Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Süre 4 Yıl
Başvur
uku-beden-egitimi-ogretmenligi1 uku-beden-egitimi-ogretmenligi2 uku-beden-egitimi-ogretmenligi3

Program Hakkında

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, okullarda Beden Eğitimi ve Spor derslerini yürütecek pedagojik formasyon sahibi beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmenin yanında; hayatın her döneminden, farklı özelliklere sahip bireylere çeşitli hareket becerilerini, spor dallarını, spora özgü öğretim yöntemleriyle öğreterek, onların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine katkı sağlayacak yetkinlikte spor eğitimcileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak ayrıca çeşitli spor merkezlerinde, aerobik salonlarında ve fitness merkezlerinde eğitmen olarak çalışabilme imkanı bulabilmektedirler. Mezunlar; lisans eğitiminde aldıkları bir spor branşında 1. Kademe antrenör belgesine de sahip olmaktadırlar.

Eğitim Olanakları

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalları’nda yüksek lisans ve doktora programlarına da ilgili şartları yerine getirmeleri halinde kayıt yaptırabilirler. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunları kamuda öğretmen olmak için KPSS sınavında başarılı olmaları gerekir. Özel kuruluşlarda öğretmen olmalarında bu şart aranmamaktadır. Mezunlar okul öncesi hizmet veren anaokullarında da özel olarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak hizmet da verirler. Lisans eğitimleri süresince aldıkları bir spor branşında 1.Kademe Antrenör lisansına sahip olabilmektedirler. Mezunlar fitness ve diğer spor branşlarının antrenörlük kurslarına daha önce aldıkları derslerden muaf olarak avantajlı bir şekilde katılarak antrenörlük belgesi alabilmekte ve kademelerini yükseltebilmektedirler. Öğretmen olarak atama bekleyen mezunlar, spor sektöründe farklı iş kollarında istihdam edilebilmektedirler.

uku-beden-egitimi-ogretmenligi4

Kariyer Alanları

Lisans eğitimleri süresince Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun öğrencilerinin gelişimine yönelik açılacak olan sertifika programlarına katılmaları halinde ilgili konularda sertifika sahibi olabilecekleridir. Mezunlar özel sektör kurumlarında, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak da, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak da ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev almaktadırlar. Mezunlar, eğitilebilir engelli bireylerin eğitim aldıkları özel kuruluşlarda da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak istihdam edebilirler. Lisans mezunları aldıkları antrenörlük belgelerinin derecelerini, lisansda aldıkları bazı derslerden muaf olarak avantajlı bir şekilde yükseltebilirler.

İletişim

Eğitim Fakültesi
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE203

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2701
Fakülte E-posta: secretary-foe@ciu.edu.tr
Dekan: Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN
Dekan E-posta: hyalin@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
HAREKET EĞİTİMİ

Ders Kodu

BESO101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

HAREKET EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ

Ders Kodu

BESP101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar; beden eğitimi ve sporun temel amaçları, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, spor bilimlerinin tarihi, felsefesi, yayınlarını ve meslek alanlarını tanıtmak, insan ve beden eğitimi-spor arasındaki ilişkileri, fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının beden eğitimi bilimi ile ilişkileri, sporun fonksiyonları, spor psikolojisi, öğretmenlik mesleği, sporda yeni yönelimler, beden eğitiminin Dünya’da ve Türkiye’deki gelişimi ve öncü kişileri, değişik ülkelerde beden eğitimi biliminin durumu, performans ile beden eğitimi bilimi arasındaki ilişkisi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi, beden eğitimi ve spor bilimlerinde araştırma sistematiği.
İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ

Ders Kodu

BESP103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Anatomi ve Kineziyolojiye giriş, İnsan vücuduna giriş, İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri, Fiziksel yapı ve sınıflandırılması Sistemler, Dokular, Destek Doku (Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku, kemik Doku), Kas Doku, Sinir Doku, Eklemler (Baş, Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, Omurgaya bağlı eklemler, Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi ve kinesiyolojisi), İnsan performans analizi, Kinesiyoloji ve Postür.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BILT123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersinin amacı öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanındaki temel konular bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu konular arasında bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme, problem çözme kavramları ve yaklaşımları, algoritma ve akış şemaları, bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri, dosya yönetimi, yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar), kelime işlem programları, hesaplama/tablo/grafik programları, sunu programları, masaüstü yayıncılık, veri tabanı yönetim sistemleri, web tasarımı, eğitimde internet kullanımı, iletişim ve işbirliği teknolojileri, güvenli internet kullanımı, bilişim etiği ve telif hakları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri gibi yer almaktadır. Kısacası bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel bilgisayar terminolojisine hakim olacaktır.
EĞİTİME GİRİŞ

Ders Kodu

EGIT121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuksal, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, iyi bir öğretmenin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri içermektedir. Ayrıca ders sonunda öğrenci bir öğretmende bulunması gereken kişisel ve mesleki özellikleri tanımlayıp bunlara uygun davranış sergileme yönünde tutum geliştirebilir. Dersin hedeflerinden biri olan öğretmen yetiştirme konusundaki olumlu ve olumsuz uygulamalar yönünde de bilgi sahibi olacak öğretmen adayları bu konuda tutum geliştirebileceklerdir.
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT124

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vs.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A.Comte, K. Marx, E. Durkheim, M.Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd);kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul, yabancılaşma ve eğitim, medya ve eğitim, küresselşme ve eğitim, okul ve şiddet.
İNGİLİZ DİLİ-I

Ders Kodu

INGL151

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de entegre ederek temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Konuşma becerisi aracılığı ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecekler, geniş zamanda sorulara cevap verebilecekler, nesnelerin yerini belirtebilecekler, ve bir günlük rutinlerini anlatabilecekler. Okuma becerisi aracılığı ile öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geniş zamanda kontrollü paragraflar yazarak edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Ders Kodu

TARH101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste, Osmanlı Devleti’nin dağılmasına yol açan iç ve dış etkenler, Osmanlı ıslahat ve yenileşme çabaları, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri, Trablusgarp ve Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, savaş süreci ve savaşta Osmanlı cepheleri, Mondros Mütarekesi, savaş sonundaki barış antlaşmaları ve Sevr, mütareke döneminde kurulan milli varlığa zararlı ve yararlı cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, Havza ve Amasya Genelgeleri, Mahalli Kongreler ve Sivas Kongresi, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, Kuva-yı Milliye’nin ve düzenli ordunun muharebeleri, TBMM’nin dış ilişki ve antlaşmaları, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması ve saltanatın kaldırılışı konuları bulunmaktadır.
TÜRK DİLİ - I

Ders Kodu

TREG121

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.
İkinci Dönem
ATLETİZM

Ders Kodu

BESP102

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

Tanım, tarihsel gelişim, atletizmdeki tüm branşların öğretimi, sınıflandırma, branşların farklılıkları, nasıl öğretileceği ve yöntemleri, öğretilecek bilgi, beceri ve hareketlerin öğretim stillerinin öğrenilmesi, uygulama becerisi, atletizm branşında kullanılan enerji sistemleri ve antrenman metotları, sürat koşuları, orta mesafe (800m, 1500m,Üç bin metre engelli koşuve Uzun mesafe koşuları (Erkeklerde 5000, 10.000 ve maraton, bayanlarda 3000, 10.000 ve marathon), yürüyüşler, bayrak koşuları, gülle atma, disk atma, cirit atma, uzun atlama, yüksek atlama ve 3 adım uzun atlama temel teknik öğretimi ve yöntemleri, yarışma kuralları ve hakemlik becerileri ile dekatlon, heptatlon ve pentatlon gibi çoklu yarışmaların kural, bilgi, uygulama, gözlem yapma, analiz, hata tespiti ve geliştirme bilgisi. Kategorilere ve mesafelere özgü antrenman modelleri.
SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM

Ders Kodu

BESP104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, Sağlıklı olmanın kişisel ve toplumsal açıdan önemi, sağlığı etkileyen faktörler, sağlıkla ilgili gelişmeler, hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam tarzını geliştirmekle ilgili yöntemler, ülkemizde sıkça görülen ölümcül ve bulaşıcı hastalıkları tanıma ve korunma, hijyen, çocuklar ve gençler için zararlı alışkanlıklar ve etkileri, çocuk ve gençlerde sık görülen spor yaralanmaları ve korunma yolları. İlk yardım, tanımı, amacı, acil durumlarda karar verme, pansuman ve bandajlama, taşıma, solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilk yardım. Kazalar ve trafik kazalarında ilk yardımın önemi ile ilgili bilgiler.
CİMNASTİK

Ders Kodu

BESP106

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

Tanım, tarihsel gelişimi, Genel Cimnastikte temel duruşlar, ısınma, kasları gerici ve gevşetici çalışmalar, Düzen alıştırmaları; duruşlar, sıralanma, mesafe ve aralık alma, dönüşler, yürüyüşler, koşular, sıralanmalar, mesafe ve aralık alma, Aşamalı öğrenme tekniği, beceri öğreniminde yardım teknikleri ve önemi hakkında bilgi. Denge duruşu, çember ve amut hareketi yapım ve yardım tekniklerinin öğretilmesi, Genel Cimnastikte uygulanılan basit akrobasi hareketleri hakkında bilgi, makas, sıçrayarak tam burgu, köprü, öne takla, geriye takla hareketi yapım ve yardım tekniklerinin öğretilmesi, Genel cimnastikte uygulanan öğrenilmiş becerilerin hareketlerin birbirine bağlanması ve seri oluşturma, alan kullanımı, serbest bireysel ve eşli hareketler, aletle bireysel ve eşli hareketler, kondisyon çalışmaları, kural, bilgi, uygulama, gözlem yapma, hata tespiti ve öğretim bilgisi.
TAKIM SPORLARI-I

Ders Kodu

BESP108

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

Seçilen Takım sporlarından (Hentbol, Judo, Bisklet) tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve beden eğitimi ders ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilmek. branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.
EĞİTİM FELSEFESİ

Ders Kodu

EGIT104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste eğitim ve felsefe, eğitim felsefesi, felsefenin ilgilendiği konular, eğitimin toplumsal temelleri, eğitimin insanı etkileme biçimleri, felsefi akımlar (idealism, ralizm, pragmatism, varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık), çağdaş eğitim akımları (sanat eğitimi akımı, çocuktan hareket akımı, kır eğitim yurdu akımı, iş eğitimi akımı). Çevre değişmeleri ve insan, okul ile hayat arasındaki ilişki zorunluluğu, insanın gelişimi ve eğitimi, insanlar arasındaki iletişim ve haberleşme ağının değişimi ve gelişimi, sibernetik eğitim, bilgi toplumunda eğitim ve öğrenme (bilgi nedir?, bilgi toplumu nedir? Bilgiyi işleme yolları nelerdir? Bilgi toplumunda nitelikli insan kime denir?), internet destekli eğitim gibi konuları işlenmektedir.
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT122

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersi alan öğrenciler; Gelişim ve öğrenme ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklayabilir; Günlük yaşam süreçlerinde gelişim ve öğrenme olaylarını bu kavram ve kuramlarla analiz edebilir. Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). Ders sonunda öğretmen adayları öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun davranış ve tutum sergileme, öğrenme kuramlarını seçme ve uygulama davranışlarına sahip olabileceklerdir. Ayrıca öğrencilerin bir bütün olarak gelişmelerine katkı koyabileceklerdir. Kredi: (3, 0, 0) 3 Önkoşul: Yok AKTS (ECTS) kredisi: Dersin Kısa Adı: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Kategorisi: Fakülte Temel Ders Eğitim Dili: Türkçe
İNGİLİZ DİLİ-II

Ders Kodu

INGL152

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

INGL152 dersi INGL151 dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi entegre etmektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Buna ilaveten öğrenciler daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunacaklardır. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler Şimdiki Zamanı ve Geçmiş Zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade edebileceklerdir. Dahasıda, yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini içeren konular hakkında paragraflar yazarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Ders Kodu

TARH102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste, Ankara’nın başkent oluşu; Cumhuriyetin ilanı; halifeliğin kaldırılışı; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; Halk Fırkası’nın kuruluşu; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası; Şeyh Sait İsyanı; İzmir suikasti; Serbest Fırka; hukukta laikleşme ve modernleşme; eğitim ve kültürde millileşme; Tevhid-i Tedrisat Kanunu; Harf İnkılabı; Türk Dil Kurumu; Türk Tarih Kurumu; üniversite reformu; sosyoekonomik yenilikler; Atatürk’ün manevi mirası olan, milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılıktan oluşan altı ilke; bütünleyici ilkeler; Atatürk dönemi dış ilişkileri ve dış politikası; Motreaux Boğazlar Sözleşmesi; Balkan Antantı ve Sadabad Paktı; Hatay’ın Türkiye’ye katılması; İnönü dönemi ve II. Dünya Savaşı; Köy Enstitüleri; dünya savaşı sonrasında çok partili hayata geçiş konuları bulunmaktadır.
TÜRK DİLİ-II

Ders Kodu

TREG122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.
Üçüncü Dönem
BEDEN EĞİTİMİ - SPOR ÖĞRETME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

Ders Kodu

BESO205

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

BEDEN EĞİTİMİ - SPOR ÖĞRETME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BESOXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

MOTOR GELİŞİM

Ders Kodu

BESP201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Motor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, hareket etmek için vücuttaki büyük kas grupları; yürümek, koşmak, zıplamak, yüzmek, sekmek, tırmanmak, bisiklet sürmek, dans etmek, top atıp tutmak, kendiliğinden gelişen kalın motor hareketlerin eğitimi: Küçük kas gurupları (el ve parmak), El ve parmak kasların çalışmasıyla gerçeklenen hareketler; yazmak, resim yapmak, makasla kesmek, ayakkabı bağını bağlamak, düğme iliklemek, giyinmek, fermuar açıp kapatmak, saç taramak, çatal bıçakla yemek gibi ince motor hareketlerin eğitimi. Genelde dikkat ve konsantrasyon gerektiren hareketlerin eğitimi, El-göz koordinasyonu ve görsel gelişimin verilmesi. Bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, motor gelişimi etkileyen faktörler, kuramsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı ilişkisi, çocuklarda motor davranışların gelişimi ve değerlendirilmesi.
TAKIM SPORLARI-II

Ders Kodu

BESP209

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

Seçilen Takım sporlarından (Hentbol, Judo,Bisklet) tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve beden eğitimi ders ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilmek. Branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve program geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BOTE223

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Eğitim ve teknoloji ilişkisi; temel kavramlar; Öğretim Tasarımı Teorisi Nedir ve Nasıl Değişiyor? ; öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi; Türkiye’de 1980 ve sonrası öğretim teknolojilerinin gelişimi politikaları, uygulamalar ve projeler; teknoloji ve yeni okuryazarlık kavramları; 21. yüzyıl öğrenci özellikleri; bilgi iletişim teknolojilerinin temel kavramları; bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler; İnsan Performans Teknolojilerinin Temelleri ; Öğretim Tasarımı ve Modelleri; öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri; eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ortam ve araçlar; Öğretim Teknolojilerinin Öğrenme Ortamlarına Entegrasyonu; gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğrenme/öğretme ile bağlantısı. Okullarda Teknoloji Entegrasyonu, Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması; Çevrimiçi Öğrenme Ortamları; Bilgisayar Oyunları ve Öğrenme.
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EGIT221

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hedefler), öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar (sunuş yoluyla öğretme, buluş yoluyla öğrenme, araştırma soruşturma yoluyla öğrenme, programlı öğretim, proje tabanlı öğrenim, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacılık gibi yaklaşımlar); etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğretmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi; öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri, öğrencilerinin eğitim ve öğretime yönelik temel bilişsel kavramlara hakim olarak, öğretim planı tasarımına uyarlayabilmesi, öğretme ortamının fiziksel özelliklerinin öğrenilmesi.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

FAKÜLTE SEÇMELİ
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Ders Kodu

SOSH100

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

Topluluk, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramlarının ne olduğu; sosyal sorumluluk projeleri sosyal ve kültürel değerler açısından güncel sosyal problemleri tanımlamak ve ihtiyacı belirlemek; Belirlenen sosyal sorunların çözümü için projeler geliştirmek, hazırlamak ve bu projelere katılmak (fon yaratma, reklam, sosyal kampanyalar, kurumlar için grup faaliyetleri); bireysel ve grup sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek, hazırlamak ve katılmak (okullar, hastaneler, belediyeler, dernekler, organizasyonlar vb.) gönüllü katılım; Çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılmak; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi seyirci, konuşmacı veya düzenleyici olarak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklere katılmak; Sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, topluma hizmet uygulamalarının çevrede yarattığı etkinin sonuçlarının değerlendirilmesi.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

UNIVERSITY ELECTIVE
Dördüncü Dönem
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Ders Kodu

BESO202

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BESOXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ

Ders Kodu

BESP202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

nsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin fonksiyonları; Organizmanın yapısal düzeyi Canlıların ortak özellikleri, Hücre, Dokular ( sistemler), Epitel doku, Bağ doku, Kemik dokusu, Kas dokusu , Sinir dokusu, Kas fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Solunum sisitemi, Dolaşım sistemi , Enerji üretim mekanizmaları, Toparlanma. Organizmanın yapısal düzeyi, canlıların ortak özellikleri, canlılığın gerekliliği için gerekli faktörler, hücre fizyolojisi fonksiyonel ve yapısal özellikleri, filtrasyon, insan organizmasındaki sistemler, İnsan organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji sistemler, antrenmanın fizyolojik temelleri, egzersiz sonrası toparlanma ve yorgunluk; doping, egzersize akut ve kronik uyumlar ve performansın ölçülmesi.
RİTİM EĞİTİMİ VE DANS

Ders Kodu

BESP204

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

Ritim ve dansla ilgili temel kavramlar, tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması Ritim Nedir, Ritmi Bul, Hayatımızdaki Ritimler, Ritim ve Vuruşlar, Ritme Uygun Hareket kazanımları, Doğru duruş (postür) kuralları, Doğru vücut duruşu, İstenilen nitelikte hareketler, Tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması, Temel dans tekniklerini ( dans yürüyüşü, sıçrama, atlama, denge, dönüşler, galop vs.), Yaratıcılık becerisini kullanarak ritme uygun koreografi oluşturma, Çeşitli hareket bağlantıları, uzanmalar, düşüşler, dönüşler.Mimik Çalışmaları müzik ve hareket ritmi, dans araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, dans alıştırmaları, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritim, melodi ve müzik seçimi, bireysel ve eşli egzersizler, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar, ritim ve dansla ilgili kavramların, tekniklerin ve kompozisyonların öğretimi.
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Ders Kodu

EGIT222

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EGIT227

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması, anlatı araştırması, raporlaştırma (bilimsel bir yazsının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, tablolar, şekiller, ekler, aktarmalar, kaynak gösterme, kısaltmalar.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

FAKÜLTE SEÇMELİ
Beşinci Dönem
ANTRENMAN BİLGİSİ

Ders Kodu

ANEG311

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Antrenman biliminin temel ilkeleri, amaçları, antrenman kavramı, ısınma ve şartları, temel motorik özelliklerin tanımı ve antrenmanı, antrenman planlaması, organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler, antrenmanın organizmaya etkisi, kas sistematiği, antrenmanın kas sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın dolaşım sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın iskelet sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın solunum sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın enerji sistemleri ve vucut kompozisyonu üzerine etkileri, temel ve bileşik motor özelliklerin gelişimi, geliştirilmesinde kullanılan yöntemlerin kuram ve uygulama bilgisi, antrenman içeriği ve metotları, yüklenme yöntemleri ve temel ilkeleri ve soğuma yöntemleri.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

BESO301

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BESOXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ
TAKIM SPORLARI-III

Ders Kodu

BESP303

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

Seçilen Takım sporlarından (Hentbol, Judo,Bisklet) tarihsel gelişimi, Seçili takım sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri, uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik uygulamasının öğrenilmesi ve bunların öğretilmesi, okullarda ve ilk öğrenenler düzeyinde nasıl ele alınacağına ve beden eğitimi ders ortamlarına nasıl uyarlanacağına yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında bilgilendirilmek. Branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve program geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.
YÜZME

Ders Kodu

BESP305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Antrenman biliminin temel ilkeleri, amaçları, antrenman kavramı, ısınma ve şartları, temel motorik özelliklerin tanımı ve antrenmanı, antrenman planlaması, organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler, antrenmanın organizmaya etkisi, kas sistematiği, antrenmanın kas sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın dolaşım sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın iskelet sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın solunum sistematiği üzerine etkileri ve hedefleri, antrenmanın enerji sistemleri ve vucut kompozisyonu üzerine etkileri, temel ve bileşik motor özelliklerin gelişimi, geliştirilmesinde kullanılan yöntemlerin kuram ve uygulama bilgisi, antrenman içeriği ve metotları, yüklenme yöntemleri ve temel ilkeleri ve soğuma yöntemleri.
SINIF YÖNETİMİ

Ders Kodu

EGIT301

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersi alan öğrenciler sınıf yönetiminde temel kavramlar ve yaklaşımlar, yeni akademik yıla hazırlık, sınıf yönetiminin temelleri, sınıf yönetimini ve öğrenci davranışını etkileyen faktörler, sınıf içi iletişim ve etkileşim, iyi bir sınıf iklimi yaratmak, sosyal bir sistem olarak sınıf, sınıf yönetimi modelleri ve sınıfın fiziksel düzeni sınıfta istenmeyen davranışlar ve baş etme stratejileri, sınıf kuralları, geliştirme, yapılandırma ve uygulama süreci, sınıfta motivasyon ve öğrenme, sınıfta zaman yönetimi, sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimi, sınıfta sorunlu ve özel öğrencilerin yönetimi, sınıfta lider olarak öğretmen, okul-çevre ilişkileri ve öğretmen-veli görüşmeleri, okullarda rehberlik hizmetleri ve sorunları, çok kültürlü sınıfların yönetimi, engelli öğrencilerin olduğu sınıfların yönetimi, eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ve yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

Ders Kodu

EGIT323

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

FAKÜLTE SEÇMELİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

UNIVERSITY ELECTIVE
Altıncı Dönem
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BESOXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ
BECERİ ÖĞRENİMİ

Ders Kodu

BESP302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Beceri öğrenimi alanının temel kavramları (motor beceriler ve sınıflanması, öğrenme-performans, beceri-hareket-refleks ayrımı), Öğrenme Süreci ve Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler, Beceri ve Beceri Türleri, Bireysel Ayrılıklar, Algılama ve Bellek, Motor Öğrenme Kuramları, Feedback ve Performanstaki Önemi, Reaksiyon Zamanı ve Karar Verme Mekanizması, Hız ve Doğruluk, Motor Kontrol ve Motor Programlar, Alıştırma ve Alıştırma Stratejileri, Transfer, Beceri Öğreniminde Motivasyon, Genel Tekrar konuları işlenecektir. motor kontrol kuramları ve hareket planlaması, beceri öğrenimi aşamaları, sözel-görsel yolla beceri gösterimi, hataların tespiti ve düzeltilmesi, bir veya birden fazla beceri için alıştırma planlanması ve öğrenme-performans ilişkisi. Öğrenme sırasında organizmada oluşan psişik ve fizyolojik süreçlerle birlikte beceri ediniminin öğretilmesi.
FİZİKSEL UYGUNLUK

Ders Kodu

BESP304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı; fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivitenin tanımı ve arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, fiziksel uygunluk ile ilgili kavramları kavrayıp kullanabilmek, fiziksel uygunluk ve beslenme ilişkisini kavrayabilmek, fiziksel aktivite solunum ve kas gelişimi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için temel antrenman metotlarının tanıtımı ve fiziksel uygunluğun değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm yöntemlerini kavrayabilmektir. Sağlık ve zindelik için egzersiz programının miktarı ve kalitesi, Kalp-solunum uygunluk düzeyini geliştirmek için uygulanabilecek antrenman programları, Kardiyovaskular dayanıklıklık, Fiziksel uygunluğun komponentleri (Kuvvet), Kuvvet gelişiminin önemi ve yararları, Esneklik önemi, çeşitleri antrenmanlarda uygulanması gereken temel prensipleri, Performans sporcularının (çeviklik, koordinasyon, hız, dinamik denge, anaerobik güç vs) özellikleri, Egzersiz yoğunluğunu belirleme metotları • MET, • HRmax, • HRRmax • RPErı ve Çeşitleri, Ağırlık antrenman programları dizaynı için basamakları ve Program yapma yeterliliğinin verilmesifz
RAKET SPORU

Ders Kodu

BESP310

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Animasyon ve oyunun tanımı ve fonksiyonlarını açıklar, animasyon çeşitlerini açıklar, turistik animasyon ve sportif animasyon uygular, animasyonun fonksiyonlarının geliştirilmesini açıklar,iletişim becerisi kazanır ,grup oluşturup, animasyon grup dinamiği oluşturabilir ve yönetir. Animatörlük ile ilgili özellikler kazandırılır ve animasyonda dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar,farklı gruplara (yaş,cinsiyet vb.) yönelik animasyon programı geliştirir ve animasyon eğitim programlarını anlatır, yaş gruplarına göre eğitsel oyun seçimi yapar, eğitsel oyunu yönetmeyi ve öğretmeyi bilir.
DOĞA SPORLARI

Ders Kodu

BESP312

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

Doğa sporları etkinlikleri içerisinde birlikte doğada yaşama becerisi, zorlukların üstesinden gelebilme, doğayı yaşama ve koruma duygusunu geliştirebilme, birlikte hareket edebilme, grup içi uyum, doğada uygun malzemeleri kullanma, kendini tanıma, beslenme, kendine yetebilme, dağcılık, kampçılık, yürüyüş ve kaya tırmanışı gibi farklı birkaç doğa sporunu güvenli bir şekilde yapabilme ve doğa ile uyum içinde hareket edebilmeyi öğrenme vb. gibi becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

EGIT224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme. Eğitimde kullanılan sonuç ve süreç odaklı ölçme araçlarının özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan ölçme araçlar (çoktan seçmeli testler, yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası , proje ve performans ödevleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışların ölçülmesi.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Ders Kodu

EGIT410

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Dersin amacı dersin öğrencilerinin, yönetim ve okul yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı (Milli Eğitim Sistemi, Bakanlık Teşkilatı), yönetim kuramları, yönetim süreçleri (değişim, iletişim, karar verme, motivasyon, örgütleme, planlama, liderlik) okul örgütü ve yönetimi, okul kültürü ve iklimi, eğitim ekonomisi ve planlaması, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve yönetimde ilgili işler gibi konuları, eğitim programının, öğrenci işlerinin, çalışan işlerinin, bütçe işlerinin yönetimi, ortaya çıkacak sorunlara karşı yaklaşımlar ve bu sorunların çözümü yönünde atılacak adımlar gibi Türk eğitim sistemi ve okul yönetiminin farklı boyutlarını anlamalarını ve bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

FAKÜLTE SEÇMELİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Yedinci Dönem
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I

Ders Kodu

BESO401

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I
HALK OYUNLARI

Ders Kodu

BESO403

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

Halk biliminin tanımı ve halk danslarının tanımı, halk danslarında yörelerin analizi, tutuş biçimleri, hareket ritim sayıları, türlerine göre ayırma ve her türden örnekler öğretme, öğretme yöntemleri, yarışma kuralları, sahneleme bilgi ve becerilerinin kazandırılması, halk oyunları öğretim yöntem ve teknikleri, halk oyunları tarihi ve özellikleri, ritim öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orf çalgılarıyla çocuklar için etkinlik düzenlenmesi, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, halk oyunları-estetik ilişkisi ile beğeninin geliştirilmesi, halk oyunları etkinliklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi, sportif organizasyonlarda halk oyunlarının yaşamda yeri ve etkisi , halk oyunları ile ilgili genel kültür kazanımı.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BESOXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

EĞİTSEL OYUNLAR

Ders Kodu

BESP403

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

Tanım ve tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, Oyun kavramı, Eğitsel oyunların yapısı ve özellikleri, Eğitsel oyunların sınıflandırılması, Eğitsel oyunların motorik özelliklerin gelişmesi üzerine etkisi, beden eğitimi ve spor eğitiminde eğitsel oyun, Oyunun planlanması ve oyunun seçimi, Oyunun öğretimi, Eğitsel Oyunlar Ders Tanıtım Formu, Oyunun yönetimi, Oyunun çeşitlendirilmesi, Oyun liderliği ve kişisel özellikler, Eğitsel oyunların oynatılmasında disiplin, ceza ve ödültemel hareket kavramlarının oyunla öğretimi, oyun seçimi, bireysel ve grup oyunları, koordinasyon geliştiren oyunlar, ritmik etkinlikler içeren oyunlar, oyun materyali hazırlama ve oynama. Eğitsel oyunu bağımsız bir şekilde planlayabilme, dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme, öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme yapabilme.
EGZERSİZ VE BESLENME

Ders Kodu

BESP405

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Temel beslenme ilkeleri, İyi beslenen bir sporcunun avantajları, Sporcular için en iyi beslenme şekli, Spor yapan kişiler neden daha çok enerji harcar, Hangi besinler enerji sağlamakta, Besinler neden farklı miktarlarda enerji sağlar,Sporcuların enerji gereksinimini etkileyen etmenler, Enerji dengesi, Günlük enerji gereksinimi nasıl hesaplanır, Enerji dengesi sağlanamazsa ne olur,Sporcular için uygun vücut ağırlığı ve vücut yağı ne kadardır, Sporcular ne kadar sürede ne kadar ağırlık kaybetmeli veya kazanmalıdır. Kilo kaybetmek isteyen sporcular için öneriler, besin öğelerinin (karbonhidrat, yağ, protein, mineral, vitamin, su vb.) organizmadaki fonksiyonları, fiziksel aktivite ve beslenme ilkeleri arasındaki ilişkiler, ergojenik besin destekleri, kilo ve kalp-damar hastalıklarının kontrolünde beslenme, sportif performans ve fiziksel aktivitenin beslenme ile ilişkisi ve yeme bozuklukları.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

FAKÜLTE SEÇMELİ
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA

Ders Kodu

OZEG420

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yakşaımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi, engele bakış ile ilgili tarihsel yaklaşım (Dünyada ve Türkiyede), zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedelsel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, eğitim ile ilgili aile ve personelin dikkat etmesi gerekenler
Sekizinci Dönem
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II

Ders Kodu

BESO402

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ORGANİZASYON VE YÖNETİM

Ders Kodu

BESO404

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ORGANİZASYON VE YÖNETİM
SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA

Ders Kodu

BESO406

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ PROGRAMLAMA
UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Ders Kodu

BESO408

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BESOXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

FAKÜLTE SEÇMELİ
OKULLARDA REHBERLİK

Ders Kodu

REPD423

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’ye ilişkin temel kavram ve ilkeler, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, okul danışmanlığı modelleri (geleneksel ve gelişimsel), okul danışmanlığı yaklaşımları (kriz yönelimli, iyileştirici- çare bulucu, önleyici ve gelişimsel), geleneksel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri, geleneksel okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı (Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı), temel hizmetleri/müdahaleleri ve gelişimsel okul danışmanının rol ve işlevleri; REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’de gelişimsel ve önleyici yaklaşımın amacı ve ilkeleri, gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemi, pozitif genç gelişimi yaklaşımları ve önleyici yaklaşımda önleme düzeyleri (temel, ikinci ve üçüncü düzey).

Seçmeli Dersler

KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME

Ders Kodu

EGIT215

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM

Ders Kodu

EGIT353

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi, karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma, farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitim finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması, farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik, farklı ülkelerde reform ve yenileşme girişimleri, farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri, eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma, eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurum ve kuruluşlar, eğitimde uluslararasılaşma, karşılaştırmalı eğitime yakın disiplinler, ülkelerin eğitim tarihleri, ülkelerin eğitim politikaları, karşılaştırmalı eğitimin yararları, karşılaştırmalı eğitimin amaçları, karşılaştırmalı eğitimin tarihçesi, Avrupa’nın bütünleştirilmesi yolunda eğitim çalışmaları, kapitalist ülkelerde eğitim reformları, sosyalist ülkelerde eğitim sistemleri ve reformları.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.