Sosyal ve Stratejik Politikalar

Amaç ve Vizyon

UKÜ- SOSPAM, Kıbrıs’ı merkez almakla birlikte yerel, bölgesel ve küresel alanlarda sosyal ve stratejik politika üretme ve uygulama süreçlerini incelemek, bu politikalar hakkında gerek kuramsal gerekse pratiğe yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.
Bu doğrultuda SOSPAM, geliştirmiş olduğu disiplinlerarası yöntemsel ve kuramsal duruşla topluma, politika yapıcılara bu süreçlerin uygulamaya geçirilmesi ve değerlendirilmesinde analitik, sistemli bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir.
SOSPAM’ın amaçlarının başında yukarıda belirtilen akademik çerçeve içinde araştırma faaliyetleri sürdürmek, sosyal bilimleri ilgilendiren, toplumun gündemini belirleyen değişik alanlarda sosyal ve stratejik politika üretme konusunda danışmanlık yapmak, sertifika, araştırmacı değişim programları aracılığıyla eğitim hizmetleri vermek gelmektedir.
Yürütücü kadrosu uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, uluslararası hukuk, sosyoloji , medya ve iletişim, dallarında uzmanlaşmış araştırmacılardan oluşan SOSPAM, faaliyetlerini hem politik yapılanmanın hem de sivil toplumun kurum ve kuruluşlarıyla etkileşimli bir şekilde uygulamaya konulmasını hedeflemektedir.
Bu çerçevede sosyal ve startejik politika üretme ve analiz süreçlerinde önemli olan konularda toplumun ve politika yapıcıların faydalanabileceği arşivleme ve raporlama faaliyetlerinin yanısıra bu konularda toplumun ve politika üreticilerin bilgi, tecrübe ve bilinçlilik düzeylerini artırmaya/pekiştirmeye yönelik panel, konferans, çalıştay gibi etkinlikler de düzenlemektedir.
Bununla birlikte SOSPAM sahip olduğu akademisyenler arası iletişim ağıyla, disiplinler arası proje konularına göre ihtiyaç duyulabilecek araştırmacıları sağlama yetkinliğini de her geçen gün geliştirmektedir.
Merkez, ayrıca özellikle çok uluslu veya çok kurumlu araştırma projelerinde kurumsal işbirliğinin sağlanması açısından önemli olan kurumsal ikili ve çoklu ilişkiler ağını da kurumlararası anlaşmalarla genişletmektedir.
Bu çerçevede gerek bölgenin gerekse dünyanın önemli araştırma merkezleriyle kurumsal iletişim içindeyken aynı zamanda ortak proje çalışmaları ve araştırmacı değişim programlarını da hayata geçirme konusunda kayda değer atılımlar gerçekleştirmeye devam etmektedir.
SOSPAM aynı zamanda sosyal bilimler alanında çalışmalar yapmakta olan lisans ve lisanüstü öğrencileri de bünyesinde barındırmakta ve bu alanda eğitim gören öğrencilerin derslerde öğrenmekte oldukları bilgileri uygulamalı olarak pekiştirmelerine de olanak sağlamaktadır.

Projeler

SOSPAM son yıllarda sosyal ve stratejik politikaların gelişimine katkı yapmak amacıyla kamuya açık olarak bir dizi konferans ve panel gerçekleştirmiş, yurttaşları, akademisyenleri ve öğrencileri biraraya getirmiştir.

Bu faaliyetlerde Dünya politikasının gündemi, politik düşünce ve ideolojiler, Ortadoğu ve Suriye sorunu ile Kıbrıs Sorunu ve bu sorunların nasıl çözülebileceği üzerine bilgi ve düşünce alışverişi sağlamaya çalışmıştır.

Ayrıntılı Bilgi
UKÜ Araştırma Merkezleri Projeler

İLETİŞİM

Sosyal ve Stratejik Politikalar Araştırmalar Merkezi
Tel:
+90 392 671 11 11   Dahili: 2201  
E-posta: ssprc@ciu.edu.tr