebilmelerini sağlamaktır. Dersin ikinci amacı ise internetin sınırsız potansiyellerini öğrencilere tanıtarak onların kendi sınırlı zamanları içerisinde projelerini geliştirebilmelerine olanak sağlayabilmektir. Ders, öğrencilerin Hypertext Markup Language, Cascading Style Sheet ve Javascript gibi konularda temel bilgi ve becerileri edinmelerini sağlarken, kişisel bilgisayarlarda ve akıllı telefonlarda güzel görünen web kullanıcı gerekliliklerini analiz ederek kendilerini nasıl bir web tasarımcısı olarak keşfedebileceklerine, kendi özgün stillerini nasıl yaratabilecekleri ve bu çerçevede nasıl proje önerisi geliştirebilecekleri konularında öğrencilere yardımda bulunmaktadır.
TECİMSEL FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

VICD210

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Tecimsel Fotoğrafçılık dersinin temel amacı, fotoğrafla ilgili becerilerin tecimsel uygulamalarına dair daha ileri düzey fotoğrafçılık pratiklerine odaklanmaktır. Tecimsel Fotoğrafçılık dersinde geniş bir skaladaki fotoğrafçılık disiplinleri ve uygulamaları ele alınır. Bu ders kapsamında öğrenciler fotoğraf aydınlatmasının temel prensiplerini öğrenecek, portre fotoğrafçılığı sanatına dair çalışmalar yapacak, hızlandırılmış (time-lapse) fotoğrafçılık becerilerini geliştireceklerdir. Tecimsel Fotoğrafçılık dersi kapsamında öğrenciler, ders anlatımları, seminerler, özel dersler (tutorial), atölyeler (workshoplar) ve grup çalışmaları aracılığıyla profesyonel yaşamlarında işlerine yarayacak ve tecimsel fotoğrafçılık bağlamında çok değerli ve çeşitli birtakım teknik beceriler edineceklerdir. Tecimsel fotoğrafçılık dersi, tecimsel fotoğraf çekimi ve tecimsel fotoğrafçılıkta kullanılan pozların yanı sıra aydınlatma ve yaratıcı tekniklere de odaklanacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

VICDXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Beşinci Dönem
DİJİTAL VİDEO İŞLEME

Ders Kodu

COMM403

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Dijitial Video İşleme dersi video görüntünün yapısını keşfetmek, hareketli görüntülerin doğasını anlamak ve bu görüntüleri dijital olarak kurgulayabilmek için oluşturulmuş olan bir derstir. Adobe Premiere ve After Effects gibi dijital video kurgu programlarının temelleri öğrencilere çalışma araçları olarak gösterilmektedir. Öğrencilerden beklenen önceki tasarım deneyimleri ile yeni tasarım araçlarını öğrenmeleridir. Bu çerçeve içerisinde, mekansal örnekleme, hareket analizi, parametrik hareket modelleri, hareketi kompanse eden filtreleme, gürültü azaltma, restorasyon, süper-çözünürlük, ‘deinterlacing’, görüntü örneklem yapılarının dönüştürülmesi ve sıkıştırılması gibi konuları içeren görüntü işleme uygulamaları derste işlenmektedir. Video segmentasyon ve katmanlı video gösterimleri, filigran, gerçek zamanlı video aktarımı, sıkıştırılmış-etki alanı video işleme ve dijital TV de derste ele alınmaktadır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
YAZ STAJI-I

Ders Kodu

VICD200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
İki yaz stajından ilki olan Yaz Stajı I Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerine uygulama yapma, gerçek dünya deneyimi edinme olanağı ile mezuniyet sonrası gazetecilik sektöründeki kariyerlerinde kendilerine yardımcı olabilecek profesyoneller ile iletişim şansı sağlamaktadır. Öğrenciler, Bölüm’ün de bilgi ve onayı çerçevesinde, staj yapacakları kurum veya kuruluşları ayarlamak ve en az dört hafta veya yirmi iş gününden oluşan staj süresini tamamlamak durumundadırlar. Stajın tamamlanmasından sonra öğrenciler Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün öğretim üyelerinden oluşan bir komitede staj deneyimlerini ve üretilen işleri belgeleyen raporları komite üyelerine sunmak zorundadırlar. Yaz stajını tamamlayan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri çalıştıkları kurumda kendilerine danışmanlık yapan işverenleri tarafından değerlendirmeye alınan raporları da jüriye sunmak durumundadır. Her öğrenci Görsel İletişim Bölümü tarafından hazırlanan staj kural ve yönetmeliğindeki maddelere koşulsuz uymak zorundadır.
GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

VICD301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Grafik Üretim teknikleri, öğrencilerin grafik üretim sürecinde kullanılan farklı teknikler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda derste, baskı teknolojisinin tarihçesi ve gelişim süreci gibi kavramsal konuların yanı sıra baskı türleri, renk ayrım sürecindeki temel unsurlar, tasarımı baskıya hazır hale getirme süreci, matrix, kesme ve birleştirme yöntemleri gibi teknik konulara da yer verilmektedir. Derste ayrıca, görüntü düzenleme, elektronik dosya yönetimi ve formatlama, kağıt ve diğer alternatif baskı malzemeleri, renk yönetimi ile temel basım teknikleri gibi konular, grafik tasarım uygulamalarındaki etkileri bağlamında ele alınmaktadır. Derste yürütülen çalışmalarda öğrencilerin geçmiş derslerde edindikleri teorik ve pratik bilgi ve becerilerini kullanmaları beklenmektedir.
2D ANİMASYON

Ders Kodu

VICD305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders öğrencilerin grafik, web tasarımı, ya da hareketli grafik alanlarında yaratıcı proje geliştirmelerine ve bu projeleri pratiğe aktarmalarına yardımcı olan bir derstir. Öğrenciler ders kapsamında, 2D animasyonların kullanıldığı Flash ve After Effect gibi dijital bilgisayar destekli programları kullanarak laboratuvar ortamlarında kısa filmler ve animasyon destekli projeler gerçekleştirmektedirler. Kısa film ve animasyon projelerini takiben öğrenciler ikinci aşamada gerçekleştirdikleri yeni projelerde yarattıkları karakterler ve animasyonlar aracılığıyla After Effects yazılımı ara yüzü hakkında daha fazla bilgi edinebilmektedirler. Ders, teorik ve görsel iletişim tasarımı bilgisayar laboratuvarlarda gerçekleştirilen pratik uygulamalar olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
REKLAM TASARIMI

Ders Kodu

VICD307

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Reklam Tasarımı dersi, tasarımın reklam içerisindeki rolüne odaklanmaktadır. Medya ve pazarlama gerçeklikleri içerisinde reklam stratejileri ana konularından birini oluşturmaktadır. Öğrenciler derste, tüketim malları, tüketici hizmeti ve kamu hizmeti gibi reklamcılığın belirli hizmet alanlarını inceleme fırsatı bulabilmektedirler. Bu çerçeve içerisinde ürünleri, hizmet ve fikirleri satmak için kullanılan grafik tasarım materyallerinin sorunlarının yanı sıra, reklam tasarım ilkeleri ve uygulamaları, taslak ve kompozisyonlar ve sunumlarının hazırlanması, illüstrasyon kullanımı, pazarlama stratejileri çerçevesinde tipografi ve fotoğraf kullanımı gibi konular derste işlenmektedir. Öğrencilerden reklam endüstrisi alanından belirli tasarımları seçip bu tasarımlara odaklanılması beklenmektedir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

VICDXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
.
Altıncı Dönem
Research Methods for Communication

Ders Kodu

COMM366

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

5
Kitle İletişiminde Araştırma Teknikleri dersi, genel olarak sosyal bilimlerde, özel olarak kitle iletişiminde kullanılan araştırma tekniklerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, araştırma süreci, hipotez aşaması ve geliştirimi, araştırmanın planı, örneklem grubu, ölçme ve değerlendirme, güvenilirlik ve geçerlilik, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktörler gibi araştırma teknikleri incelenmektedir. Ders araştırma kavramlarının ve yöntemlerinin yanı sıra, iletişim alanında yapılan bilimsel bir çalışmaya giden yollar ve aşamaları tartışmakta, öğrencilerin bu aşamaları kendi araştırma projelerinde uygulamaları sağlanmaktadır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
3D ANİMASYON

Ders Kodu

VICD306

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
2D Animasyon dersinin ileri düzeyi olan bu derste öğrenciler 3D animasyon tekniklerini kullanarak gerek ışık, gerek zemin değişikliği, gerekse de modelleme tekniklerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Dönem içerisinde öğrenciler, ayrıca, bir çok kısa film, reklam filmi ve kamu spotu çekerek farklı uygulama alanlarında üretim yapma olanağı bulabilmektedirler. Görsel İletişim Tasarımı bilgisayar laboratuvar uygulama merkezlerinde gerçekleştirilen 3D Animasyon ders ile birlikte öğrenciler kısaca 3D animasyon olanağını kendi yaratıcılıklarıyla birleştirebilmektedirler. Ders, bu çerçevede, teorik ve bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirilen uygulamalı dersler olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
AMBALAJ TASARIMI

Ders Kodu

VICD308

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Ambalaj tasarımına giriş niteliğinde olan bu derste, ambalaj tasarımı hem kuramsal hem de uygulamalı olarak ele alınmaktadır. Dersin kuramsal boyutu, ambalaj tasarımının tarihçesinden konuya ilişkin ticari ve idari zorunlulukların yerine getirilmesi sürecine kadar çeşitli konuları kapsamaktadır. Dersin uygulamalı kısmı ise, estetik, pazarlama, ambalaj imalatındaki gereklilikler, marka kimliği oluşturma çalışmaları, maliyet hesabı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken faktörler, ambalajın geçirgenlik ve raf ömrü, çevresel etkiler, prototipleme, alan testi ve değerlendirme gibi konularını içermektedir. Derste, ayrıca, ambalaj tasarımının bir pazarlama aracı olarak kullanımı gıda ve kozmetik endüstrisinden örneklerle anlatılmaktadır. Çeşitli ambalaj ihtiyaçları da dahil olmak üzere, ambalaj sorunlarına ilişkin farklı çözümlemelerin incelendiği derste, öğrencilerin ambalaj tasarlama konusunda yaratıcılık ve uygulama becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLERİ 3D TASARIM

Ders Kodu

VICD310

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders ile öğrencilerin ileri 3D dijital tasarım programlarına, dijital modelleme ve prototiplemeye ilişkin becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu ders CAD yazılım programı kullanımı gerektiren modelleme, ürün tasarlama ve geliştirme konularını ele alan farklı disiplinlerdeki dersler için tamamlayıcı nitelikte olup, Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin de yararlanabileceği bir derstir. Ders süresince, öğrencilerin CAD yazılım uygulamalarına ilişkin bilgi ve becerileri geliştirilmekte ve Maya, 3D Studio Max, Lightwave, Cinema 4D, Rhino and Solid Works gibi 3D dijital tasarım programlarının kullanımı öğretilmektedir. Öğrenciler, eğitim ve ilgi alanlarına uygun yazılımları kullanarak tasarım projeleri geliştirebilmekte ve basılabilir hale getirilen projelerin 3D çıktı işlemleri yapılabilmektedir. Dersler ve uygulamalar 3D bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır.
HAREKETLİ YAZI VE GÖRÜNTÜ TASARIMI

Ders Kodu

VICD312

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders kapsamında, grafik tasarım ile film, kişisel ve ticari videolar gibi zamana dayalı ortamlar arasındaki ilişki incelenmektedir. Ayrıca ders kapsamında, iki boyutlu sahne çizimlerinin hareketli yazı ve görüntüye dönüştürülme sürecine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi aktarılmaktadır. Öğrenciler, derste yürütülen çalışmalar çerçevesinde tercih edecekleri mevcut bir film, metin kaynakları ve performans çalışmalarından faydalanarak açılış ve jenerik sekanslarını yaratmaktadır. Bu ders kapsamında yapılan uygulamalarda öğrenciler, gerekli bilgisayar program yazılımlarını kullanma bilgi ve becerisi kazanmaktadır. Ayrıca, film veya video yapımı alanlarında eğitim gören başka bölümlerden öğrencilerin de katılımı ile ortak proje çalışmaları teşvik edilmekte ve böylelikle öğrenciler grup çalışmasına ilişkin uygulama ve deneyim kazanma olanağına sahip olmaktadırlar. Derste kullanılan öğretim yöntemleri temelde, sınıfta kuramsal ders anlatımı ve bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı çalışmalar şeklindedir.
KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

Ders Kodu

VICD316

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bir örgütün örgütsel kimliği, o örgütün amaçlarını, değerlerini ve dünya görüşünü temsil eder. Bir kurum için, tüketicilerin ve ticari çevre tarafından kuruluşun nasıl algılandığı da önemlidir. Bu derste, BP, IBM ve Coca-Cola gibi bilinen kuruluşlar örnek alınarak, örgüt kimliğini temsil edecek görsel anlatım objelerinin karşılaştırılarak incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır. Bu kapsam içerisinde, kavramlar, semboller, işaret sistemleri, başarılı örgüt kimliği uygulamaları analizi, markalar arası farklılıklar, kimlik, amblem tasarımı, farklı şekillerde uygulanan marka kimliği uyumu incelemesi, İnternet ortamında uygulamaya konulan örgütsel kimlik çalışmaları konularında öğrenciler bilgilendirilmektedir. Bu dersin sonunda, öğrencilerimizin bir firma için, örgütsel kimlik oluşturması/tasarlaması ve bu oluşturulan/tasarlanan örgütsel kimliğin firmanın marka ismi ile ilişkilendirilmesi, örgütsel kimliği anımsatacak amblem tasarlanması ve ürünlerine yansıtılmaları; bu sayede de, kendi düşüncelerini görsele dönüştürme pratiği kazanmaları hedeflenmektedir.
Yedinci Dönem
MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ

Ders Kodu

COMM457

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders ekonomik faktörler, siyasi ideoloji ve medya üretimi arasındaki ilişki konusunda eleştirel düşünceyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, tedarik zinciri, yatay ve dikey genişleme, sabit ve değişken maliyetleri, piyasa başarısızlığı, kamu yararı, ölçek ve kapsam ekonomileri gibi konular da dahil olmak üzere ekonomik kavramları ve bunların çağdaş medya endüstrilerine nasıl uygulandıklarını irdelemektedirler. Medyanın Ekonomi Politiği dersi kapsamında öğrenciler, aynı zamanda piyasa düzenlemesi, üretim ve tüketimin küreselleşmesi ve teknolojik yakınsamanın medya endüstrilerini nasıl şekillendirdiğini de incelemektedirler. Bu ders çerçevesinde öğrenciler, çağdaş medya birleşme ve satın alma konusunda kendi özgün araştırmalarını yürütmek ve yürütülen araştırmaları sunumlar halinde hazırlamakla yükümlüdürler.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
YAZ STAJI-II

Ders Kodu

VICD300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yaz Stajı I’in sonrasında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin almaları gereken ikinci ve son staj dersidir. Bu staj öğrencilerin haber kuruluşlarında uygulamalı deneyimler kazanma ve belli bir alanda uzmanlaşmalarına imkan sağlar. Öğrenciler, yine ilk stajlarında olduğu gibi Bölüm’ün de bilgi ve onayı dahilinde, staj yapacakları kurum veya kuruluşları bulmak ve yine Fakülte’nin staj kural ve yönetmeliğine uygun olarak en az dört hafta veya yirmi iş gününden oluşan staj süresini tamamlamak durumundadırlar. Öğrenciler ilk stajlarına alternatif ama aynı zamanda tamamlayıcı niteliğinde bir deneyim sağlayacak pozisyonlarda staj yapmaya teşvik edilirler. Daha önce olduğu gibi, öğrenciler, deneyimlerini aktarmak ve değerlendirmeye tabii olmak için Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim elemanlarından oluşan komitede mülakata girmek ve yine daha önceki stajlarındaki gibi işveren tarafından değerlendirilen gelişim raporlarını üretilen çalışmaları ile birlikte sunmak durumundadırlar.
MEZUNİYET PROJESİ-I

Ders Kodu

VICD401

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Mezuniyet Projesi II dersinin ilk adımı olan bu ders belirli kişisel projelerde öğrencilerin son gelişimlerini sergilemeleri için tasarlanmış olan bir derstir. Öğrencileri hem geniş çaplı bir sergiye katılmaya hem de profesyonel bir portfolyo sahibi olmaya hazırlar. Derste öğretim elemanının gözetiminde öğrenciler bir kavram geliştirirler ve daha sonra da bu kavram için en uygun iletişim aracının ne olduğuna kara verilir. Kavramın mümkün olan en uygun şekilde nasıl geliştirilebileceği ve işlenebileceği üzerinde derslerde tartışmalar yapılır ve ardından da konu ve malzemeye yaklaşım açılarına karar verilir. Öğrencilerin bu çerçevede hazırladıkları projelerini dönem sonunda bölüm tarafından oluşturulacak olan jüri önünde savunmaları beklenmektedir.
İNTERAKTİF SANAT VE TASARIM

Ders Kodu

VICD407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Görsel Algı ve Tasarım dersinde öğrenilenlerin üzerinde inşa edilen bu ders öğrencileri yeni tasarım imkanlarının söz konusu olduğu farklı bir tasarım gerçekliğiyle tanıştırmaktadır: Sanatı ve tasarım metodolojisini sanal dünyada, interaktif ortamlarda yeni tasarımlar gerçekleştirebilmek için kullanabilmek. Bu çerçevede ders, interaktif sanat ve tasarım çalışmalarının keşfi ve bu yeni çalışmaların icrası için kritik öneme sahip yeni medya ve teknolojilerinin etkilerini, tasarım kavram ve tekniklerini daha da genişleterek incelemektedir. Dersin bilimsel çerçevesini, temelde, interaktif medya erişimin, medya ekolojisinin, içerik tasarımının, fiziksel çevreye duyarlı tasarımın ve mekâna dayalı metinselliğin psikolojik ve sosyo-kültürel bileşenlerini anlamak, yorumlamak ve kullanmak oluşturmaktadır.
TASARIM ETİĞİ

Ders Kodu

VICD409

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Tasarım Etiği dersi kapsamında öğrenciler öncelikle tasarımcıların bizi sanal ve gerçek ortamlarda çepeçevre saran ürünlerin, imgelerin, altyapıların üretim süreçlerini nasıl etkilediklerini öğreneceklerdir. Yanısıra, tasarımla ilişkili belli başlı durumlar ve içeriklerin davranışsal ve sosyal dinamiklerini incelerken, tasarımcıların planlı bir şekilde hareket ederek kendi toplumlarını etkileyen sorunlarla nasıl yüzleştiklerini ve bu sorunlara ilişkin, tasarım çerçevesinde, pragmatik, yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmaya çalıştıklarını öğreneceklerdir. Tasarım Etiği dersi, yaratma sürecinde tasarımcıların karşılaştıkları özellikle etik konuları incelemek için hazırlanmış olan bir derstir. Bu bağlamda ders kapsamında ‘sanatçının topluma karşı sorumlulukları nedir?’, ‘sanat yapıtlarının etik ve ahlaki kodlar çerçevesinde yaratılması neden önemlidir?’, gibi temel soruların yanı sıra, çeşitli tasarım sorunları tasarım etiği çerçevesinde belirli vakalar özelinde derste incelenecektir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

VICDXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sekizinci Dönem
MEZUNİYET PROJESİ-II

Ders Kodu

VICD402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

7
Bu ders Mezuniyet Projesi I’in ikinci ve son aşamasıdır. Ders video sanatı, multimedya ve enstelasyon gibi görsel sanatlar ve tasarımla ilişkili alanlarında hazırlanan kişisel projeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Derste öğretim elemanının gözetiminde öğrenciler bir kavram geliştirirler ve daha sonra da bu kavram için öğrenciler en uygun iletişim aracının ne olduğuna kara verirler. Kavramın mümkün olan en uygun şekilde nasıl geliştirilebileceği ve işlenebileceği üzerinde öğretim elemanın yol gösterici müdahaleleriyle derslerde tartışmalar yapılır ve ardından da konu ve malzemeye yaklaşım açılarına karar verilir. Öğrencilerden derste profesyonel düzeyde hazırladıkları çalışmaları dönem sonunda bölüm tarafından oluşturulacak olan jüri önünde savunmaları beklenmektedir.
İLERİ 3 BOYUTLU MODELLEME

Ders Kodu

VICD408

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

7
3D Modelleme dersi, 3D modellemenin temellerini öğrencilere tanıtmak için tasarlanmış olan bir derstir. Derste öğrenciler tasarımdan son çıktıyı alana dek bütün3D modelleme süreçlerini içeren kısa reklam filmleri gibi projeler hazırlarlar. Bu çerçeve içerisinde ders, 3D geometrik şekiller, doku, yüzey kanalları ve haritalandırma, prosedür dokuları, imaj haritalandırması, ışık türleri ve düzenlemeleri, kamera düzenlemeleri ve kullanımı, aydınlatma gibi konuların yanı sıra ‘ışın izleme’ tekniklerini de içeren çok sayıda renderleme türlerine yer vermektedir. Öğrencilerden Adobe Creative Suits, 3D Max, Adobe After Effects gibi gerekli yazılımları kullanabilecekleri kendi teknik bilgi ve becerilerini daha üst düzeye taşıyabilecekleri spesifik projeler geliştirmeleri beklenmektedir.
ALAN SEÇMELİ IV

Ders Kodu

VICDXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ALAN SEÇMELİ IV
ALAN SEÇMELİ V

Ders Kodu

VICDXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ALAN SEÇMELİ V
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

VICDXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ALAN SEÇMELİ

Seçmeli Dersler

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Ders Kodu

VICD317

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

5
Bütünleşik Pazarlama İletişimi dersinin amacı öğrencilere pazarlama iletişimi araçlarının ve kaynaklarının, kesintisiz ve kusursuz olabilecek düşük maliyetlerle ve tüketiciye yönelik maksimum olumlu etki oluşturabilecek şekilde koordine edilebilmesi ve bütünleştirilebilmesi konularında bilgiler vermektir. Bütünleşik pazarlama iletişimi, firmanın bağlı olduğu iş ortaklarını, pazarlama kanallarını, tüketici grupları ile olan iletişimi ve örgüt içi iletişim de dâhil olmak üzere, firmanın sürdürdüğü ve uyguladığı iletişimin tümünü kapsamaktadır. Rekabetin üst seviyede olduğu günümüzde, tek başına reklamın satış rakamlarını olumlu yönde artırması zordur, bu nedenle reklam ve pazarlama iletişiminin birbiri ile uyumlu olacak şekilde sürdürülmesi, rekabet ortamının yüksek olduğu ticaret hayatında büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu derste amaçlanan, pazarlama araçlarının stratejik bütünlüğünün ve de stratejik iletişim ataklarının yeni tüketici kazanımı için önemli olduğu konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
FİLM ANALİZİ

Ders Kodu

RTVC342

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders film analizine giriş dersi olarak tasarlanan bir derstir. Ders kapsamında sinema için yapılan bazı filmler, film yapımcıları tarafından sinemaya anlam katmak için oluşturulan ve kullanılan teknikler ve bunların resmi bir sistemle nasıl oluştuğu incelenmektedir. Film analizi dersinde yapılan çalışmalar ile öğrencilere, filmlerde bireysel sahnelerin metinsel analizleri ve bununla beraber filmlere bir bütün olarak bakmanın önemine ilişkin bir anlayış kazandırmak amaçlanmaktadır. Film Analizi dersinde filmi oluşturan kurgu, ses, oyunculuk, görüntü, metin gibi öğeler de ele alınmaktadır. Ders kapsamında öğrencilere, sinemanın doğuşundan itibaren Alfred Hitchcock başta olmak üzere, genelde 1940lar ve 1950’lerden Hollywood yapımları da dahil çeşitli filmler gösterilmekte ve filmler analiz edilmektedir.
REKLAMDA YARATICILIK

Ders Kodu

PRAD324

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bir reklamı yaratıcı yapan şey nedir sorusuna odaklanan bu ders, öğrencilerin yaratıcılık olmadan etkili reklam olamayacağını kavramasına yardımcı olur. Bu derste yaratıcılık kavramı çeşitli boyutlarıyla irdelenir ve yaratıcı tarz ve yaklaşımların kullanıldığı farklı reklam türleri incelenir. Bu amaçla dönem boyunca öğrenciler çeşitli reklamları inceleyecek ve yaratıcılık açısından eleştirel değerlendirmeler yapacaklardır. Derste yapılan kuramsal tartışmalar ve profesyönel reklam analizlerinin yanı sıra her öğrenci kendi reklamlarını tasarlama ve sunma şansına sahip olacak ve bu sayede yaratıcı bir fikirle ortaya çıkmanın zorluğunu deneyimleyebilecektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin reklamda yaratıcılığın neden bu denli hayati bir öneme sahip olduğu konusunda net fikir sahibi olmaları hedeflenir.
REKLAM KAMPANYASI TASARIMI

Ders Kodu

VICD411

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilerin reklamcılıkla ilgili daha önceden almış oldukları ders bilgilerini kullanarak yeni bir reklam kampanyası tasarımının nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda kendilerine yardımcı olmaktır. İlk olarak, öğrenciler kendi tasarımları olacak olan reklam kampanyasını planlarken, reklam hazırlama sürecinde yer alması gereken işlevsel tüm alanların (araştırma, medya, yaratıcı metin, vb.) birlikte düşünülmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar. Öğrencilerin bu derste yaratıcı bir tasarım yapmaları (reklam mesajı metni yazma, kısa skeç yazma, poster baskı, vb.) ve de yayınlanmasını hedefledikleri yayın organı kararını vermeleri beklenmektedir. İkinci olarak öğrencilerden, önceden almış oldukları ders bilgilerini de kullanarak, başından sonuna kadar, bir halkla ilişkiler kampanyası önerisi hazırlamaları beklenmektedir.
SAYFA TASARIMI-II

Ders Kodu

JOUR432

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders daha önceki dönemlerde öğrencilerin ön koşul olarak aldıkları Sayfa Tasarımı 1 dersinde edindikleri tasarım becerilerini genişletmeyi ve derinleştirmeyi amaçlar. Pratik egzersizlerin ve uygulamalı öğretimin tamamlanması ile, öğrenciler endüstri standardındaki tasarım yazılımlarını kullanma ve daha çok deneyim ile yetkinlik kazanacaklardır. Dersin öğretimi kapsamında esas vurgu öğrencilerin daha önceki bölüm derslerinde hazırladıkları yazı ve fotoğrafların entegre biçimde basılı ve internet yayını halinde hazırlanacak özgün tasarımlarda kullanıması konusuna yapılacaktır. Yine bu bağlamda ders gazetecilik lisans programı boyunca öğrencilerin geliştirdiği ve kazandığı belirli uzmanlıklarını yansıtan çalışma portföyü ile değerlendirilecektir.
BELGESEL YAPIMI

Ders Kodu

RTVC302

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders belgeselin tarihsel gelişim sürecini, türsel özelliklerini ve bu türün öncülerini tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Derte ayrıca, gerçeklik, sinamasal gerçeklik ve yenidensunum ilişkileri tartışılarak belgesel ve kurmaca filmin özellikleri ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır. Ders kapsamında farklı kitle iletişim araçlarında belgesel yapım teknikleri tarihsel, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenmektedir. Belgesel filmlerin tarihsel gelişim ve değişimi bu derste ele alınmakta ve Dünya ve Türk sinemasının önemli belgesel film yönetmenlerinin belgesel film gösterimleri, filmlere ilişkin tartışmalar ve ders dışı ödevlerle derste belgesel yapımı için gerekli olan temel teorik bilgi ve beceriler öğrencilere aktarılmaktadır. Mesleki etik ve hukuki ilkeler ders kapsamında ele alınan konular arasındadır.
FİLM TÜRLERİ

Ders Kodu

RTVC466

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders film türlerinin nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini anlatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca film türlerine ilişkin teorik yaklaşımları ve sanatsal ve kültürel oluşumlar olarak film türlerini incelemektedir. Film Türleri dersinde, sinemanın doğuşu ile birlikte oluşmaya başlayan temel film türlerinin (western, korku, bilim kurgu, komedi, müzikal ve animasyon) gelişimi tarihsel ve kültürel bir perspektifle tartışılmaktadır. Bu türler hem sosyo kültürel yapıya ve endüstriye hem de seyirci alışkanlıklarına bağlı olarak analiz edilmektedir. Ders süresince yapılan analizler sonucunda farkındalıkları artan öğrencilerin, filmdeki kültürel sunuma karşı temel bir kavrayış, eleştirel bir bakış açısı, genel olarak medyanın rolü hakkında yaratıcı, özgün ve eleştirel düşünce tarzları geliştirmesi beklenmektedir.
TELEVİZYON YAPIMININ TEMELLERİ

Ders Kodu

VICD320

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Televizyon Yapımcılığının temelleri dersi, televizyon program türleri ve yapım aşamaları hakkında (yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası) kuramsal ve teknik bilgi sağlayarak, televizyon yapımcılığının temellerini öğrencilere öğretmek için tasarlanmıştır. Ders içeriğinde, temel kavram ve terimler, televizyon programlarının sınıflandırılması ile tretman yazımı, sahne çizimi, senaryo yazımı, bütçe hazırlama, çekim öncesi prova ve çekim aşaması ile çekim sonrası kurgu, grafik, pazarlama, reklam ve dağıtım gibi yapım süreçleri yer almaktadır. Bu ders ayrıca stüdyoda gerçekleştirilen çalışmalar ile yapım ve yapım sonrası aşamalarda ihtiyaç duyulan teknik araç ve gereçlerin kullanımına olanak tanıyan uygulamalı bir derstir. Kamera teknikleri ve görüntü düzenlemesi, ışık ve aydınlatma, resim seçme ile kontrol odasında ve stüdyoda yürütülen diğer çalışmalar da ders kapsamında ele alınmaktadır.
KURGU

Ders Kodu

RTVC365

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders öğrencilerin sinema ve televizyon filmlerinin yapım sonrası aşamasına ilişkin kuram ve uygulamalara ve film türlerine göre kurgu oluşturmaya yönelik bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca görsel dili etkin bir şekilde kullanmak ve düzenlemek için gerekli temel bilgi ve becerinin yanı sıra estetik yaratıcılığı ve farkındalığı kazandırmayı hedeflemektedir. Ders içeriği kurgunun tarihi, kurgu kuramları, kurgu terminolojisi, diyalog ve hareketli görüntü kurgusu, ses, müzik ve görüntü eşleşmesi ile özel efekt konularını içermektedir. Bu ders ayrıca öğrencilere temel görsel öğeleri göz önünde bulundurarak nasıl video çekimi yapılacağını, videoyu destekleyen doğru ses kliplerinin nasıl seçileceğini, grafiklerin kullanım tekniklerini, renklendirme ve yerleştirmenin temel ilkelerini ve seyirciler için belirli ruh hali ve duyguları yaratmak için parçaların nasıl kesilip birleştirileceğini öğretmektedir.
GAZETECİLİK TÜRLERİ

Ders Kodu

JOUR454

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders finansal raporlama, spor gazeteciliği, sağlık gazeteciliği, sanat yorumculuğu ve yaşam tarzı haberciliği de dahil olmak üzere çeşitli medya bağlamlarında modern gazeteciliğin temel türlerini incelemektedir. Haftalık dersler, vaka çalışmaları etrafında bu türlerin temsili örneklerine dayanarak yazılı örnekler üzerinden bir dizi analize dayalı olarak yürütülmektedir. Öğrenciler bu türler üzerine uzmanlıklarını geliştirmek ve orijinal yazılı eser portföyü aracılığıyla bu türleri inceleme kapasitesine sahip olarak, bu türler içinde orijinal yazım üretmek için teşvik edilmektedir. Ders aynı zamanda söz konusu gazetecilik türlerinde uzmanlaşma süreçlerinde Ada’daki profesyonel gazetecilerin katkılarını da ele almaktadır
KONSEPT GELİŞTİRME

Ders Kodu

VICD415

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Konsept Geliştirme dersi, öğrencileri kendi vizyonu içerisinde yapmak istediği çalışmayla ilgili tema fikri geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ders, bireysel olarak tasarlanan fikrin veya temanın pratik uygulamaya dönüştürülmesi aşamalarında, işle ilgili yapılması gerekenlerin takip edilmesi ve öğrencinin projesini öğrenerek uygulamaya koyabilmesi amacıyla öğrencilere yol gösterici perspektifler sunmaktadır. Proje odaklı olan bu derste, projeyle ilgili ihtiyaçlar çerçevesinde öğrenciler yönlendirilmektedir. Ders, öğrencinin üzerinde çalıştığı fikrin/temanın yapılan öneriler ile pratiğe aktarılan arasındaki farklılıkların incelenmesi ve de düşünülen medya aracının, çalışılan tema ile uyumluluğu ve uygulanabilirliği konularında öğrencilere yol gösterici müdahalelerde bulunmaktadır. Ders, öğrencinin görsel iletişim tasarımında yaratıcılığın ne derece önemli olduğunu anlamaları ve yeni yaratıcı uygulama çalışmaları geliştirmelerini hedeflenmektedir.
SİYASAL İLETİŞİM

Ders Kodu

PRAD453

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Siyasal iletişim alanını öğrencilere tanıtmayı amaçlayan bu ders, siyasal iletişimin doğası ve işlevlerine odaklanır, siyasal iletişimde medyanın rolünü değerlendirir. Ders kapsamında siyasal iletişim kavramı irdelenir ve siyasal iletişim alanına şekil veren başlıca kuramsal, kavramsal ve tarihsel süreçler tartışılır. Siyasal İletişim dersi, demoktratik toplumlarda medyanın rolü, basın özgürlüğü, gündem belirleme gibi konuların yanı sıra siyasal iletişim sürecinde siyasal iletişim kampanyaları, siyasal pazarlama, siyasal reklam, siyasal halkla ilişkiler gibi kavramlara odaklanır. İnteraktif bir ortamda gerçekleşmesi hedeflenen bu derste gerçek yaşamdan örnekler incelenir ve tartışılır. Dersinin sonunda öğrencilerden siyasal iletişim, siyasal reklam, siyasal halkla ilişkiler, siyasal pazarlama gibi kavramları açıklayabilmeleri, seçim kampanyalarını yorumlayabilmeleri, siyasal kampanyalara örnek verebilmeleri ve yorumlayabilmeleri beklenmektedir.
HABER FOTOĞRAFÇILIĞI

Ders Kodu

JOUR342

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders fotoğrafçılık aracılığı ile hikaye (haber) anlatımının çeşitli yönlerini ele almaktadır. Daha öncesinde öğrencilerin aldığı fotoğrafçılık desleri yanında bu ders kapsamında öğrenciler fotoğrafçılık ve haber fotoğrafçılığı konularının arasındaki farklılıklara vurgu yapmaktadır. Bu ders haber fotoğrafçılığının gelişimi, özellikleri, öncü örnekleri ve türleri yanında haber fotoğrafçılığının genel olarak gazeteciliğin nasıl kurumsallaşmış bir parçası haline geldiğini de analiz eder. Bu dersin kapsamında öğrenciler haber fotoğrafçılığının teknolojik ve estetik boyutları, önemli haber fotoğrafçılarının kariyerleri, haber fotoğrafçılığının etkisi ve haber fotoğraflarının dijital ortamda manipüle edilmesinin ahlaki boyutları ele alınmaktadır. Yine haber fotoğrafçılığı dersi kapsamında öğrencilerin, hem fotoğraf ve hem de hikayenin (haberin) tamamlayıcısı görevini gören resimaltı yazımındaki kural ve yöntemler de ele alınmaktadır.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ YÖNETİMİ

Ders Kodu

PRAD461

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinin önemini kavramalarına yardımcı olmak ve bu konuda hem kuramsal bilgi edinmelerine hem de uygulama becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Öğrencilerin kendi sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirme olanağı bulacağı bu ders kapsamında öğrencilerden sosyal sorumluluk projeleri tasarlamaları ve uygulamaya koymaları istenecektir. Bu projeler, çeşitli sosyal-kültürel sorunların iyileşmesine yönelik olacak ve eğitim, sanat ve spor gibi alanlarda topluma hizmet etmek ve bu alanlarda var olan sorunların çözümüne katkı sağlamak üzere tasarlanabilecektir. Bu derste öğrenciler gruplar halinde çalışacaktır. Dönem boyunca her grup bir kampanya tasarlayacak, bu kampanyaya ait bütçeyi belirleyecek ve projenin uygulanması için aşama aşama planlama yapacaktır. Her grup proje önerilerinin sunumunu ve savunmasını sınıf ortamında yapacaktır.
FİLM YAPIM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

RTVC353

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Film Yapım Teknikleri dersi, öğrencilerin kamera teknikleri, oyunculuk, aydınlatma, ses kaydı, görüntüde kompozisyon, görsel-işitsel efektler oluşturma ve yapım sonrası süreçlere ilişkin bilgi ve becerilerini daha da geliştirmelerini sağlamayı hedefleyen bir derstir. Bu ders kapsamında öğrenciler, bir filmin hazırlık aşamasından, yapım ve yapım sonrası aşamalarına kadarki tüm süreçlerde uygulama yapabilmekte; film yapım sürecinde ekip çalışması konusunda deneyim kazanabilmekte; başta görüntüde kompozisyon, ışık ve kurgu estetiği olmak üzere kamera kullanım teknikleri ve oyuncu yönetimi gibi konularda çalışmalar yaparak deneyim kazanma imkanı bulmaktadır. Bunlara ek olarak, Film Yapım Teknikleri dersini alan öğrenciler, film yapım sürecinde mesleki etik kuralların uygulanmasına ilişkin bilgi sahibi olmaktadır.
ARAŞTIRMACI HABERCİLİK

Ders Kodu

JOUR462

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, öğrencileri çeşitli medya bağlamlarında araştırmacı gazeteciliğin temel teknikleri hakkında bilgilendirmeyi ve eğitmeyi amaçlamaktadır. Haftalık olarak gerçekleştirilen derslerde araştırmacı gazeteciliğin uygulama ve süreçleri; suç, siyaset, yasal süreçler, kurumsal faaliyetler ve tüketici ilişkileri bağlamlarında ele alınmaktadır. Öğrenciler ayrıca araştırmacı gazeteciliğin ahlaki ve hukuksal boyutları üzerinde de durmakla yükümlüdürler. Örnek olay analizleri ile araştırmacı gazeteciliğin en önemli örnekleri analiz edilerek öğrenciler kendi araştırmacı – soruşturmacı gazetecilik çalışmalarını üretmeye teşvik edilmektedirler. Ders ayrıca ülkedeki profesyonel gazetecilerin yapmış oldukları araştırmacı gazetecilik örneklerine ve bu gazetecilerin habercilik alanına katkılarına da atıfta bulunmaktadır
TELEVİZYON TÜRLERİ

Ders Kodu

RTVC411

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders kapsamında öğrencilere televizyondaki türlerine ilişkin eleştirel bakış açısı kazandırmak amaçlanmakta ve farklı televizyon türleri kuramsal ve uygulamalı bakış açıları ile incelenmektedir. Öğrenciler tarihsel, kültürel ve ekonomik bağlamlarda kurgu ve kurgu olmayan televizyon türlerini öğrenmekte ve ders kapsamında yapılan çalışmalarda bu türlerin analizini yapmaktadır. Derste öğrencilere toplumsal gelişim ve değişimlere paralel olarak televizyon türlerinde meydana gelen değişme, bölünme ve yeniden bir araya gelme süreçlerine ilişkin bilgiler aktarılmaktadır. Ayrıca tür sınıflandırılmasının aşamaları ve bu sınıflandırmaları meydana getiren medya söylemleri üzerinde durulmaktadır. Ders boyunca, presitijli eserler, pembe diziler, yarışma programları, haber programları ve bilgi yarışmaları gibi farklı program türleri incelenmekte ve tartışılmaktadır.
REKLAMCILIKTA PAZAR ARAŞTIRMASI

Ders Kodu

ADPR429

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencilere pazar araştırmaları alanını tanıtmak ve kullanılan yöntemler konusunda bilgi edindirmek amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında pazarlamada doğru kararlar alınmasında pazar araştırmasına dayanan verilerin önemi ve pazar araştırmasının pazarlama stratejilerinin geliştirilmesindeki hayati rolü tartışılacaktır. Ders hem niceliksel hem de niteliksel araştırma yöntemlerini irdeleyecek ve aynı zamanda öğrencilerin kuramsal bilgilerini uygulamaya yansıtmalarına olanak tanıyacaktır. Bu amaçla, final projesi olarak öğrencilerden bir araştırma projesi tasarlamaları, veri toplamaları, veri analizi yapmaları ve son olarak elde ettikleri sonuçları bir rapor olarak sunmaları istenecektir. Ayrıca yaptıkları çalışmayı sınıf içi tartışma ve değerlendirmeye açmak ve diğer öğrenciler ile öğretim elemanının geri bildirimini almak amacıyla bir sunum gerçekleştirmeleri beklenecektir.
GÖRSEL OKURYAZARLIK

Ders Kodu

RTVC467

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Görsel okuryazarlık dersi kapsamında görüntüyü oluşturan temel öğeler ve bu öğelerin görsel anlatıma katkısı tartışılmakta ve öğrencilere gerçeğin, görsel-işitsel üretim araçlarıyla yeniden yaratım sürecine ilişkin bilgi verilmektedir. Derste, görsel okuryazarlık kavramının kuramsal temelleri, bilişsel öğrenme kuramları ve öğrenim teknolojisiyle olan ilişkileri, görsel kaynakları, mesajları anlamlandırabilme ve yorumlayabilme pratikleri, görsel imgelerin iletişim araçlarında kullanım ve iletişim sürecine etkileri ve özellikleri görsel materyaller üzerinden tartışılmaktadır. Görsel Okuryazarlık dersi, öğrencilere görsel düşünme ve kavrama ile etkili görsel mesaj oluşturma ve yorumlama, görsel üretimi bir metin gibi okuyabilme, analiz edebilme ve eleştirebilme yetisi kazandırma amacıyla yapılan sınıf çalışmalarını ve ayrıca görsel kültüre ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları içeren okuma çalışmalarını kapsamaktadır.
İNTERNET GAZETECİLİĞİ

Ders Kodu

JOUR456

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
İnternet Gazeteciliği dersinin amacı yeni iletişim teknolojilerinin ve bunların gazetecilik pratikleri üzerindeki etkilerinin öğrenciler tarafından kapsamlı biçimde anlaşılmasını sağlamaktır. Derste internet gazeteciliği ve onunla ilişkili yurttaş gazeteciliğinin yükselişi detaylı olarak ele alınmaktadır. İnternet gazeteciliğinin kısa bir tarihçesi ve bu yeni medya formlarının ortaya çıkış nedenleri de yine ders kapsamında öğretilmektedir. İnternet gazeteciliğinin kuramsal ve tarihsel çalışmasının ardından, öğrencilerin gazetecilik pratiğinin bir ortamı olarak interneti kullanmaları istenmektedir. Dersi takip eden öğrencilerin, dersin değerlendirmeye alınması amacı ile, diğer derslerde geliştirdikleri veya hazırladıkları materyalleri de kullanarak bir internet gazetesi veya internet dergisini proje olarak hazırlamaları beklenmektedir.
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI

Ders Kodu

PRAD459

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyal Medya Uygulamaları dersi kapsamında öğrenciler, bir iletişim aracı olarak sosyal medyanın gelişimini, sosyal medyanın yapı taşlarını, sosyal medyanın toplumsal etkilerini, sosyal medyada halkla ilişkiler strateji ve uygulamalarını, sosyal medyada itibar yönetimi ve kriz yönetimini öğreneceklerdir. Öğrenciler sosyal medya uygulamaları dersi kapsamında ayrıca sosyal medyada ölçüm süreci ve ölçüm ve analizlerde kullanılabilecek araç ve platformlara dair bilgi edineceklerdir. Dersin sonunda öğrencilerden sosyal medyanın gelişimini ve sosyal medyanın temel kavramlarını tanımlayabilmesi, sosyal medyada iletişim sürecini açıklayabilmesi, farklı sosyal medya araçlarını ve bunların kullanımlarını açıklayabilmesi, sosyal medyanın halkla ilişkiler alanında kullanımını betimleyebilmesi ve sosyal medyada analiz, ölçüm ve raporlama süreçlerini açıklayabilmesi beklenmektedir.
ETKİLİ KONUŞMA

Ders Kodu

COMM322

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

5
Bu ders öğrencilere topluluk önünde dinamik ve etkili konuşmayla ilgili temel ilkeleri ve faktörleri öğretmek üzere tasarlanmıştır. Bu ders, öğrencilere konuşma becerileri ve deneyimlerinin artması yönünde gerek kuramsal bilgiler verir, gerekse uygulama şansı tanır. Ayrıca, bu derste sadece konuşma değil aynı zamanda dinlemenin de önemi vurgulanarak öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmek de amaçlanır. Böylece öğrenciler dinledikleri sunumları düşünerek, değerlendirerek ve eleştirel süzgeçten geçerek dinleme becerilerini geliştirme imkanı bulur. Bu ders öğrencilere, kendilerini tehdit altında hissetmedikleri bir ortamda, hem sınıf arkadaşlarından hem de öğretim elemanından yapıcı geri bildirim alabilecekleri bir dizi konuşma hazırlama ve topluluk önünde sunma imkanı verir. Böylelikle öğrenciler hem kendilerinin hem de sınıf arkadaşlarının konuşmalarını interaktif bir ortamda dinleyip değerlendirme ve etkili konuşma kriterlerini göz önünde tutarak eleştirel bir irdeleme yapma şansı bulurlar.
KÜRESEL GAZETECİLİK

Ders Kodu

JOUR433

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, hem pratik ve eleştirel olarak çağdaş gazetecilerin ve uluslararası arenada çalışan haber kuruluşlarının karşılaştığı konuları anlamak ve sorunları çözmek doğrultusunda öğrencileri teşvik etmektedir. Ders kapsamında küreselleşmenin haber toplama ve yayma üzerindeki etkileri, gazetecilerin uluslararası bağlamda karşılaştıkları pratik ve etik zorluklar ve gazetecilik pratikleri ile gelişmekte olan medya teknolojileri arasındaki ilişkinin niteliği incelenmektedir. Öğrenciler ayrıca haberler üzerinde yaptıkları karşılaştırmalı analizler ile bir haberin birden fazla haber kuruluşu tarafından bu kuruluşların egemen ideolojik duruşlarına paralel olarak nasıl farklı şekillerde okuyucuya aktarıldığı analiz edilmektedir.
HALKLA İLİŞKİLERDE ÖRNEK OLAYLAR

Ders Kodu

ADPR350

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste halkla ilişkiler mesleğinde yaşanmış örnek olaylar incelenir. Bu amaçla ticari işletmeler, kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen örgütler gibi çeşitli kurumlarda karşılaşılan bir takım olaylar karşısında halkla ilişkiler uzmanlarının yaklaşımları mercek altına alınır. İnteraktif bir sınıf ortamında gerçekleşen bu derste, her öğrencinin ilgili okumaları önceden yapması ve derse aktif katılımı beklenir. Bu ders öğrencilere önceden edindikleri kuramsal halkla ilişkiler bilgilerinden yola çıkarak örnek olaylar üzerine eleştirel değerlendirme yapma ve kendi yaklaşımlarını geliştirme imkanı sunar. Ders kapsamında, kurumların karşı karşıya kaldıkları sorunlar, krizler, zorluk ve fırsatlar karşısında halkla ilişkiler uzmanlarının yaklaşımları irdelenir, gerek başarılı gerekse başarısız olarak anılan birtakım örnekler incelenerek öğrencilerin bilgi birikimlerini derinleştirme ve mesleki yaşama hazırlanmalarına katkı sağlanır.
SERBEST ÇİZİM-I

Ders Kodu

VICD103

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Serbest Çizim I, gözlemci, tanımlayıcı ve çözümleyici çizime özel bir önem atfederek öğrencilerin çizgi, hacim, kompozisyon ve perspektif gibi çizimin temelleri konusundaki bilgi ve becerilerini daha da geliştirmeyi amaçlayan bir derstir. Öğrenciler derste aynı zamanda serbest çizim teknikleri konusundaki becerilerini de geliştirebilmektedirler. Öğrenciler çok farklı sanatsal materyal ve sunum teknikleriyle derste, deneysel bakımdan, çalışma fırsatı bulabilmektedirler. Geometrik figürler, insan anatomisi çalışmaları ve temel çizim tekniklerinin yanı sıra belli başlı çizim kavramları derste tanıtılmaktadır. Ders, ayrıca, göz-akıl-el ilişkisi ve bu kavramların görsel iletişim tasarımındaki etkin kullanımına dair bilgiye özel bir önem atfederek değişik ölçülerdeki cisimlerin yapısal elemanlarına odaklanmaktadır.
AYDINLATMA TASARIMI

Ders Kodu

VICD410

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, ışığın yapısı, özellikleri, ışık araç ve gereçleri, filtreler, yansıtıcılar, ışık tasarımının temel teknik ve özellikleri ile görsel ve sahne sanatlarında ışık ve aydınlatma yöntemlerine ilişkin konuları içermektedir. Işık Tasarımı dersi, ışığın teknik ve estetik bir tasarım aracı olarak kullanımına ilişkin temel bilgileri aktararak, öğrencilerin teknik, estetik ve psikolojik açıdan aydınlatma teknik ve özelliklerine ilişkin bir anlayış kazanmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında, sahne düzenlemesinde aydınlatma, görsel algılama ve aydınlatma arasındaki ilişki ile aydınlatma sistemleriyle ilgili teknolojik konular ele alınmaktadır. Ders kapsamında yapılan stüdyo çalışmaları ile öğrencilerin farklı alan uygulamalarında ışığı teknik ve estetik bir tasarım aracı olarak kullanarak yaratıcı ve orijinal ışık tasarım projeleri geliştirmeleri hedeflenmektedir.
KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI

Ders Kodu

COMM212

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin başlıca kuram ve araştırma trendlerini incelemektedir. Öğrencilerin kitle iletişim araştırmalarına yön veren kuramlarla ilgili farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bu ders, aynı zamanda sınıfta öğrenilen bu kuramlarla gerçek iletişim dünyasında yaşanan durumlar arasında ilişki kurma becerilerini geliştirmeyi de hedeflemektedir. Ders öncelikle iletişim ve kuram kavramları üzerine bir tartışma ile başlamakta, ardından dönem boyunca gelenekselden eleştirele doğru bir seri iletişim kuram ve modelini tarihsel bağlamları içerinde değerlendirerek irdelemektedir. Ders sonunda öğrencilerin kitle iletişim araçlarının toplumsal rolünü ve etkilerini, dönem boyunca öğrendikleri çeşitli kuramsal yaklaşımlarla harmanlayarak eleştirel değerlendirme yapabilme yeterliliği kazanmış olmaları amaçlanmaktadır.
KİTLE İLETİŞİMİNDE YAZIM

Ders Kodu

COMM222

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders kitle iletişiminde yazımın önemini analiz etmektedir. Kitle İletişiminde Yazım dersi kapsamında öğrencilere gazetelerde, reklamcılıkta, halkla ilişkilerde, radyo ve televizyon yayıncılığında temel yazım teknikleri aktarılmaktadır. Bu çerçevede haber ve haber başlığı yazma teknikleri; ters piramit haber yazım metodu ile haber metni oluşturma, olayın en önemli öğeleri ile özetin veya haberin flaşının yazımı gibi konular ele alınmaktadır. Haber yazımını özümsemiş öğrencilere halkla ilişkiler pratiklerinden önemli bir unsur olan basın bildirisi yazma teknikleri, ve basın bildirilerinin halkla ilişkilerdeki önemi de ders kapsamında irdelenmektedir. Kitle İletişiminde Yazım dersinde ayrıca reklamcılıkta slogan üretimi, radyo ve televizyonculukta metin yazma ve dijital yayınlarda yazım teknikleri kapsamlı ve uygulamaya dönük biçimde öğrencilere aktarılacaktır.
RADYO-TELEVİZYON HABER YAZIMI VE SUNUMU

Ders Kodu

RTVC332

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders öğrencilere radyo ve televizyon haber yapım, yazım ve sunum tekniklerine ilişkin kuramsal bilgi ve uygulama becerisi kazandırmak amacıyla röportaj teknikleri ve süreçleri, haber değerleri, haberin ölçütleri ve haberin unsurları, haberin özellikleri, farklı haber çeşitleri ve stillerini gibi temel konularda bilgi aktarmak amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında, öğrencilerin ekonomi, politika ve teknoloji gibi toplumsal konular hakkında haber yazma ve sunma deneyimi kazandığı stüdyo içi ve stüdyo dışı uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Radyo- televizyon haber yazımı, sunumu ve yayını alanında görev yapan radyo- televizyon habercilerinin bilmesi ve uygulaması zorunlu olan mesleki etik ilkeler ve hukuki düzenlemeler de ders kapsamında ele alınan konular arasındadır.
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM253

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders farklı kültürler arasındaki iletişimin temel konu ve tartışmalarını içermektedir. Ders kapsamında kültürlerarası iletişimi oluşturan ve bu iletişimi engelleyen faktörler ele alınmaktadır. Kültürlerarası iletişimi engelleyen etmenler arasında dil farklılıkları, sözlü olmayan iletişim pratikleri ve önyargılı yaklaşımların rolü değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kültürler arası iletişimin geçmişi ve bugünü Avrupa emperyalizmi ve sonrası, göçün modern dinamikleri, ve çok kültürlü toplumların oluşumu gibi konu başlıklarıyla ve örnek olay analizleriyle irdelenmektedir. Bununla birlikte sınıf etkinlikleri ve sunumlarla öğrencilerin kültürlerarası çevrelerde kendi düşüncelerini ve tecrübelerini aktarmaları sağlanmaktadır.
MODERN SANAT TARİHİ-I

Ders Kodu

VICD209

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Modern Sanat Tarihi-I 19. Yüzyılın ilk yıllarından başlayarak 20. Yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan çeşitli sanat stilleri ve hareketlerini öğrencilere bütünlüklü bir perspektif içerisinde tanıtan bir derstir. Bu çerçeve içerisinde ders, 19. Yüzyılın sosyal, ekonomik ve politik durumunun tartışılmasıyla incelemesine başlamakta ve ardından da daha, ileri tartışmalar için, sanat alanlarına geçmektedir. Modern sanatı ortaya çıkaran ve onun geleneksel sanattan farklılaşmasına yol açan bu zorunlu giriş gözlemlerinin ve değerlendirmelerinin ardından ders, İzlenimcilik, Kübizm, Dışavurumculuk, Fütürizm, Konstrüktüvizm, Dadaizm, Gerçeküstücülük, Fauvizm, Soyut Dışavurumculuk, Pop-Art gibi modern sanat akımlarına ve bu akımlar içerisinde ortaya çıkan farklı sanat stillerine odaklanmaktadır.
ENFORMASYON İLETİŞİMİ VE TELEKONFERANS

Ders Kodu

VICD314

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
İletişim, insanın iletişimsel eylemi ve etkileşimi. Bilgisayar, görüntülü telefon, kablolu televizyon, bilgi sistemleri ve ağları aracılığıyla gerçekleştirilen iletişim ve enformasyon iletişimi. ‘Groupware’, işbirliği ve büyütme kavramları. Gazetecilik, tıp ve işletme yönetiminde kullanılan iletişim pratikleri. Uzaktan güdümlü bilgisayarlar aracılığıyla yönlendirilen bilgisayar destekli öğretim ve çalışma grupları. Bu ders bilişim, bilgi iletişimi ve telekonferanslara odaklanmakta ve bu çerçevede de iletişim, grup çalışmalarındaki yöntem bilimini, emeğin dağıtımını, türdeş olmayan multimedya görüntülü telefonları, bilgisayarları, elektronik iletişimi ve kablolu televizyonu içermektedir. Derste, ağ topolojileri, anahtarlama ve protokol esasları ve mimarileri OSI modeli, TCP/IP, SNA, Appletalk vb., kullanılarak karşılaştırılmakta ve gösterilmektedir. Çerçeveleme, hata ve akış denetimi teknikleri, X.25, çerçeve geçişi, SMDS, dahil olmak üzere veri bağlantı işlevleri açıklanmakta ve ATM paket teknolojileri tanıtılmaktadır.
KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA GİRİŞ

Ders Kodu

COMM144

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders kültürel çalışmalar alanında temel analitik teknikleri ve yorumlama stratejilerini incelemektedir. Medya ve iletişim alanında başlangıç düzeyindeki öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan 'Kültürel Çalışmalara Giriş' dersi kapsamında kültür çalışmalarına yönelik disiplinlerarası yaklaşımlara özel bir vurgu yapılmaktadır. Ders kültür ve kültürle bağlantılı akademik çalışmalar için kavramsal bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Derste, aynı zamanda, bu amaç doğrultusunda Kültür Çalışmaları konusunda önemli eserler veren Michel Foucault, Edward Said ve Stuart Hall gibi tanınmış düşünür ve akademisyenlerin konu ile ilgili çalışmaları irdelenerek medyanın temsiliyet işlevi, okuyucu ve izleyicinin yorum kabiliyeti ve kültür ile güç arasındaki ilişkinin doğası gibi konular incelenmektedir.
OYUN TASARIMCILARI İÇİN ÇİZİM VE STORYBOARD

Ders Kodu

GADS104

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, video oyunları için öykü geliştirme sürecinin kendine has özellikleri ve gerekliliklerine bir giriş niteliği taşımaktadır. Sinema ve televizyonda sıklıkla tercih edilen düzçizgisel anlatı biçiminden farklı olarak oyun anlatıları, genellikle etkileşimli ve düzçizgisel olmayan bir nitelik sergilemekte, bu nedenle, çeşitli oyun platformları için anlatı geliştirme, yazma ve sunma sürecinde farklı tekniklerin kullanımı öne çıkmaktadır. Bu ders kapsamında, öğrencilerden öncelikle farklı türlerden varolan oyun örneklerinin anlatılarını ve senaryo yazma biçimlerini incelemeleri ve ardından kendi oyun senaryolarını geliştirmeleri beklenmektedir. Öykü fikirlerini görsel bir biçimde sunmaları beklenen öğrenciler, bu amaçla prodüksiyon aşamasına geçmeden önce anlatılarını sektörün gerekliliklerine uygun olarak storyboard şeklinde görselleştirip sunmayı öğreneceklerdir.

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Program Çıktıları

PÇ1: Görsel İletişim Tasarımı alanının güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

PÇ2: Görsel İletişim Tasarımı alanının gerektirdiği teknik bilgiye sahiptir.

PÇ3: Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahiptir.

PÇ4: Düşünülen ve hayal edilenleri yaratacı bir bütünlük içinde görselliğe dökerek somutlaştırabilen kişidir.

PÇ5: İletişim problemlerini tanımlayan ve bu problemleri çözme becerisine sahiptir.

PÇ6: Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir.

PÇ7: Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

PÇ8: Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilen ve öğrenme süreçlerini yönlendirir.

PÇ9: Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

PÇ10: Görsel İletişim Tasarımı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

PÇ11: Kısıtlı zaman diliminde kendisinden istenen medya içeriğini etkin bir şekilde planlar, yönlendir ve sonuca ulaştırırır.

PÇ12: Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

PÇ13: Görsel İletişim Tasarımı alanının teknolojik gelişmelerle sıkı sıkıya bağlı bir alan olduğunun ve bu gelişmeleri takip etmenin ise yeni medya içerikleri yaratma konusunda hayati bir öneme sahip olduğunun bilincindedir.

PÇ14: Görsel İletişim Tasarımı alanıyla bağlantılı konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilen, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

PÇ15: Görsel İletişim Tasarımı alanıyla ilgili gelişmeleri, verileri uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

PÇ16: Görsel İletişim Tasarımı alanında gerçekleştirilen üretimlerde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.