Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-biyomedikal-muhendisligi-programi-1 CIU-biyomedikal-muhendisligi-programi-2 cevre-muhendisligi-yukseklisans

Bölüm Hakkında

Biyomedikal mühendisliği, geleneksel mühendisliğin analitik deneyimlerinden yararlanarak, biyoloji ve tıpta karşılaşılan problemlerin çözümü için çalışan ve sağlık bakımı konusunda genel anlamda ilerlemeler sağlamayı hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal mühendisliğinin çalışma alanı, insan vücudunda bulunan bileşenlerin yapılarını anlama, çalışma biçimleri ve etkileşimlerini inceleme, işlev bozukluklarına yönelik gerekli araç ve cihazların geliştirilmesidir. Teorik ve uygulamalı mühendislik bilimleri ile sağlık ve yaşam arasında bir köprü sağlayan Biyomedikal mühendisliği; tıp, malzeme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, fizik, kimya, biyoloji vb. disiplinlerarası çalışmaları kapsamaktadır.  Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programının eğitim dili İngilizce olup programdan mezun olanlar Biyomedikal Mühendisi Unvanı almaktadır. 4 yıllık eğitim süresince verilen derslerin birçoğu teorik bilgiye ek olarak laboratuvar uygulamaları, proje uygulamaları ve staj programları ile desteklenmektedir.

Eğitim Olanakları

Biyomedikal mühendislerinin çalışma konuları, cihazların ve yazılımların tasarımından, pek çok teknik kaynaktan bilgileri derleyip yeni prosedürler geliştirmeye; klinik problemleri çözme amacıyla araştırmalar yapmaya kadar geniş bir alana yayılmaktadır. Biyomedikal Mühendisliği müfredatında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Malzeme Bilimi gibi temel bilim dersleri; Termodinamik ve Proje Yönetimi gibi temel mühendislik dersleri; Devre Teorisi, Sinyal ve Sistemler, Elektronik gibi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü dersleri ve Biyomekanik, Biyoelektrik, Klinik Mühendisliği, Medikal Görüntüleme, Medikal Cihazlar, Biyomedikal Cihaz Tasarımı gibi bölüm dersleri yer almaktadır. Öğrencilerimiz yaz stajı ve bitirme projesi çalışmaları ile edindikleri bilgileri uygulama imkânı bulabilmektedir. Müfredattaki derslerin büyük çoğunluğunda laboratuvar uygulamaları yer almakta ve bu uygulamalar Mühendislik Fakültesi bünyesindeki ileri teknoloji cihazlarla donatılmış laboratuvarlarda yürütülmektedir.

biyomedikal mühendisliği lisans

Kariyer Alanları

Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Biyomedikal Mühendisleri, devlet veya özel sektör bünyesindeki sağlık kuruluşlarında (hastaneler, tedavi ve teşhis merkezleri vb.), tıbbi cihaz üreten kuruluşlarda tasarım mühendisi; bu cihazların üretim sürecinde kalite kontrol mühendisi; tıbbi cihaz, malzeme ve araç-gereç tedarik eden kuruluşların satış sonrası destek veren birimlerinde destek mühendisi olarak görev alabilmektedirler. Sağlık Bakanlığı’na bağlı gerek devlet bünyesindeki gerekse özel sektöre ait sağlık kurumlarının kullanmakta olduğu cihazların ve bunlara yönelik altyapı sistemlerinin denetimi ile bunlara dair yatırımların planlanması gibi süreçlerin işlevini yerine getirmekte olan kurumlarda bu sistemlerin kalibrasyonu ve simülasyonu gibi faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan simülasyon merkezlerinde, devlet bünyesindeki ve özel sektöre ait sağlık kurumlarında medikal cihaz ve tıp teknolojilerine yönelik, gerekli eğitimlerin verilmesinde görev alabilmektedir.

İletişim

Mühendislik Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401
Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Nahit RIZANER
Bölüm Başkanı E-posta: nrizaner@ciu.edu.tr

 

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Ders Kodu

BIME100

Kredi

0

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders aşağıdaki kavramları açıklamak için düzenlenmiştir. Biyomedikal mühendisliğin kısa tarihi, biyomedikal mühendisliğinin tanımı, kapsamı ve meslek alanları, ilgili bilim ve mühendislik alanları arasındaki etkileşim, akademik kadro ve bölümün ana bilimsel alt bölümleri ve laboratuvarları hakkında bilgi verilmesi. Bölümün vizyon, misyonu, program amaçları ve çıktıları. Bölümün eğitim planı ve kalite geliştirme programı. Öğrenci danışma sistemi ve ölçme. Yaz eğitimi, teknik geziler, seminerler ve bölüm toplantı etkinlikleri. Biyomedikal Mühendisliğinin sosyal ve evrensel etkisi. Mühendislikte etkili yazılı ve sözlü iletişim. Mühendislikte takım çalışması ve proje yönetimi. Mühendislikte etik ve profesyonel kurallar. Yaşam boyu öğrenme anlayışı hakkında detaylı bilgilerin verilmesi.
GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM110

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Mühendislik ve eczacılık fakültesi öğrencileri için verilen bu derste öğrenciler kimyanın temel kurallarını, maddeleri ve yapılarını öğreneceklerdir. Bu ders madde türleri, ölçüm birimleri, maddelerin özellikleri; atom ve atom kuramı, atomun bileşenleri , periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, iyonik bileşiklerin formülleri, iyonik bileşiklerin isimlendirilmesi; atom kütlesi, mol kavramı, kimyasal formüllerde kütle ilişkileri; gazlar ölçümleri, ideal gaz yasası, gaz hukuk hesaplamaları, gazlarda stokiometri, gaz karışımları: kısmi basınçları ve Atom spektrumları, hidrojen atomu, kuantum sayıları, atomik yörüngeler; şekil ve boyutları; atomların elektron yapılandırılması; orbital diagramları; moleküllerde polarite; ısı akış, ısı akışı ölçümleri, Kalorimetre, entalpi, termo-kimyasal denklemler, oluşum entalpileri, termodinamiğin birinci yasası, sıvılar ve katılar konularını kapsamaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bilgisayara Giriş dersi genel olarak bir bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını ele alır. Bu bağlamda dersi iki kısımda incelemek mümkündür: Kısa bir bilgisayar tarihçesi de içeren dersin ilk bölümü, bilgisayar sistemi bileşenlerinin tarihini, temel kavramlarını ve terminolojisini, temel donanım ve yazılım bileşenlerinin terminolojisini ve entegrasyonunu sunar. Öğrenciler bilgisayar biliminde kullanılan kısaltma ve terminolojilerin yanı sıra, ilk bölümlerde donanım kısmı hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İşlemcinin nasıl işlediği, işlemci, hafıza ve ikincil sistemlerin nasıl bağlandığı ile bilgisayar donanım kurulumu da dersin içeriğindedir. Laboratuvar derslerinde ise temel bilgisayar kullanımı ile ofis programları (MS Word, Excel) ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, problem çözme yaklaşımları, bileşenleri ve bilgisayar programları, akış şeması yapımı ve modüler programlama konularında temelleri tartışılmıştır. C programlama dilinin temelleri de sunulmaktadır.
MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ

Ders Kodu

CVLE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

5
Bu derste en cok kullanılan bilgisayar destekli tasarım (CAD-bilgisayar destekli çizim) programını kullanarak, CAD arayüzü, temel çizim komutlarının kullanılması, koordinat sisteminin tanıtılması şekilleri düzenleme (döndürme, ölçekleme, yer değiştirme), çizimlere ölçek, ölçü ve yazı ekleyebilme, malzeme kalıplarının uygulanması, 2 boyutlu ve 3 boyutlu teknik çizimlerin yapılmasını, ortografik ve izometrik çizim tekniklerinin uygulanmasını, görselleştirme ve grafik problemlerin çözülmesi, kesit alma, ve dersin ikinci yarısında el çizimi kullanarak, el çizimi ekipmanının tanıtılması, ortografik ve izometrik teknik çizim uygulanamarını, uygun ölçeklendirmeyi anlama ve uygulamasini, teknik çizim dili aracılığıyla başkalarıyla iletişim kurabilme ve başkaları tarafından oluşturulan mühendislik çizimlerini okuma ve yorumlama becerisini geliştirmek, öğrenimi amaçlanmıştır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti, tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri, türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral), integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) verilecektir.
İkinci Dönem
MÜHENDİSLİK İÇİN BİYOLOJİ

Ders Kodu

BIOE112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Dersin amacı, öğrencileri, biyolojinin temel kavramları hakkında bilgilendirmek ve yaşamın temel kuralları ile bağdaştırmalarını sağlamaktır. Derste, yaşamın atom yapı taşları ve biyolojik moleküller, hücre yapısı ve fonksiyonu, hücre teorisi, hücre içi membran sistemi, prokaryotik ve ökaryotik hücre farklılıkları, hücre metabolizması, enzimatik reaksiyonlar, metabolik yol izleri, geri bildirim, inhibisyon mekanizması, biyolojik membran yapısı ve özellikleri, ozmoz ve difüzyonun temelleri, maddelerin membranlardan pasif transport ve aktif transport mekanizmaları ile geçişi, fotosentez, fermantasyon ve solunum, hücre bölünmesi, Mendel genetiği, genetiğin moleküler temelleri, gen yazılımının kontrolü, rekombinant DNA teknolojisi, endosimiyoz teorisi ve evrimin kanıtları, yaşamın kökeni ve tarihi anlatılmaktadır.
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Programlamaya giriş dersi, problemlere algoritmik çözümler üretmeyi amaçlar. Bu esasla, temel programlama yapılarını ve tekniklerini C ++ programlama dilini kullanarak tanıtmaktadır. Dersi tamamlayan öğrenciler, spesifik olarak problemleri algortitma - akış şemaları ve sözde kodları -, veri tipleri, aritmetik ve mantık operatörleri, kontrol deyimleri (if, if / else, switch case), döngü deyimleri (while, for, do / while) kullanarak programlama yapabileceklerdir. Bunun yanında, standart fonksiyonları, rasgele sayı üretimini ve bunların kullanım alanlarını, kullanıcı tanımlı fonksiyonları, küresel ve yerel değişkenleri, dizileri, diziler üzerinde arama algoritmalarını ve işaretçileri kullanarak çözmeyi öğreneceklerdir. Laboratuvar derslerinde ise her konuyla ilgili pratik yapılmakta, programlar yazılmakta veya mevcut programlar modifiye edilerek farklı çözümler üretilmektedir.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
ANALİZE GİRİŞ-II

Ders Kodu

MATH102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders geometri, fizik ve mühendislik alanlarındaki uygulamalarda gerekli olan türev ve integral metodlarını vermektedir. Konu başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: Dizi ve seriler, dizilerin özellikleri, dizide yakınsama, pozitif ve pozitif olmayan serilerde yakınsama ile ilgili testler, mutlak yakınsaklık, şartlı yakınsaklık. Kuvvet serileri, Taylor ve Maclourin serileri, yakınsaklık aralıkları. Parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar, kutupsal denklemlerin grafikleri, kutupsal koordinatlarda alan, eğri uzunluğu, eğri üzerinde hız ve kutupsal ve parametrik denklemlerin türevi. Vektörler ve vektör değerli fonksiyonlar, iki vektörün noktasal ve vektörel çarpımı, düzlemler, çok değişkenli fonksiyonlar, tanımlı olduğu alanlar, limit ve parçalı türev ve alan üzerinde tanımlı integralin bulunması.
GENEL FİZİK-I

Ders Kodu

PHYS101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin bir kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Ağırlıklı olarak mekaniğin temel konuları işlenmektedir. Temel fizik konuları olarak, birimler ve boyutlar, bir boyutta düzgün ivmeli hareket, serbest düşme, vektör matematiği. İki boyutlu hareket, Newton’un hareket kanunları, Newton kanunlarının uygulanması. Serbest cisim diyagramları, dairesel hareket, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, impuls ve çarpışmalar, dönme hareketi, tork ve statik denge kapsamlı olarak işlenilmektedir. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
Üçüncü Dönem
MALZEME BİLİMİ

Ders Kodu

CVLE224

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Ders kapsamında öğrencilere malzemelerin atomik yapılarının sınıflandırılması, kristal yapıları ve hataları, malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri, katı hal difüzyonu, faz diyagramları ve katılaşma, demir çelik/demir dışı alaşımlar ve ısıl işlem, malzemelerin elektron bant yapılarına bağlı olarak elektrik, optik, ısıl ve manyetik özellikleri, metalik korozyon ve korozyondan korunma gibi konular aktarılır.
SAYISAL DEVRE TASARIMI

Ders Kodu

EELE221

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders dijital devrelerin tasarımı ve analizi için gerekli olan temel araçları ve bilgisayar, kontrol sistemleri, veri iletişimleri gibi çeşitli alanlarda dijital tasarım uygulamaları için uygun metod ve yöntemleri sunar. Sayısal tasarıma giriş dersi olan Sayısal Devre Tasarımı dersi, ,ikili sayı sistemleri konusu ile başlayıp dersin sonunda birleşik devre tasarımı seviyesine gelmeyi hedeflemektedir. İkili sayı sisteminde veri ifadeleri, tümleyen aritmetiği, Boolean cebri, lojik kapıları, doğruluk tabloları, lojik devreler, zamanlama diyagramları, De Morgan kanunları, Boolean kurallarını kullanarak mantiksal denklemlerin sadeleştirmesi, minterm ve maxterm ifadeleri, Boolean fonksiyonu sadeleştirme araçları ve Karnough Haritası yöntemi, NAND ve NOR uygulamaları, don't care’li durumlar, birleşik devre tasarımı ve analiz prosedürleri, ve Toplayıcı, Çıkarıcı ve Kod Dönüştürücü gibi devre tasarımı konularını temel alır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Ders Kodu

MATH203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu derste, adi differansiyel denklemler ile onların uygulamaları işlenecektir. Böylece dersin içeriğinde adi diferansiyel denklemlerin modellemedeki önemi ve fiziksel ve mühendisliksel problemlere uygulamaları görülecektir. Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözüm metodları tek tek işlenecektir. Bu dersin başlıca temel konuları şöyle sıralanabilir: Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler olan Bernoulli, homojen ve ayrık denklemlerin çözümleri, çözümde bağımsızlık ve yüksek merteden adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Bunun yanında, ikinci merteden denklemlerin çözümünde kullanılan belirsiz katsayılar, varyasyonel metodlar ile Cauchy-Euler denklemleri işlenecektir. Son olarak Laplace dönüşüm tanımı verilip en önemili özellikleri ortaya konduktan sonra bu metodla birçok differansiyel denklemin çözümü elde edilecektir. Laplace transfromun mühendislikteki önemini gösteren bazı problemler çözülecektir.
GENEL FİZİK-II

Ders Kodu

PHYS102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin GENEL FIZIK-I'de anlatılmayan kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Temel fizikte ağırlıklı olarak elektrisite ve magnetizma konularını kapsayacak biçimde bilgi verilmektedir. Elektrik yükünün özellikleri, Coulomb Yasası, elektrik alanlar, sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik alan, Gauss Yasası ve Elektrik Akısı, Gauss yasasının düzgün yüklü yalıtkanlara uygulanması, elektrik potansiyelden elektrik alanın bulunması, nokta yük ve yük grubunun oluşturduğu elektrik potansiyel ve potansiyel enerji , sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik potansiyel, Elektrik akımı, Direnç ve Ohm Yasası, Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel bağlı dirençler, Kirchoff Kuralları. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Dördüncü Dönem
ANATOMİ-FİZYOLOJİ-I

Ders Kodu

ANAT110

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

6
Anatomi ve Fizyoloji I dersine giriş olarak öğrenciler anatomi ve fizyoloji arasındaki farkı; insan vücudunun işlevsel organizasyonunu; her iki bilimde kullanılan terminolojiyi ve fizyolojide önemli yer tutan homeostaz konusunu öğreneceklerdir. Giriş konularına ek olarak organizmanın hücresel ve kimyasal organizasyonu islenecektir. Farklı dokuların; epitel, bağ, kemik ve kas dokularının histolojisi incelenip, dokuların incelenmesinde kullanılan histoloji ve mikroskobik yöntemleri okutulacaktır. Bu giriş niteliğindeki konuları organ sistemlerinin incelenmesi takip edecektir. Bu derste iskelet-kas sistemi; sinir sistemi ve kardiyovaskuler sistemler anatomi ve fizyolojik yönden incelenecektir. Ders kan fizyolojisi; pıhtılaşma bozuklukları; ve anemi konuları hakkında da bilgi verecektir. İncelenen tüm sistemlerdeki organlara ilişkin patolojik durumlar da tartışılacaktır.
DEVRE TEORİSİ I

Ders Kodu

EELE202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Devre Teorisinin temel kavramları: Akım, gerilim, güç ve enerji. Devre elemanlarının tanımı: Gerilim akım kaynakları; dirençler ve ohm yasası. Direnç üzerindeki güç hesaplamaları, devre modelinin kurulması. Kirchoff akım ve gerilim yasaları. Seri ve paralel bağlı dirençler; gerilim ve akım bölücü devreler. Ampermetre, voltmetre ve ohm metre devreleri. Wheatstone köprüsü, üçgen-yıldız dönüşümü. Göz akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri, kaynak dönüştürme. Doğrusallık ve toplamsallık ilkeleri. Thevenin ve Norton teoremleri; Maksimum güç aktarımı. Graf teorisi. Endüktör ve kapasitör. Anahtarlama işlevleri: Basamak işlevi, Yokuş işlevi ve Dürtü işlevi. RL devrelerinin zaman bölgesi analizi. RC devrelerinin zaman bölgesi analizi . RLC devrelerinin zaman bölgesi analizi. Sinüzoidal sürekli durum analizi. Elektrik devrelerinin frekans bölgesinde analizi. Alternatif akım devreleri için güç hesabı.
ELEKTROMANYETİK I

Ders Kodu

EELE234

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Vektör Analizi, Statik Elektrik Alan, Coulomb Yasası, Gauss Yasası ve Uygulamaları, Elektrik Potansiyeli, Statik Elektrik Alanı Etkisinde İletken ve Dielektrik Maddeler, Elektrik Akı Yoğunluğu, Elektrostatikte Sınır Koşulları, Sığa ve Sığaçlar, Elektrostatik Kuvvet ve Enerji, Poisson ve Laplace Eşitlikleri ve Tekillik Kuramı. Görüntü Metodu ile Elektrostatik Problemlerinin Çözümü, Elektrostatik Sınır Değer Problemlerinin Kartezyen Koordinat Sistemlerinde Çözümü, Durağan Elektrik Akımı, Ohm Yasası, EMK Kavramı, Kirchhoff Gerilim ve Akım Yasaları, Durağan Akımlar İçin Sınır Koşulları, Direnç Hesaplamaları, Statik Manyetik Alan Postulatları, Vektör Manyetik Potansiyel, Biot-Savart Yasası ve Uygulamaları, Manyetik Alan Kuvveti, Göreceli Manyetik Geçirgenlik ve Manyetik Maddeler, Relüktans ve Nonmanyetik Devrelerde Kullanımı, Statik Manyetik Alanlarda Sınır Koşulları, Faraday Yasası, İndüktans ve İndüktörler, Manyetik Enerji, Kuvvet ve Tork.
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Ders Kodu

INDE232

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin öğrencilerin imalat ekipmanları ve endüstriyel projeler, ekonomik analiz, mühendislik tasarımı karar verme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için hazırlanmış bir giriş dersidir. Bu dersin hedefi mühendislik öğrencilerine finansal analiz ve sermaye yatırımı alanlarında bilgi ve yetenek kazandırmaktır. Ders, önerilen teknik projeler ile ilgili maliyetlerin ve faydaların sistematik değerlendirmesini vurgular. Öğrenci "paranın zaman değeri" ve indirgenmiş nakit akışı yöntemleri kavramlarını inceleyerek alan için gerekli bilgileri edinir. Mühendislik ortamında sermaye olarak para ile ilgili kararların nasıl alındığını öğrenerek bu kararları almaya hazır olabilecek bilgiye sahip olur. Öğrencilere verilen çalışmalar ve ev ödevleri, derste kazandıkları bilgiyi, doğru şekilde ve etkili olarak kullanarak uygulama yapmalarına ve bilgiyi pekiştirmelerine olanak sağlamaktadır.
LİNEER CEBİR

Ders Kodu

MATH121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, öğrencilere doğrusal cebir problemlerini tanımlama, mühendislik alanındaki problemlere uygulama ve ortaya çıkan problemleri çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bunun yanında determinant kavramını, determinant yardımıyla lineer denklem sistemlerini çözebilme (Cramer kuralını), matrislerde minör kofaktör açılımı, ek matris, herhangi bir satıra göre determinant, linear denklem sistemlerinin farklı metodlarla çözümleri: Ters matris yöntemi, yok etme metodu, Gaussian eleme metodu, matrisler üzerinde basit işlemler: Matris çeşitleri: birim matris, kare matris, matrislerde eşitlik, matrislerde toplama, noktasal çarpım, çarpma, matrisin tersini bulabilme, devriğini bulabilme. Vektör kavramı, vektörlerde işlemler: Toplama, çıkarma, noktasal çarpım, vektörel çarpım, bir vektörün scalar katı, vektörlerin mühendislikteki kullanım alanları, alt vektör uzayı ve baz, boyut kavramları ders içeriğinde bulunan konulardır.
BİYOİSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin ana konuları temel istatistiksel tanımlar, kitle ve örneklem tanımları, veri tipleri, tanımlayıcı istatistikler, verilerin sınıflandırılmasıdır. Daha sonra, merkezi eğilim ölçüleri, örengin, ortalama, ortancanın hesaplanması ve tepe değerinin bulunması ve merkezi dağılım ölçüleri, Ranj, stnadart hata ve varyansın hesaplanması. Bunlara ek olarak öğrenciler bu bilgileri kullanarak frekans tabloları, verilerin grafikler aracılığıyla görselleştirilmesi, olasılık dağılımları, Normal dağılım, Binom dağılımı ve Poisson dağılımı gibi bazı bilinen kesikli ve sürekli olasılık dağılımları ile çalışabilecekler. Son olarak normallik kontrolü için istatistiksel testler, örneklemenin ana fikri, örnekleme dağılımları ve örneklem ortalamasının dağılımları, Güven aralıkları bu derste ele alınan konular arasında yer almaktadır.
Beşinci Dönem
BİYO-MEKANİK

Ders Kodu

BIME303

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders, makina mühendisliği prensiplerinin biyolojik materyallere ve ligament, tendon, kemik, kas ve eklem gibi sistemlere uygulanmasına bir giriş niteliğindedir. İnsan hareketi ile ilgili olarak iskelet kaslarının etkisinin niceliksel ve niteliksel tanımlamaları. Katı cisimlerin denge, sert ve yumuşak dokular, kirişler, kemiklerdeki mühendislik analizine giriş. Statik, Vücut mekaniği, Gerilme ve şekil değiştirme, Dokular, Kemikler, Dinamik, Kinematik, Kinetik, Dürtü ve momentum. Yumuşak doku biyomekaniği: esneklik ve viskoelastisite, çeşitli biyolojik dokuların mekanik özellikleri viskoelastik malzemelerin modelleri Kas biyomekaniği: kas anatomisi, kasın çalışma prensipleri, kas kuvveti ve gücü, kas çalışması, kalp iskeleti ve düz kaslar, kas yapıları: kas kaslarının işlevsel düzenlenmesi ve tonik lifler kemikler, bağlar ve tendonlar iskeletler, kemikler ve kaslar
MODELLEME VE SİMULASYON

Ders Kodu

BIME305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Ders, tasarım döngülerini kısaltmak, yeni ürünler geliştirmek ve tasarımları değerlendirmek ve alternatif yaklaşımların etkilerini simüle etmek için tıp mühendisleri, mimarlar, planlamacılar ve mühendisler tarafından giderek artan bir şekilde kullanılan modelleme ve simülasyon yoluyla temel hesaplama kavramlarını tanıtır. Öğrencilerin bu becerileri elde edilirken programlama ve modelleme kavramları bir dizi keşfetmek için MATLAB kullanacaktır. Daha sonra, temsili bir model tasarlayarak, modeli uygulayarak, modelin doğrulama ve onaylama işlemini tamamlayan, modeli sözlü ve yazılı olarak raporlayan ve modelini değiştirerek çeşitli bilimsel sorunlardan birini analiz eden son bir proje üstleneceklerdir. düzeltmeleri, iyileştirmeleri ve iyileştirmeleri yansıtmak.
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK VE ENSTRÜMANTASYON

Ders Kodu

BIME309

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
The objective is to develop a fundamental understanding of the principles of biomedical measurement systems used in the fields of molecular biology and biotechnology, cell engineering, tissue engineering, and biomaterials used in medicine. Applications, diagnosis and treatment, biomedical instrumentation administration, security issues, biomedical technology and the biomedical engineer, their present and future. This course covers physiological signals, biomedical sensors, analogue signal amplification and filters, digital acquisition, digital filtering and processing, and an overview of several common medical instrumentation platforms. Digital processing of biological signals, physiology of the heart and electrocardiogram (ECG), blood pressure measurements, physiology of the brain and electroencephalogram (EEG), Electromyography, Electromechanics of biological fluids.
SİNYAL VE İMGE İŞLEME

Ders Kodu

CMPE326

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Sinyal ve İmge İşleme dersi, bir bilgisayar sisteminde görüntünün (imgenin) dijital olarak nasıl temsil edildiği ve işlendiğini anlatmaktadır. Bu derste temel sayısal imge işleme konuları işlenmektedir. Ders içeriğinde Dijital sinyal/görüntü işleme tekniklerine giriş, analiz araçları, dijital filtre tasarımı, ayrık Fourier dönüşümü hesaplaması da bulunmaktadır. Üzerine durulan konular imge pekiştirme, imge onarımı, imge sıkıştırma, imge bölütleme ve imge tanıma konularıdır. Bu konuların altında yer alan interpolasyon teknikleri, imge ortalamaları ile gürültü giderme ve renkli imge işleme önemli konulardır. Frekans temsillerine de değinen derste frekans tanım kümesindeki süzgeçler de konular arasındadır. Ders kapsamında işlenen konuları içeren deneyler ve proje, simulatör program kullanarak yapılmaktadır.
ELEKTRONİK I

Ders Kodu

EELE341

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Op amp terminalleri. Eviren, Toplayan, Evirmeyen ve Fark kuvvetlendirici devreler. Yarı iletken malzemeler. Diyot eşdeğer devreleri, DC ve AC analizi. Doğrultucu devreler, zener diyot devreleri, kırpıcı ve kenetleyiciler, çoklu diyot devreleri. İki kutuplu eklem tranzistör (BJT) yapilari. Tranzistör devrelerinin DC analizi. CD yük doğrusu, BJT tranzistorlerin DC kutuplanmasi. İki kutuplu doğrusal yükselticiler, değişik tranzistör yükseltici devrelerinin eşdeğer devreleri. AC yük doğrusu analizi, Ortak-baz ve ortak-emiter yükselticilerin küçük işaret analizi. Alan etkili eklem tranzistör (JFET) yapisi, JFET devrelerinin DC kutuplanmasi ve analizi. Metal oksit yari iletken alan etkili transistor (MOSFET) yapisi, MOSFET devrelerinin DC analizi. Değişik MOSFET devrelerinin DC kutuplanmasi. Farkli MOSFET yükseltici devrelerinin küçük işaret eşdeğer devreleri. Ortak kaynak ve ortak-kapi MOSFET ve JFET yükseltici devrelerinin küçük işaret analizi.
TERMODİNAMİK

Ders Kodu

ENRE301

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders termodinamik ana konseptleri ve temel tarifleri ile başlar ve güç, ısı ve enerji kavramlarına dayalı birçok örnek soru çözümleri ile devam eder. Termodinamik esaslı saf malzeme özellikleri, durumu tarif eden denklemler, ısı ve iş ilişkisi, sıfırıncı termodinamik kanunu, birinci termodinamik kanunu, ideal ve gerçek gazlar, entalpi ve iç enerji, ikinci termodinamik kanunu ve entropy kavramları ders içinde işlenir, Termodinamik malzeme özelliklerinin uygulaması, Carnot çevrimi, buhar güç çevrimleri, gaz güç çevrimleri, Otto ve diesel çevrimleri, incelemeleri ile devam eder ve soğut sistem çevrimlerinin incelenmesi ile sona erer. Malzemelerin termodinamik özelliklerinin kullanılması esasında tasarım yapmak ve parametrelerin değişmesinin performansa etkilerini incelemek işlenen konular arasındadır. Bu ders, pratik uygulama, laboratuvar çalışması ve termodinamik özelliklere dayalı proje çalışmaları da içerir.
Altıncı Dönem
FİZYOLOJİK SİNYALLER VE CİHAZLAMA

Ders Kodu

BIME302

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Biyomedikal sinyallerin temelleri, ölçülmesi ve enstrümantasyonu; biyomedikal dönüştürücüler; membran biyofiziği, uyarılabilir hücrelerin elektrofizyolojisi, membran modelleri; biyoelektrik işaretler teorisi, elektrokardiyografi, elektroensefalografi, elektromiyografi; biyo-potansiyel elektrotlar; biyo-potansiyel yükselteçler ve enstrümantasyon teknikleri, elektriksel ve hasta güvenliği; izleme, tedavi ve prostetik cihaz örnekleri. Hücre zarlarının biyofiziği, nöron zar potansiyeli modelleri, aksiyon potansiyeli için Hodgkin-Huxley denklemleri, aksiyon potansiyelinin yayılması, nöro-iletişim, davranışı açıklayan basit sinir ağları, hacim iletken alanları, Elektrokardiyografi (ECG) teorisi, ECG yükselteçleri ve enstrümantasyonu EKG sinyal işleme, EEG, EMG ve diğer biyoelektrik sinyaller, kardiyovasküler sistemin modeli, solunum sisteminin modeli, nörokardiyak kontrol sisteminin modeli, biyoelektrik için transdüserler, kardiyovasküler ve solunum ölçümleri, önkoşul devreleri ve enstrümantasyon teknikleri.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEMENİN İLKELERİ

Ders Kodu

BIME304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Temel fizik, görüntü oluşumu teorileri ve her modalitenin seçilen uygulamaları sunulacaktır. Temel görüntüleme ilkeleri, görüntü oluşumu, görüntü kalitesi, iyonlaştırıcı radyasyon, radyasyonun madde ile etkileşimi, radyografik görüntülemede kullanılan yöntemler. Nükleer tıp görüntülemede fizik ve yöntemler, ultrason görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme. Veri toplama teknikleri ve donanım konuları. Yeni görüntüleme yöntemleri ve uygulama alanları. Öğrencilere tıbbi görüntülemenin aşağıdaki yönleri hakkında bilgi ve beceriler kazandırılacaktır: İki boyutlu daraltmayan kaynaklarla imge oluşturma, üç boyutlu daraltmayan kaynaklarla imge yeniden yapılandırma, cebirsel yeniden yapılandırma algoritmaları. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) teknikleri, akış görüntüleme ve akışla ilişkili MRG. Ultrasonik bilgisayarlı tomografi, kırılan kaynaklarla tomografik görüntüleme, ultrasonik yansıma tomografisi. Nükleer çanta tomografik görüntüleme. Yeni görüntüleme yöntemleri.
TERAPETİK TIP CİHAZLARI

Ders Kodu

BIME306

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrencilere fizyoloji ve ortak patolojiyi, tıbbi açıdan tıbbi cihazların anlaşılması için mühendislik bakış açısıyla gözden geçirmelerini sağlayacaktır. Dersler, terapötik tıbbi cihazların işlevine odaklanacak, böylece öğrenciler gelecekteki kariyerlerinde tasarım, geliştirme ve etkin kullanımlarına katkıda bulunma becerisi kazanacaklar. , Kardiyak, solunum ve nöromüsküler assit cihazları, Fiziksel tedavi cihazları. Kardiyovasküler aletler, protez ve yardımcı cihazlar. Nöromüsküler protez ve ortez Solunum terapi cihazı ve enstrümantasyonu. Anestezi uygulama cihazları ve uygulamaları. Duyusal iletişim yardımcıları. İç protez ve ortez Elektrocerrahi ve ilgili ekipmanlar. Metabolik sistemler ile ilgili enstrümanlar. Tıbbi görüntüleme sistemleri. Radyasyon tedavisi.
MİKROKONTROLÖRLERE GİRİŞ

Ders Kodu

BIME308

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders dijital tasarımın temellerini ve gömülü kontrol sistemlerinin tanıtılmasını amaçlamaktadır. Öğrenciler, tasarım yöntemleri ve temel dijital sistemlerin uygulanması, mikrodenetleyiciler, mikrodenetleyici mimarisi, montaj programlama ve mikrodenetleyici çevre birimleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. Öğrenci laboratuarda uygulamalı alıştırmalar yapacak. Mikrodenetleyici programlama ve arayüz oluşturma ile ilgili projeler. Bilgisayar sistemlerine giriş, Boolean cebri, mikrodenetleyiciye giriş, C ile mikrodenetleyici programlama, mikrokontrolörde algılayıcı ve diğer çevre birimleri kullanarak. MSP430 Talimat seti, Adresleme modları. Kesinti sinyalleri ve rutinleri. Arayüz devreleri. Analog ve Dijital Çevre Birimleri programlama: Dijital I / O'lar, Zamanlayıcılar, ADC ve İletişim Çevre Birimleri, Düşük çalışma modları.
BİYOELEKTRİK

Ders Kodu

BIME310

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu derste, temel biyoelektriklik ve devre teorisini anlamak ve analiz etmek için temel mühendislik ve matematiksel araçlara ek olarak memeli sinir sistemi bağlamında kullanılacaktır. Memeli sinir sistemi ve diğer uyarılabilir dokuların biyoelektrikliğinin temelleri, hem tek hücreli hem de hücre-hücre iletişiminde pasif elektrik ve aktif elektrik sinyalleri, doku ve sistemik biyoelektrik anlatılacaktır. Bunlara ek olarak, Nernst denklemi, Goldman denklemi, lineer kablo teorisi ve Hodgkin-Huxley Aksiyon potansiyeli üretme ve yayılma modelini içeren bir matematiksel analiz, bir protez uzuvunu kontrol etmek için bir kablosuz biyoelektrik kayıt cihazının tasarlanıp üretilmesi öğretilecektir.
Yedinci Dönem
YAZ STAJI

Ders Kodu

BIME300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Mühendislik yaz stajı, mühendislik öğrencilerinin lisans çalışmaları sırasında edindikleri teorik bilgilerini profesyonel bir ortamda uygulamalarının beklendiği otuz iş günü staj dönemidir. Yaz eğitimi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, biyomühendislik veya Tıp alt disiplinlerinden herhangi birinde yer alan herhangi bir kurumda yapılabilir. Eğitim sırasında, mühendislik öğrencileri, profesyonel yaşam görevleriyle karşılaşırlar, böylece kendilerini sektörlerin ihtiyaçlarına göre hazırlama ve mesleki ilgi alanlarında tam olarak karar verme konusunda daha iyi bir şansa sahip olurlar. Lisans eğitiminin üçüncü senesinden sonra gerçekleştirilen otuz günlük eğitimin sonunda öğrenciler staj deneyimlerini özetleyen yaz staj raporlarını yazmakla yükümlüdür. Staj raporları program staj koordinatörğ tarafından değerlendirilir.
İLERİ TIBBİ CİHAZ TASARIMI

Ders Kodu

BIME401

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

5
Dersin teorik bölümünde temel tasarım metodolojisi, proje yönetimi, mühendislik etiği, rapor yazma, sunum becerileri vb. Dersler verilmektedir. Dersin uygulamalı bölümünde öğrenciler bölümün sunduğu projeler arasından bir proje seçerler ve bir proje teklifi geliştirmek için çalışırlar. Önerilen tasarıma göre, dersin uygulama bölümünde ise öğrenciler çözümlerini uygulayacak, problem ortaya çıktığında çözümlerini gözden geçirecek ve dönem sonunda çalışma ürünlerini göstereceklerdir. Klinisyenler, endüstri ortakları ve öğrenciler gerçek klinik zorlukları çözen yeni tıbbi cihazlar geliştirmektedir. Her akademik dönem başında Projeler ekipleri oluşturulacak ve dönem içindeki on ila on iki hafta boyunca olan öğrenciler ve danışmanlar, kavram kanıtı prototip ile sonuçlanan yapılandırılmış bir tasarım sürecini takip edeceklerdir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BIMEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BIMEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
BİYOLOJİK MATERYALLER VE İLAÇ SALINIMI

Ders Kodu

BIOE405

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dersin amacı biyomalzemelerin tanımlanması, sınıflandırılması, özellikleri ve faydaları hakkında temel bir kavram geliştirmektir. Ayrıca bu malzemelerin çeşitli kullanım alanları üzerinde durulacaktır. Bu ders, malzemelerin dizaynı, sentezi, analizi ve insan sağlığında kullanılmasının temelinin anlaşılması üzerine odaklanır. Bu ders ayrıca biyomaddelerin biyomedikal kullanımının değerlendirilmesi, uygulanması, sterilizasyonu ve biyouyumluluğu konuları ile kontrollü ilaç salınımının temelleri ve ilaç hedeflemeye girişi içermektedir. Sınıf içeriği maddelerin sentezi ve üretimi, karakterizasyon ve analiz metodlarını, maddeler ve dokular arasındaki etkileşimi, madde özelliklerinin sayısal analizini ve maddelerin insan sağlığı için nasıl kullanıldığı konularına değinmektedir. Bunlara ek olarak ders, tedavi amaçlı ilaç salınımda mühendislik ilkelerinin dizayn ve tanımlama için nasıl uygulandığını içermektedir.
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENGI401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders proje yönetimi çerçevesi, proje entegrasyonu yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje iletişim yönetimi ve takım çalışması, sağlık ve güvenlik, mühendislik etiği, çevre yönetimi, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik, girişimcilik ve fizibilite raporu, proje yönetiminde yasal yönler üzerinde odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca, öğrencileri kendi tasarım projelerini yaşama geçirmek ve çalışma takımlarını seçmek için hazırlar. Öğrenciler projelerinin literatür taramasını yapar, fizibilite raporu hazırlar ve dönem sonunda yazılı / sözlü sunum yaparlar.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Sekizinci Dönem
KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

BIME406

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Klinik Mühendisliğin İlkeleri. Hastane organizasyonu. Tedarik politikaları. Klinik mühendislik departmanı kurmak. Tıbbi Ekipman Bakım programı, Tıbbi Cihaz Yönergeleri ve cihaz sınıflandırması, Standartlar ve Güvenlik ve Performans konuları, Tıp Mühendisliğinde Klinik Mühendisliğin İlkeleri. Kurs, çeşitli klinik laboratuvar test sistemlerinin (biyokimya, hematoloji ve immünoloji) teknolojilerini, testlerini ve işleyişini ve belirli bir organ veya sisteme nasıl uygulanacağını kapsayacaktır. Öğrenciler ayrıca, bazı fizyolojik parametrelerin idrar, kalp ve mide-bağırsak sistemleri de dahil olmak üzere bazı karmaşık organ sistemlerinden ölçülmesinde yer alan prensipler de anlatılacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BIMEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BIMEXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
DOKU MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

BIOE404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Dersin amacı biyoloji temelleri hakkında genel bir bakış açısı, hücre dışı matris ve reseptörler hakkında, hücre-hücre ve hücre-matris etkileşimi konularında hem teoritik hem de deneysel kapsamlı bir yorumlama geliştirmektir. Alt konular hücre fonksiyonları üzerindeki fiziksel (kesme, gerilme, deformasyon) ve kimyasal (sitokin, büyüme faktörleri) uyarıcları, ve bunların sinyal iletişim sistemlerindeki önemini kapsamaktadır. Doku mühendisliği doku yapısı ve fonksiyonları ile tekrar edilecek ve doku tamirinin kliniksel ihtiyacı vurgulanacak. Hücre mühendisliğindeki iskele tasarımı ve işlevlerinin üzerinden geçilecek ve doku mühendisliğinin doku ve organlarda özel uygulamalarına derin bir bakış yapılacaktır.
PROJE

Ders Kodu

ENGI402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

8
Bu ders, maliyet tahmini, çevresel etkiler, proje takvimi ve takım çalışmasını içeren disiplinler arası proje tabanlı bir derstir. Öğrencilerin önceden belirlenmiş bir projede fakülte denetiminde önceden atanmış takımda çalışması beklenir. Her ekip, önerilen projesini tamamen açıklayan çizim, şartname ve maliyet tahmini dahil olmak üzere nihai raporu sunacaktır. Her takım, final tasarımını ve proje fizibilitesini akranları ve öğretim üyeleri önünde savunarak sözlü sunum yapacaktır.

Seçmeli Dersler

SURGICAL INSTRUMENTATION

Ders Kodu

BIME402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARTIFICIAL ORGANS

Ders Kodu

BIME404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDİSLİK İÇİN MATLABDA PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ENGI316

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MODERN TECHNICS IN BIOCHEMICAL ENGINEERING

Ders Kodu

BIOE323

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Ders Kodu

MCLE475

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

6
Tasarımda bilgisayar kullanımı; gerçek zamanlı modelleme ve analiz yöntemleri; paket program kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme; çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilme. Cisimlerin üç boyutlu halleri, katı modelleme, tel-kafes model sistemleri, koordinat sistemleri tanımlamak, üç boyutlu modeller oluşturmak, gölge ve tel-kafes görünümü, rendering işlemi ve farklı ortamlara dosya transferi (export) yapmak. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ile Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) sistemlerinin entegrasyonu.
SURGICAL INSTRUMENTATION

Ders Kodu

MEDE402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ETHICS

Ders Kodu

INDE335

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, ahlaki sorumluluk bilincini karar vericiler olarak uyandırmaktır. Öğrencilerin ahlaki hayal gücüne sahip çıkarak, öğrencilerin etik sorunları tanımasına ve karar verme olası çıktıları hakkında düşünmelerine yardımcı olmak, etik bir durumu analiz etme konusunda analitik beceriler geliştirerek ve etiğe uygun bir karar vermek için tarafsız teknikler kullanarak gerçekleşebilir. Bu ders, mühendislerin toplum, işverenler, meslektaşları ve müşterileri ile ilgili ahlaki haklarını ve sorumluluklarını tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Fikri mülkiyet haklarının ve çıkar çatışmasının önemi. Mühendislik tasarımında, üretimde ve operasyonlarda etik yönler, Maliyet-fayda-risk analizi ve güvenlik ve mesleki tehlike konularını içerir.
COMPUTER AIDED DATA ANALYSIS

Ders Kodu

INDE491

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDİSLİK İÇİN NESNELERİN İNTERNETİ

Ders Kodu

ENGI416

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, mühendislik öğrencilerine sıfırdan kapsamlı bir anlayış sağlamaya odaklanarak Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin karmaşık dünyasını keşfetmek üzere tasarlanmıştır. Ders boyunca öğrenciler farklı platformları keşfedip algılama ve harekete geçirme teknolojilerini analiz ederek IoT cihaz programlama konusunda uzmanlaşacaklardır. Bu ders, IoT sistemleriyle ilgili ağ oluşturma ilkeleri, ana taşıyıcı tasarım stratejileri ve güvenlik uygulamalarını vurgulayacaktır. Öğrenciler gerçek dünya deneyimi sağlamayı amaçlayan pratik ödevlerle desteklenecektir. Projeler, dağıtılmış bir Wi-Fi izleme hizmetinin kullanılması ve endüstriyel ortamlar için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir IoT hizmet platformunun oluşturulmasını kapsamaktadır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, endüstriyel mühendislik ortamlarında yaygın olarak karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilecek donanıma sahip olup IoT teknolojileri hakkında kapsamlı bir anlayış elde edeceklerdir.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENRE308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders çeşitli çeşitli ekipman ve sistemlerin enerji verimliliğine dair alınacak tedbirleri içerir. Bir sistem içerisinde oluşan kayıpların hesaplanmasında kullanılan yöntemler ve enerji tasarufu sağlayan partik yollar derste incelenir. Ayrıca, bu ders enerji kullanımının ve yönetiminin bilimsel temellerini ve prensiplerini gözden geçirir. Buna ek olarak, enerji verimliliği ve tasarrufu yöntemleri ekonomik ve yaşam döngüsü maliyet analizleri ile ele alınırlar. B udersin amacı, öğrencilerin kendi enerji bütçelerini yönetmelerinde ve başarılı bir şekilde enerji verimliliği politikaları geliştirmelerinde katkıda bulunmak ve bu konularda yeterli anlayış geliştirmelerinde yardımcı olmaktır. Derste, aydınlatma, bina cephesi ve havalandırma sistemleri ile ilgili enerji verimliliği konuları incelenir.
BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU

Ders Kodu

CMPE485

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTROPHYSİOLOGY

Ders Kodu

BIOE493

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Ders Kodu

ENVE402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencileri çevresel etkiler ve çevre etki değerlendirmesi konularında bilgilendirmektir. Ders, çevre etki değerlendirme işleminin tarihini, temel öğelerini, içeriğini ve yapısını, yasal kurallar çerçevesinde işleyişini, hava, su ve toprak kalitesi, ses düzeyi, biyolojik çevreye olabilecek etkilerin öngörüsünü, etki analiz tekniklerini, çevre etki değerlendirme işlemine halkın katılımını ve çevre etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını içermektedir. Ders kapsamında daha önceden hazırlanmış ve uygulanmış farklı mühendislik projelerinin çevre etki değerlendirme raporları örnek çalışma olarak incelenmektedir. Ders notları ve sınıfta yapılan tartışmalar ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken dönem projesi dahilinde hayali bir proje için çevre etki değerlendirme raporu hazırlayarak teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır.
ÇEVRE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENVE407

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders çevre yönetimi alanında sosyal, kültürel, politik, ekolojik ve ekonomik faktörlerin etkileşimine giriş dersidir. Ayrıca kullanılan ve yönetilen araziler, toplumlar ve/veya doğal ekosistemler için belirli hedefleri başarabilmek için çevre bilgisini gerekli aktivitelere dönüştürebilecek önceden planlanmış çalışmaları anlamak üzerine yoğunlaşılmış bir derstir. Öğrencilere çevre politikası, planlaması ve yönetimi gibi çağdaş alanlarda önemli bir genel bakış sağlayacaktır. Ayrıca arazi ve kaynak kullanımı için hedeflerin nasıl şekilleneceği, demokratik ve demokratik olmayan düzenlemelerdeki çakışmalar ve anlaşmazlıklar ele alınacaktır. Bu derste ekolojik sistemleri etkileyen dinamikler ve süreçler öğretilecek ve öğrenciler sürdürülebilir ilerleme çerçevesinin temel bileşenleri, sürdürülebilir ilerleme teori ve pratiklerinin çalışma kavramları konularında bilgilendirileceklerdir.
DÜNYA ENERJİ POLİTİKALARI

Ders Kodu

PNGE451

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Enerjinin kesintisiz, sürdürülebilir ve ödenebilir biçimde sağlanabilmesi, her ulusun bugün ve yarınları için yaşamsal önem taşır. Bu nedenle de enerji ile ilgili temel kavramları, başlıca aktörlerin politikalarını, enerji teknolojilerindeki gelişmeleri genç nesillerin dikkatine sunarak, farkındalıklarını geliştirmek, ulusal bir görevdir. Bu ders aşağıdaki konulara odaklanacaktır: Enerji kaynakları, Fosil yakıtlar ve coğrafi dağılımları; önemi, Enerji teknolojileri, Enerji Senaryoları, Enerji fiyatları ve piyasaları, Küresel enerji sahnesinin başlıca aktörleri ve politikaları (Devletler, kurumlar, dev şirketler), Sürdürülebilir enerji politikasının temel ilkeleri, Başlıca aktörlerin enerji politikaları ve stratejileri (ABD, Rusya, AB, Çin ve Türkiye), •Doğu Akdeniz enerji jeopolitiği, "Enerji güvenliği” tanımı ve başlıca parametreleri, Elektrik güvenliği

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.